Специјална болница за психијатријске болести ''Горња Топоница''

На основу члана 37., став 1. Закона о раду ("Службени гласник РС" бр.24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013, 75/2014,13/2017 - одлука УС и 113/2017), члана 7. и 8. Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач Република Србија, аутономна покрајина и јединица локалне самоуправне (''Сл. гласник РС'' бр. 1/2015, 3/2018 - Споразум и 106/2018), Кадровског плана за Болницу  за 2018. годину, број: 112-01-200/2018-02 од 20.08.2018. године и Одлуке о потреби за заснивање радног односа бр. 03-865/1 од 14.02.2019. године, а на основу овлашћења из чл. 23. тачка 11) Статута Специјалне болнице за психијатријске болести "Горња Топоница" у Горњој Топоници, Ниш, в.д. директора специјалне болнице расписује

 

Ј А В Н И  О Г Л А С

за пријем у радни однос на одређено време најдуже до 24 месеца,

због повећаног обима посла, за послове

 

 

- Референт за јавне набавке - 1 извршилац.

 

Опис послова:

"- Припрема документацију и неопходне информације за израду годишњих планова јавних набавки и набавки на које се закон не примењује;

- води евиденције у складу са прописима, по окончању јавних набавки и набавки на које се закон не примењује;

- прикупља и обрађује потребне податке за набавку основних средстава;

- учествује у спровођењу набавке ситног инвентара;

- прима документацију и евидентира, разврстава, дистрибуира, контролише исправност и архивира документацију у поступцима јавних набавки и набавки на које се закон не примењује;

- припрема податке за израду извештаја о спровођењу јавних набавки и набавки на које се закон не примењује;

 - води евединцију јавних набавки и ажурира податке у одговарајућим базама;

- врши набавке у складу са уговорима о јавној набавци и потписаним требовањима;

- води евиденцију извршене набавке, брине о архивирању и чувању документације;

- прати реализацију уговора у складу са дефинисаним количинама и вредностима у поступцима јавних набавки, изузев у поступцима набавке прехрамбених намирница, лекова, галенских препарата, помоћних лековитих средстава, санитетског материјала, лабораторијског материјала и осталих апотекарских средстава;

- спроводи програме радне и окупационе терапије пацијената у сарадњи и координацији са надлежним запосленима који су одговорни за спровођење психосоциорехабилитационог третмана пацијената;

- обавља и друге послове из домена своје струке, по налогу непосредног руководиоца;

- непосредно је одговоран руководиоцу послова јавних набавки."

 

Радни однос се, због рада у психијатрији и непосредног контакта са пацијентима, заснива са скраћеним радним временом у трајању од 36 часова недељно Запослени има сва права из радног односа као да ради са пуним радним временом.

Поред општих услова за заснивање радног односа утврђених Законом, кандидати треба да испуњавају и следеће посебне услове предвиђене Правилником о организацији и систематизацији послова Болнице бр. 03-1812/1 од 23.03.2018. године, бр. 03-3578/1 од 29.05.2018. године, бр. 03-5150/1 од 22.08.2018. године, бр. 03-6685/1 од 29.10.2018. године, бр. 03-7663/1 од 11.12.2018. године, бр. 03-7885/3 од 28.12.2018. године и бр.03-985/3 од 01.03.2019. године, који се односе на:

 

 стручна спрема /образовање:  

– средње образовање, као и додатна знања / испити / радно искуство:

 

– знање рада на рачунару;

– положен стручни испит за службеника за јавне набавке, у складу са законом.

 

            Сваки кандидат дужан је да уз пријаву- биографију приложи следећу документацију:

- Пријаву на оглас са кратком биографијом, адресом становања и контакт телефоном;

- оверену фотокопију дипломе о стеченом образовању траженог профила;

- фотокопију сертификата, дипломе, уверења или било ког другог доказа да је кандидат оспособљен за рад на рачунару. Уколико кандидат не поседује неки од набројаних доказа, Послодавац ће обавити тестирање које се односи на познавање рада на рачунару.

-оверену фотокопију документа о положеном стручном испиту за службеника за јавне набавке;

            - фотокопију извода из матичне књиге рођених;

- фотокопију уверења о држављанству;

- фотокопију важеће личне карте.

 

            За наведено радно место предвиђен је пробни рад у трајању од 3 месеца.

 

Кандидат који буде изабран, пре закључивања уговора о раду, дужан је да достави доказ о здравственој способности за рад- лекарско уверење.

 

Пријавом на оглас кандидат даје своју сагласност за обраду података о личности у сврхе избора за пријем у радни однос. Подаци се не могу користити у друге сврхе.

 

Рок за подношење пријаве је 8 дана од дана објављивања огласа на wеб сајту Националне службе за запошљавање. Пријаве се подносе на адресу: Специјална болница за психијатријске болести ''Горња Топоница'', 18202 Горња Топоница или непосредно у канцеларији за пријем поште Болнице.    

 

Оглас се објављује и на wеб сајту Министарства здравља РС.

 

Пријаве које буду поднете мимо означеног рока и без потпуне документације неће се узимати у разматрање.

 

В.Д. ДИРЕКТОРА СПЕЦИЈАЛНЕ  БОЛНИЦЕ

Др Милан Станојковић