Институт за здравствену заштиту деце и омладине Војводине

На основу члана 7. и члана 8. Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач Република Србија, Аутономна Покрајина и јединица локалне самоуправе (¨Службени гласник РС¨ број 106/2018), члана 19. Статута Института за здравствену заштиту деце и омладине Војводине, а у вези са Кадровским планом Института за 2018. годину  број: 112-01-200/2018-02 од 20.08.2018.године, на основу Сагласности Министарства здравља број 112-01-46/2019-02 од 13.02.2019. године године в.д. директор Института за здравствену заштиту деце и омладине Војводине расписује:

 

О  Г  Л  А  С

 

за пријем у радни однос на неодређено време, са пуним радним временом, са пробним радом у трајању до 3 (три) месеца,

 

Два (2) извршиоца: медициснка сестра/техничар на осталим болничким одељењима - на Одељењу за хроничне плућне болести Службе за плућне болести Стационара Клинике за педијатрију.

 

Два (2) извршиоца: медициснка сестра/техничар на осталим болничким одељењима - на Одељењу за патологију малог детета у Служби за одојче и мало дете Стационара Клинике за педијатрију.

 

Један (1) извршилац: медициснка сестра/техничар на осталим болничким одељењима - на Одељењу за медицинску генетику Службе за медицинску генетику Стационара Клинике за педијатрију.

 

Један (1) извршилац: медицинска сестра/техничар у ургентним службама и реанимацији  - Одељења за пријем и збрињавање ургентних стања Службе за пријем и збрињавање болесника поликлинике Клинике за дечју хирургију.

 

Један (1) извршилац: медицинска сестратехничар у интензивној нези нивоа 3 - Одељења за интензивну терапију Службе за дечју анестезиологију, интензивну терапију и терапију бола на Клиници за дечју хирургију.

 

Један (1) извршилац: медициснка сестра/техничар на осталим болничким одељењима - на Одељењу ортопедије у Служби ортопедије, трауматологије и неурохирургије Стационара на Клиници за дечју хирургију.

 

Један (1) извршилац: медициснка сестра/техничар на осталим болничким одељењима - на Одељењу урологије у Служби опште дечје хирургије Стационара на Клиници за дечју хирургију

 

Кандидати морају да испуњавају опште услове прописане законом, као и следеће посебне услове:

  1. Да поседује средњу стручну спрему IV степен – завршену средњу медицинску школу, смер педијатријска сестра-техничар или медицинска сестра техничар
  2. Положен стручни испит
  3. Лиценца за рад (или упис у именик Коморе)

Заинтересовани кандидати  подносе:

- својеручно потписану молбу за пријем и биографију са адресом, контакт телефоном и e-mail адресом

 

Уз молбу се у оригиналу или овереној копији подносе следећа документа:

-Диплому о завршеној средњој медицинској школи

-Уверење о положеном стручном испиту
-Дозволу за рад - Лиценцу издату од надлежне коморе или Решење о упису у именик Коморе
-Уверење да се против кандидата не води кривични поступак (уверење Суда) не старије од  6  месеци

- Уверење да кандидат није осуђиван (уверење из Полицијске управе) не старије од  6 месеци

- Доказ о радном искуству уколико га кандидат поседује (оверена копија радне књижице, уговора о раду, потврда послодавца)

 

Пет (5) извршилацаспремач/спремачица у просторијама у којима се пружају здравсттвене услуге у Сервису за одржавање хигијене у Одељењу за техничке и услужне послове  

 

Кандидати морају да испуњавају опште услове прописане законом, као и следеће посебне услове:

- завршена Основна школа   

 

Заинтересовани кандидати  подносе:

- својеручно потписану молбу за пријем и биографију са адресом, контакт телефоном и e-mail адресом

 

Уз молбу се у оригиналу или овереној копији подносе следећа документа:

- Диплому завршене Основне школе  

- Уверење да се против кандидата не води кривични поступак (уверење Суда) не старије од  6  месеци,

- Уверење да кандидат није осуђиван (уверење из Полицијске управе) не старије од  6 месеци,

- Доказ о радном искуству уколико га кандидат поседује (оверена копија радне књижице, уговора о раду, потврда послодавца)

 

Описи послова су утврђени Правилником о унутрашњем уређењу и систематизацији радних места дел. број 598 од 01.03.2017. године

 

Пријавом на оглас кандидат даје своју сагласност за обраду података о личности у сврхе избора за пријем у радни однос. Подаци се не могу користити у друге сврхе.

 

Рок  за подношење пријаве је осам (8) дана од дана објављивања огласа у публикацији „Послови“ Националне службе за запошљавање.

Кандидати који испуњавају услове из огласа могу бити позвани на разговор ради пружања додатних података који могу бити важни за одлуку о пријему (претходно искуство о раду, просечна оцена у току школовања, додатно образовање или оспособљености, дужина трајања школовања...)

Приликом заснивања радног односа, кандидат је  дужан да достави:

  • уредан санитарни налаз што доказује фотокопија санитарне књижице
  • лекарско уверење о општој здравственој способности
  • доказ о имунизацији ММР вакцином или потврду о серолошкој анализи на морбиле (ИГГ антитела)
  • доказ о имунизацији Хепатитис Б

 

Пријаве се предају  лично или поштом на адресу Института са назнаком: „Пријава на оглас за пријем на неодређено време на пословима:___________________________________________________________“.

Оглас објавити у публикацији „Послови“ Националне службе за запошљавање и на интернет страници Министарства здравља Републике Србије.

       

В.Д. ДИРЕКТОР ИНСТИТУТА:       

Доц.др Јелена Антић