Дом здравља Параћин

На основу члана 8. Посебног Колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач РС, аутономна покрајина и јединица локалне самоуправе („Сл.Гласник РС“ бр. 106/2018), Кадровског плана за Дом здравља Параћин  за 2018.годину бр. 112-01-200/2018-02 од 20.08.2018.године, Закључка комисије за ново запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника јавних средстава број 112-655/2019 од 25.01.2019.године, ДОМ ЗДРАВЉА ПАРАЋИН расписује

 

ОГЛАС

ЗА ПРИЈЕМ У РАДНИ ОДНОС НА НЕОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ

 

  1. Техничар инвестиционог одржавања и одржавања уређаја и опреме- један (1) извршилац, НА НЕОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ, са пуним радним временом за рад у Служби за обављање заједничких послова одсек техничких и других послова  

          Поред општих услова за заснивање радног односа кандидат треба да испуњава и посебне услове:

 

 СТРУЧНА СПРЕМА/ОБРАЗОВАЊЕ

 

-најмање средње образовање-елекротехничка школа

 

 Заинтересовани кандидати подносе:

          -пријаву на оглас

          -кратку биографију

          -извод из матичне књиге рођених/венчаних

          -уверење о држављанству

          -диплому о стеченом најмање средњем образовању - електротехничка школа

Опис посла:

Општи / типични опис посла:

-снима и израђује скице постојећих стања и инсталација у објектима;

– пружа подршку у изради предмера радова и уградње опреме;

– прикупља потребне дозвола и сагласности;

– даје податке за формирање техничке документације и води евиденцију о истој;

– води евиденцију техничке документације;

– припрема инвестициону – техничку документацију, предмер и предрачун радова за извођење потребних радова на објектима;

– прати реализацију радова;

– обавља стручне послове одржавања;

– анализира параметре рада и обавља дијагнозу узрока комплексних кварова објеката, опреме и инсталација за које је задужен;

– предлаже процедуре за превентивно и редовно одржавање, као и за отклањање комплексних кварова;

– обавља стручне и техничке послове одржавања;

– врши механичарске послове на превентивном одржавању, демонтажи, поправкама, ремонтима, монтажама;

– дорађује поједине елементе, делове и склопове при монтажи;

– врши контролу и оверу грађевинских дневника, књига и рачуна изведених радова;

– врши дефектаже и потребна мерења функционалних елемената, делова и склопова са демонтажом, поправкама и монтажом;

– контролише исправност и функционалност техничких система и инсталација на објектима и уређајима;

– котролише рад спољних сарадника и евидентира послове и утрошак материјала;

– врши надзор над извођењем радова;

– обавља послове руковања парним котловима и одговоран је за њихово одржавање;

– припрема потребну документацију за поступак набавки.

-Обавља  послове на које је овлашћен решењем или одлуком директора , а који су из  делокруга рада  службе у оквиру свог степена стручне спреме односно образовања, радне способности и занимања

 

-За свој рад одговара шефу одсека техничких и других послова.

 

             Докази о испуњености услова за заснивање радног односа за напред наведено радно место подносе се у ОРИГИНАЛУ ИЛИ КОПИЈАМА ОВЕРЕНИМ У СУДУ ИЛИ КОД ЈАВНОГ БЕЛЕЖНИКА / НОТАРА.

 

             Пријаве са кратком биографијом,  адресом и контакт телефоном, као и документа којима се доказује испуњеност услова конкурса, донети  у писарницу Дома здравља Параћин или послати на адресу:

 

Дом здраља Параћин Ул.Мајора Марка бр.10, 35250 Параћин

 

СА НАЗНАКОМ “ПРИЈАВА НА КОНКУРС ЗА РАДНО МЕСТО

Техничар инвестиционог одржавања и одржавања уређаја и опреме”

 

 

         Рок за подношење пријава је 8 дана од дана објављивања огласа на сајту Министарства здравља Републике Србије и листу „Послови“, код Националне службе за запошљавање.

         Кандидати који испуњавају услове огласа могу бити позвани на разговор ради пружања додатних података који могу бити важни за одлуку о пријему.

   Неблаговремене, недозвољене, непотписане  пријаве, као и пријаве са непотпуном и неодговарајућом документацијом, неће бити разматране.

         По завршетку конкурса предата документа се неће враћати кандидатима.

         За све информације можете се обратити на телефон 035/ 573-186.

 

 

        Директор

        Дом-а  здравља Параћин

        Др Весна Весић, спец.педијатрије