Општа болница „Свети Лука“ Смедерево

На основу члана 7. Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач Републикa Србија, аутономна покрајина и јединица локалне самоуправе („Службени гласник РС“ бр.75/14) , у складу са Кадровским планом Опште болнице „Свети Лука“ Смедерево за 2018.год. и Правилником о унутрашњој организацији и систематизацији Опште болице „Свети Лука“ Смедерево
Општа болница „Свети Лука“ Смедерево
Улица Кнез Михаилова бр.51
11300  Смедерево
   расписује

О Г Л А С
за пријем

 

  1.   ЈЕДНЕ СПРЕМАЧИЦЕ, са основним образовањем,  на одређено време, са пуним радним временом,   за рад у служби за техничке послове, до повратка запослене са боловања на рад

 

Као доказ о испуњености услова, кандидати су дужни да доставе:
- пријаву на конкурс са кратком биографијом, бројем телефона и адресом

- фотокопију сведочанства о завршеном основном образовању

- фотокопију / очитану личну карту

- радна карактеристика уколико је кандидат претходно био у радном односу

Рок за подношење пријава на конкурс је 8 дана од дана објављивања огласа у Публикацији „Послови“, код Националне службе за запошљавање.

- Пријаве на оглас достављати у затвореним ковертама писарници Опште болнице „Свети Лука“ Смедерево или путем поште на адресу: Општа болница „Свети Лука“ Смедерево, Ул. Кнез Михаилова бр.51, уз напомену "Пријава на оглас", са навођењем радног места за које се конкурише.

- Уколико кандидат има e-mail адресу, потребно је исту назначити ради обавештавања о  резултату конкурса.

Непотпуне и неблаговремене пријаве неће бити разматране.

За ближе информације можете се обратити на телефон: 026/240-725.

 

В.д.директора

Опште болнице „ Свети Лука „ Смедерево

 Прим. мр сци. др мед. Ненад Ђорђевић

 

 

 

Припремила:

Јадранка Јагатић

 

Контролисала:
Помоћник директора за немедицинске послове:

 

Светлана Стојковић-Томић, дипл.правник