Општа болница Крушевац

На основу члана 7. и 8. Посебног колективног уговора  здравствене установе чији је оснивач Република Србија, aутономна покрајина и јединица локалне самоуправе, и одлуке в.д. директора бр.1338/12 од 06.03.2019.год., в.д.директор Опште болнице Крушевац, расписује

 

О Г Л А С

За пријем у радни оснос на одређено време

За радно место- послове:    

 

1.  Доктор медицине за рад у Служби за ортопедију и трауматологију Опште болнице Крушевац,

– 1 извршилац на 6 (шест) месеци због повећаног обима посла

Услови: Медицински факултет, VII-1 степен,

- стручни испит;

- лиценца;

- најмање шест месеци радног искуства у звању доктора медицине.

Опис послова: према Правилнику о организацији  и  систематизацији послова Опште болнице Крушевац

 

 1. 2. Медицинска сестра / техничар на инфективном одељењу за рад у Служби за пнеумофтизиологију Опште болнице Крушевац

– 1 извршилац на 3 (три) месеца због повећаног обима посла

Услови: Средња медицинска школа општег смера, IV степен

-  стручни испит

- лиценца

- најмање шест месеци радног искуства у наведеном звању

Опис послова: према Правилнику о организацији  и  систематизацији послова Опште болнице Крушевац

 

3. Виша мед.сестра-техничар/бабица у породилишту за рад на Одељењу акушерства у Служби за гинекологију и акушерство са неонатологијом Опште болнице Крушевац

Крушевац,

– 1 извршилац на 3 (три) месеца због повећаног обима посла

Услови: Виша медицинска школа смер виша гинеколошко акушерска сестра, Висока медицинска школа струковних студија, струковна мед. сестра бабица или завршен Медицински факултет, основне  струковне студије првог степена на студијском програму струковна бабица  VI-1 или VI-2 степен,

- стручни испит;

- лиценца;

- најмање шест месеци радног искуства у наведеном звању

Опис послова: према Правилнику о организацији  и  систематизацији послова Опште болнице Крушевац

 

4. Виша медицинска сестра-техничар у гинекологији и акушерству за рад  у Служби за гинекологију и акушерство са неонатологијом Опште болнице Крушевац

1 извршилац ради замене привремено одсутног запосленог на боловању

Услови: Виша медицинска школа смер виша мед. сестра – техничар или виша гинеколошко акушерска сестра, Висока медицинска школа струковних студија, струковна медицинска сестра или струковна мед. сестра бабица или завршен Медицински факултет, основне  струковне студије првог степена на студијском програму струковна медицинска сестра техничар, односно струковна бабица  VI-1 или VI-2 степен,

- стручни испит;

- лиценца;

- најмање шест месеци радног искуства у наведеном звању

Опис послова: према Правилнику о организацији  и  систематизацији послова Опште болнице Крушевац

 

5.  Референт за финансијско рачуноводствене послове за рад у Одсеку за финансије у Служби за  економске послове Опште болнице Крушевац,

- 1 извршилац ради замене привремено одсутног запосленог на боловању

Услови: средње образовање IV степен стручне спреме

знање рада на рачунару;

Опис послова: према Правилнику о организацији  и  систематизацији послова Опште болнице Крушевац

 

 1. Техничар одржавања одеће за рад у Одсеку за прање, пеглање и дистрибуцију веша у Служби за помоћне и друге послове Опште болнице Крушевац

- 1 извршилац ради замене привремено одсутног запосленог на боловању

Услови: Основна школа, НК радник

Опис послова: према Правилнику о организацији  и  систематизацији послова Опште болнице Крушевац

 

Заинтересовани кандидати подносе :

 

За радно место од бр.1-4.:

 • молбу за пријем и биографију, са адресом, контакт телефоном,
 • оверену фотокопију дипломе,
 • оверену фотокопију уверења о положеном стручном испиту,
 • фотокопију личне карте или очитане податке са личне карте (уколико је чипована),
 • фотокопију извода из матичне књиге венчаних (уколико су дипломе или уверења издати на девојачко презиме),
 • oверену фотокопију Лиценце издате од надлежног органа
 •  
 • За радно место бр. 5  
 •  
 • молбу за пријем и биографију, са адресом, контакт телефоном,
 • оверену фотокопију дипломе,
 • фотокопију личне карте или очитане податке са личне карте (уколико је чипована),
 • фотокопију извода из матичне књиге венчаних (уколико су дипломе или уверења издати на девојачко презиме),
 • доказ о знању рада на рачунару

За радно место бр. 6  :

 • молбу за пријем и биографију, са адресом, контакт телефоном,
 • оверену фотокопију сведочанства о завршеној основној школи
 • фотокопију личне карте или очитане податке са личне карте (уколико је чипована
 • фотокопију извода из матичне књиге венчаних (уколико су сведочанства или уверења издати на девојачко презиме),

 

Пријавом на оглас кандидат даје своју сагласност за обраду података о личности у сврхе избора за пријем у радни однос. Подаци се не могу користити у друге сврхе.

Изабрани кандидати пре заснивања радног односа дужни су да доставе лекарско уверење као доказ о здравственој способности за послове за које се заснива радни однос.

Рок за подношење пријава 8 дана од дана објављивања у огласима у публикацији „Послови“ Националне службе за запошљавање.

Уколико изабрани кандидат не достави наведена документа у остављеном року, са њим се неће закључити уговор о раду.

Оглас објављен и на web сајту Министарства здравља Републике Србије.

Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати.

 

Пријаву доставити у затвореној коверти са назнаком "за оглас" са називом и редним бројем радног места за које се конкурише, а на адресу :

Општа болница Крушевац,

улица Косовска бр. 16,

37000 Крушевац.

 

В.Д. ДИРЕКТОР ОПШТЕ БОЛНИЦЕ КРУШЕВАЦ

Прим. мр сци. мед. Весна Стевић Гајић

специјалиста опште медицине