Дом здравља Димитровград

На основу члана 37. става 3. Закона о раду („Службени гласник Републике Србије“ бр. 24/05, 61/05, 54/2009, 32/2013, 75/2014 и 113/17) и члана 7, 8 и 9. Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач Република Србија, Аутономна покрајина и јединица локалне самоуправе („Службени гласник Републике Србије”, број 106/2018), а у вези Кадровског плана за Дом здравља Димитровград за 2018. годину, Број: 112-01-200/2018-02 од 02.августа2018. године и Сагласности за пријем у радни однос на неодређено време за попуњавање слободних, односно упражњених радних места Комисије за давање сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника јавних средстава Министарства здравља, Закључак 51 број: 112-655/2019 од 25. Јануара 2019. године, Директор Дома здравља Димитровград расписује,       

 

Ј А В Н И  О Г Л А С

ЗА  ЗАСНИВАЊЕ РАДНОГ ОДНОСА  НА  НЕОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ 

 

Радно место: возач санитетског возила у Служби за здравствену заштиту одраслих становника и запослених, са хитном медицинском помоћи, кућним лечењем и стоматолошком здравственом заштитом Дома здравља Димитровград.

 

Број извршилаца:  1.

 

Начин заснивања радног односа: на неодређено време.

 

Радно време: пуно ( 40 сати недељно).

 

Услови:

Стручна спрема / образовање  - средње образовање из области саобраћаја (возач моторних возила).

Додатна знања / испити / радно искуство        - возачка дозвола Б категорије.

 

Уз пријаву на оглас кандидати су дужни да приложе:

- Оверену фотокопију дипломе о стеченој стручној спреми;

- Оверена фотокопија возачке дозволе Б категорије;

- Извод из матичне књиге рођених.

 

Уговором о раду може бити уговорен пробни рад.

 

Рок за пријављивање на оглас је 8 дана од дана објављивања огласа на огласној табли Националне службе за запошљавање.

 

Оглас ће бити објављен на веб сајту Министарства здравља Републике Србије.

 

Пријаве са потребном документацијом слати на адресу: Дом здравља Димитровград, ул. Христо Смирненски бр. 2, 18320 Димитровград, са назнаком “ пријава на оглас”.

 

Непотпуне и неблаговремене пријаве неће бити узете у разматрање.

 

 

ДИРЕКТОР

Др Роберт Петров