Дом здравља Крагујевац

На основу  члана 7-9 Посебног Колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач Република Србија, аутономна покрајина и јединица локалне самоуправе(“ Сл гласник РС” 106/18) и чл.7-9 Правилника о раду за Дом здравља Крагујевац бр:01-10503 од 01.12.2015. године а у вези са Кадровским планом за Дом здравља Крагујевац број:112-01-200/2018-02 од 20.08.2018. и Закључком Комисије за давање сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника  јавних средстава  51 Број:112- 655/2019 од 25. јануара 2019. и одлуке директора бр:01- 1931 од 06.03.2019. године  Дом здравља Крагујевац расписује

 

 

ОГЛАС   ЗA ПРИЈЕМ У РАДНИ ОДНОС

 

  1. ПРАЉА ЛАБОРАТОРИЈСКОГ ПОСУЂА на неодређено време, са пуним радним временом за рад у Одељењу за хематологију и хемостазу у Служби за лабораторијску дијагностику Дома  здравља Крагујевац – 1 извршилац
  2. СПРЕМАЧ/ СПРЕМАЧИЦА ПРОСТОРИЈА У КОЈИМА СЕ ПРУЖАЈУ ЗДРАВСТВЕНЕ УСЛУГЕ на неодређено време са пуним радним временом у Одељењу за одржавање хигијене у Служби за техничке послове Дома здравља Крагујевац – 1 извршилац

Опис послова: Утврђен Правилником  о организацији   и  систематизацији  послова  Дома здравља Крагујевац

Поред општих услова за заснивање радног односа утврђених Законом кандидати треба да испуњавају следеће посебне услове

  • Завршена основна школа

Заинтересовани кандидати подносе документа у оригиналу или оверене копије не старије од 6 месеци и то :

 

           

  • Пријаву на оглас, биографију са адресом и бројем телефона
  • Сведочанство о завршеној основној  школи
  • Извод из матичне књиге рођених
  • Извод из матичне књиге венчаних ( ако је дошло до промене презимена кандидата)
  • Уверење о држављанству РС
  • фотoкопију личне карте или ишчитану личну карту
  • приликом заснивања радног односа кандидати су дужни да доставе лекарско уверење као доказ о здравственој способности за послове за које се заснива радни однос

 

 

Пријавом на оглас кандидат даје своју сагласност за обраду података о личности у сврхе избора за пријем у радни однос. Подаци се не могу користити у друге сврхе.

 

Кандидати који испуњавају услове огласа биће позвани на разговор ради пружања додатних података који могу бити важни за одлуку о пријему

Рок за подношење  пријава је 8 (осам) дана од дана објављивања огласа у листу “ Послови“  Националне службе за запошљавање Оглас објавити на интернет презентацији Министарства здравља  Републике Србије и интернет презентацији Дома здравља Крагујевац.

 

Непотпуне и неблаговремене  пријаве се неће  разматрати.

По завршетку огласа предата документа се неће враћати  кандидатима.

Koнтакт телефон 034/323-087

 

Пријаве се подносе лично или путем поште на адресу:

Дом здравља Крагујевац

Краља Милутина 1

34000 Крагујевац

 

ДИРЕКТОР ДОМА ЗДРАВЉА КРАГУЈЕВАЦ

Др Василије Антић спец. интерне медицине