Дом здравља Апатин

На основу одредаба члана 7. Колективног уговора за Дом здравља Апатин број: 01-115/2019 од 21.02.2019. године, а у вези са Кадровским планом за Дом здравља Апатин за 2018. годину број: 112-01-200/2018-02 од 20.08.2018. године, директор Дома здравља Апатин расписује:  

 

 ЈАВНИ ОГЛАС

за пријем у радни однос нa одређено време  

 

  1. ДОКТОР МЕДИЦИНЕ СПЕЦИЈАЛИСТА – изабрани лекар за децу - 2 (два) извршиоца са пуним радним временом, на одређено време до две године за рад у Служби за здравствену заштиту деце и школске деце.

Опис посла: врши лекарски специјалистички преглед, по потреби упућивање на друге специјалистичке, рентгенолошке и лабораторијске прегледе или стационарно лечење, врши поновни лекарски специјалистички преглед, врши консултативни специјалистички преглед,  организује и спроводи план и програм систематских прегледа предшколске и школске деце, на основу утврђеног здравственог стања давање мишљења о способности детета да похађа  школу.

           

  Поред општих услова предвиђених законом, кандидати морају испуњавати и следеће посебне услове:

Високо образовање:

  • на интегрисаним академским студијама, по пропису који уређује високо образовање, почев од 10. септембра 2005. године и завршена специјализација из одређених грана медицине - педијатрија, у складу са Правилником о специјализацијама и ужим специјализацијама здравствених радника и здравствених сарадника; - на основним студијама у трајању од најмање пет година по пропису који је уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. године и завршена специјализација из одређених грана медицине - педијатрија, у складу са Правилником о специјализацијама и ужим специјализацијама здравствених радника и здравствених сарадника.

             Додатна знања, испити, искуство:  стручни испит, лиценца, специјалистички испит и најмање три године и  6 месеци радног искуства у звању доктора медицине.

 

  1. ДОКТОР МЕДИЦИНЕ– изабрани лекар - 1 (један) извршилац са пуним радним временом, на одређено време до једне године за рад у Служби за здравствену заштиту деце и школске деце.

Опис посла: директно прима задатке од начелника службе и њему је одговоран за извршење истог, обавља куративне прегледа школске деце, обавља превентивне прегледе школске деце, учествује у спровођењу плана и програма вакцинације школске деце, обавља прегледе школске деце у циљу утврђивања постојања евентуалних контраиндикација за апликацију вакцине, здравствено васпитни рад школске деце – индивидуални и групни.

 

      Поред општих услова предвиђених законом, кандидати морају испуњавати и следеће посебне услове:

      Високо образовање:

  • на интегрисаним академским студијама, по пропису који уређује високо образовање, почев од 10. септембра 2005. године; - на основним студијама у трајању од најмање пет година по пропису који је уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. године.

      Додатна знања, испити, искуство: стручни испит, лиценца, најмање 6 месеци радног искуства у звању

     доктора медицине.  

 

  1. МАГИСТАР ФАРМАЦИЈЕ –МЕДИЦИНСКИ БИОХЕМИЧАР- НАЧЕЛНИК СЛУЖБЕ – 1 (један) извршилац са скраћеним радним временом (36 часова недељно), на одређено време до повратка запосленог са боловања преко 30 дана за рад у Служби за лабораторијску дијагностику.

 

      Опис посла: организује рад службе за лабораторијску дијагностику, стара се да односи свих здравствених радника службе према пацијентима буду у складу са етичким нормама здравствених радника, као стручни и организациони руководилац врши стручни надзор над радом радника службе, одговоран је за рад и радну дисциплину свих радника у служби и по