Дом здравља Параћин

        На основу члана 7. и члана 8. Посебног Колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач РС, аутономна покрајина и јединица локалне самоуправе („Сл.Гласник РС“ бр. 106/2018),   ДОМ ЗДРАВЉА ПАРАЋИН расписује

 

ОГЛАС

ЗА ПРИЈЕМ У РАДНИ ОДНОС НА ОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ

 

        1.ДОКТОР МЕДИЦИНЕ У ХИТНОЈ ПОМОЋИ-  један (1) извршилац,  НА ОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ за рад у Служби за хитну медицинску помоћ са санитетским превозом  Дома здравља Параћин са скраћеним радним временом, због повећаног обима посла, најдуже до 24 месеца.

      Поред општих услова за заснивање радног односа кандидат треба да испуњава и посебне услове:

 Високо образовање:

- на интегрисаним академским студијама, по пропису који уређује високо образовање, почев од 10. септембра 2005. године;

- на основним студијама у трајању од најмање пет година, по пропису који је уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. године.

 

Додатна знања/испити/радно искуство

 

- стручни испит;

- лиценца;

- најмање шест месеци радног искуства у звању доктора медицине.

 

          Заинтересовани кандидати подносе:

          -пријаву на оглас

          -кратку биографију

          -фотокопију извода из матичне књиге рођених / венчаних

          -фотокопију уверења о држављанству

          - фотокопију дипломе о завршеном Медицинском факултету

          - фотокопију уверења о положеном стручном испит

         - фотокопију лиценце лекарске коморе за самосталан рад  или Решење о упису у Лекарску комору

          -доказ да кандидат има најмање шест месеци радног искуства у звању доктора медицине (потврде, уверења и сл.)

 

Опис посла:

 

- збрињава пацијенте на месту повређивања, односно нагло насталог обољења, којима је неопходно указивање хитне медицинске помоћи, по потреби прати пацијента у хитном санитетском транспорту до одговарајуће здравствене установе;

- учествује у унапређењу квалитета здравствене заштите;

- обавља консултације са другим здравственим радницима и здравственим сарадницима;

- утврђује време и узрок смрти;

.-Обавља амбулантне прегледе и збрињавање I,II,III реда хитности

-Спроводи теренски рад на јавним местима, саобраћајницама,у природи,приватним становима и др.

-Збрињава стања која угрожавају живот

-Прима и тријажира позиве по степену хитности,даје савете

-Обезбеђује јавне,спортске и културне манифестације

-Реагује у ванредним ситуацијама

-Одређује начин лечења,упућује на хитну дијагностику,спец.консултативне прегледе и на болничко лечење

-Ради на апаратима-ЕКГ,дефибрилатор,кисеоник

-Обавља медикацију,предњу тампонаду носа,пласира назогастричну сонду

Збрињаваургентнапсихијатријска,неуролошка,педијатријска,интернистичка,хируршка,ортопедска и гинеколошка стања и збрињава политрауматизоване пацијенте

-Обавља лекардку пратњу у институције вишег нивоа и при отпусту истих

- Учествује  у раду комисије за спровођење јавних набавки,  именоване решењем директора у складу са Законом о јавним набавкама.

-Обавља  послове на које је овлашћен решењем или одлуком директора , а који су из  делокруга рада  службе у оквиру свог степена стручне спреме односно образовања, радне способности и занимања

дговара за свој рад  начелнику службе

 

  Докази о испуњености услова за заснивање радног односа за напред наведено радно место подносе се у  неовереним копијама.

 

         Пријаве са кратком биографијом,  адресом и контакт телефоном, као и документа којима се доказује испуњеност услова конкурса, донети лично у писарницу Дома здравља Параћин или послати на адресу:

 

         Дом здраља Параћин Ул.Мајора Марка бр.10, 35250 Параћин са назнаком:

 

“ ПРИЈАВА НА КОНКУРС ЗА РАДНО МЕСТО ДОКТОРА МЕДИЦИНЕ

ЗА РАД У СЛУЖБИ ЗА ХИТНУ МЕДИЦИНСКУ ПОМОЋ СА САНИТЕТСКИМ ПРЕВОЗОМ”

 

         Рок за подношење пријава је 8 дана од дана објављивања огласа на сајту Министарства здравља Републике Србије и листу „Послови“, код Националне службе за запошљавање.

         Кандидати који испуњавају услове огласа могу бити позвани на разговор ради пружања додатних података који могу бити важни за одлуку о пријему.

   Неблаговремене, непотписане  пријаве, као и пријаве са непотпуном и неодговарајућом документацијом, неће бити разматране.

         По завршетку конкурса предата документа се неће враћати кандидатима.

         За све информације можете се обратити на телефон 035/ 573-186

        Директор

        Дом-а  здравља Параћин

        Др Весна Весић, спец.педијатрије