Специјална болница „Свети Сава“

На основу  Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач Република Србија („Сл. Гласник РС, 106/2018), Сагласности МЗ РС бр. 112-01-46/2019-02 oд 19.02.2019. године, у складу са Кадровским планом Болнице за 2018. годину бр. 112-01-200/2018-02 од 20.08.2018. године, расписује се

 

О Г Л А С

за пријем у радни однос

 

 

I

Један извршилац на неодређено време, са пуним радним временом, за обављање послова радногместа,  доктор медицине специјалиста радиологије, за које су Правилником о организацији и систематизацији радних места, утврђени следећи услови:

- Високо образовање (на интегрисаним академским студијама,  по прописима

  који регулишу високо образовање од  10.9.2005. године или на основним

  студијама у трајању од најмање пет година по пропису који је уређивао

  високо образовање до 10.9. 2005. године.

- стручни испит,

- специјалистички испит из радиологије, 

- лиценца и

- најмање три године и шест месеци радног искуства у звању доктора медицине.

 

Један извршилац на неодређено време, са пробним радом од три месеца, са пуним радним временом, за обављање послова радног места,  магистар фармације – медицински биохемичар, за које су Правилником о организацији и систематизацији радних места, утврђени следећи услови:

- Високо образовање (на интегрисаним академским студијама,  по прописима

  који регулишу високо образовање од  10.9.2005. године или на основним

  студијама у трајању од најмање пет година по пропису који је уређивао

  високо образовање до 10.9. 2005. године.

- стручни испит,

- лиценца и

- најмање шест месеци радног искуства у звању магистар фармације медицинског биохемичара..

 

 

II

Рок за подношење пријава је 8 дана од дана објављивања огласа у новинама „Послови“, Нациооналне стужбе за запошљавање.

Пријаве се подносе поштом на адресу Болнице, Београд, Немањина бр. 2.

Пријаве поднете мимо означеног рока и без потпуне документације неће се узимати у разматрање.

 

ДИРЕКТОР

Dr Mилан Савић