Здравственог центра Ужице

На основу Одлуке   директора Здравственог центра Ужице број 0107 бр  2447   од              14.03.2019.год., Здравствени центар расписује

 

 

ОГЛАС

О пријему у радни однос на одређено време на замену радника на дужем одсуству због боловања

 

                    

            ОЈ Општа болница Пријепоље

 

  1. Доктор медиицне ................................................................................................... 1 извршилац
  2. Медицинска сестра техничар на осталим болничким одељењима  ................. 2 извршиоца

                          

 

Услови за заснивање радног односа

 

  • За радно место доктора медицине- VII степен стручне спреме,завршен медицински факултет и положен стручни испит
  • За радно место медицинске сестре техничара на осталим болничким одељењима – IV степен стручне спреме,завршенa медицинска  школа,смер медицинска сестра  и положен стучни испит

 

Рок за подношење пријава је 8 дана од дана објављивања огласа

Заинтересовани кандидати .подносе следећа документа:

  • Молбу за пријем са тачно назначеним радним местом на које се конкурише
  • Оверену фотокопију дипломе о завршеном  одговарајућемфакултет одн. школи
  • Оверену фотокопију уверења о стручном испиту
  • Кратку биографију

 

Пријаве са потребном документацијом подносе се на адресу

Здравствени центар Ужице, Милоша Обреновића бр. 17, 31000 Ужице- Комисија за пријем

Одлуку о пријему донеће директор Здравственог центра , у року од 30 дана од дана објављивања истог.

Непотпуне и неблаговремене пријаве се неће разматрати.

Поднета документа неће се враћати.

 

Здравствени центар Ужице

Д И Р Е К Т О Р

Прим др Милош Божовић