Општа болница Панчево

На основу Закључка 51 бр. 112-655/2019 од 25.01.2019.год., Комисије за давање сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника јавних средстава, као и Oдлуке директора Опште болнице Панчево бр. 01-2193/19 од 14.03.2019.год., све у вези са чл.7. 8. и  9.Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач Република Србија, аутономна покрајина и јединица локалне самоуправе („Службени гласник РС“ број 106/2018), ОПШТА БОЛНИЦА ПАНЧЕВО расписује

 

ОГЛАС

За пријем у радни однос на неодређено време са пуним радним временом 

 

1.Оглашава се пријем у радни однос на неодређено време са пуним радним временом и то:

 

а) Доктор медицине  ______________________________________________1 извршилац;

 

Високо образовање: Медицински факултет

- на интегрисаним академским студијама из области медицине, по пропису који уређује високо образовање, почев од 10.09.2005.године.

 - на основним студијама медицине у трајању од најмање 5 година, по пропису који је уређивао високо образовање до 10.09.2005.године,

- стручни испит, лиценца, најмање 6 месеци  радног искуства у звању доктора медицине.

 

 

б) Медицинска сестра/техничар на болничком одељењу________________1 извршилац;

 

 

- средње образовање здравствене струке у трајању од најмање 4 године,

- стручни испит,

- лиценца и

- најмање шест месеци радног искуства у наведеном звању.

в) Спремачица просторија у којима се пружају здравствене услуге________1 извршилац;

- основно образовање.

 

  1. Кандидати су обавезни да уз пријаву доставе:

- Кратку биографију са назначеном адресом становања и контакт телефон

- Оверену копију дипломе о завршеном факултету/средњој/основној школи

-Оверену копију уверења о положеном стручном испиту (достављају здравствени радници)

- Лиценцу за рад (достављају здравствени радници)

 

3.Рок за подношење пријаве је 8 дана од дана објављивања огласа на интернет страници  Министарства здравља Републике Србије.

 

4.Пријаве са доказима о испуњавању услова доставити лично или поштом на адресу: Општа болница Панчево, Панчево, Милоша Требињца 11, са назнаком- за оглас

 

5.Непотпуне и неблаговремене пријаве се неће разматрати.

 

ДИРЕКТОР

ОПШТЕ БОЛНИЦЕ ПАНЧЕВО

др Слободан Овука