Дом здравља Рашка

О Г Л А С

 

За пријем у радни однос на одређено време једног доктора медицине,

због повећаног обима посла, најдуже до годину дана.

 

Радни однос се заснива на одређено време, са пуним радним временом у Служби за здравствену заштиту одраслих са хитном помоћи, кућним лечењем и санитетским транспортом болесника и стоматологије.

 

Услови :

          1.-Завршен медицински факултет и положен стручни испит за звање доктора медицине, лиценца, /VII-1 степен ,всс/

 

          Уз пријаву кандидати за заснивање радног односа подносе:

              - оверену копију дипломе о завршеном медицинском факултету,

              - оверену копију потврде о положеном стручном испиту,

              - оверену копију  лиценце за рада

              - потврду о радном искуству на пословима пружања здравствене заштите након         

                положеног стручног испита

              - кратку  биографије.

 

     Пријаве се могу поднети у року од осам дана од дана објављивања  огласа у публикацији  ,, Послови “ Националне службе  за запошљавање и на сајту Министарства здравља, и то непосредно или на адресу Дома здравља Рашка Ул. др Јовановића 4. 36350 Рашка.

 

Избор између пријављених кандидата  извршиће се у складу са законом и Посебним

колективним уговором за здравствене установе чији је оснивач Република Србија, аутономна покрајина и јединица локалне самоуправе.

 

Оглас саставио

 Реф.за правне ,кадров. и админ..послове

 Драгана  Вуковић

 

 

 Првно контролисао

Дипл.правник Бојан Јовановић   

В.Д. Директор

др Милисав Гаљак

Дом здравља Рашка