Дом здравља Лучани

На  основу  члана 7 и 8  Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач РС, аутономна покрајина и јединица локалне самоуправе („Сл.гласник РС“ број 106/2018 ), Одлуке  вршиоца дужности директора  Дома здравља  Лучани  број  455 од  14.03.2019.године, а у складу са Закључком   51 број 112-12610/2018  од  25.12.2018.године и закључка  51 број 112-655/2019 од 25.01.2019.године  Комисије  за давање сагласности за ново  запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника  јавних средстава, Дом здравља Лучани расписује

 

О Г Л А С

 за пријем у радни однос  на неодређено време,са пуним радним временом

 

 1. ДИПЛОМИРАНИ ЕКОНОМИСТА – 1  извршилац,  за потребе Службе за економске, финансијске и правне послове

Опис послова: према Правилнику о организацији и систематизацији послова Дома здравља Лучани..

Услови за заснивање радног односа:

      а)     Стручна спрема/образовање-  Високо образовање

       -     на основним академским студијама из области економије у обиму од 240 ESPB бодова,            односно специјалистичким струковним  студијама, по пропису који уређује високо образовање почев од 10.септембра 2005.године

       -      на основним студијама  из области економије у трајању од најмање четири године, по пропису који је  уређивао високо образовање до 10.септембра 2005.године

       б)      Додатна знања / испити / радно искуство:

             - Знање рада на рачунару,

 

Заинтересовани кандидати  као доказ о испуњености наведених услова подносе следећа документа:

 • пријаву са кратком биографијом, адреса, контакт  телефон
 • оверена   фотокопија дипломе о стеченом образовању
 • извод  из матичне књиге рођених
 • извод  из матичне књиге венчаних ( ако је кандидат променио презиме)
 • Фотокопију /очитану/ личну карту

 

 

 1. ВИША МЕДИЦИНСКА СЕСТРА/ТЕХНИЧАР У АМБУЛАНТИ - 1 (један) извршилац за потребе   Службе  за здравствену заштиту  одраслих становника, кућну негу и лачење,медицину рада и хитну медицинску помоћ са санитетским превозом.

 

   Услови за заснивање радног односа:

 

 

          а)     Стручна спрема/образовање :  Високо  образовање:

 • На основним студијама првог степена (струковне/ академске )по пропису који уређује високо образовање, почев од 10.септембра 2005.године,

 

 • на основним студијама у трајању од најмање две године, по пропису који је уређивао високо образовање до 10.септембра 2005.године.

 

      б)      Додатна знања / испити / радно искуство:

                -  стручни испит;

                -  лиценца;

                -  најмање шест месеци радног искуства у звању више односно струковне медицинскe сестре,

               -  возачка дозвола Б категорије

 

Заинтересовани кандидати  као доказ о испуњености наведених услова подносе следећа документа:

 • пријаву са кратком биографијом, адреса, контакт телефон
 • оверена фотокопија дипломе о стеченом образовању
 • оверена фотокопија  уверења о положеном  стручном испиту
 • оверена фотокопија лиценце  или Решења о упису у Комору медицинских сестара и техничара
 • извод из матичне књиге рођених
 • извод из књиге венчаних ( ако је кандидат променио презиме)
 • доказ о радном искуству
 • фотокопија возачке дозволе

 

 1. ВОЗАЧ У САНИТЕТСКОМ ПРЕВОЗУ- 3 (три) извршиoцa за потребе Службе за техничке послове

 

   Услови за заснивање радног односа:

            а)     Стручна спрема/образовање-  Средње образовање  у трајању од најмање  три  године

            б)      Додатна знања / испити / радно искуство:

                           -   Возачка дозвола Б категорије

Заинтересовани кандидати  као доказ о испуњености наведених услова подносе следећа документа:

 • пријаву са кратком биографијом, адреса, контакт телефон
 • оверена фотокопија дипломе о завршеној школи
 • извод из матичне књиге рођених
 • фотокопија возачке дозволе

Пријаве и доказе о испуњености услова кандидати  могу предати  лично  у  Службу за економске, финансијске и правне послове у Гучи,  од 07-15 часова радним данима, или  поштом   на адресу Дом здравља Лучани, ул.Републике бб  32230 Гуча, са назнаком  „ Пријава на оглас за заснивање радног односа“.

 Рок за подношење пријава је  8(осам) дана, од дана објављивања  на  сајту Министарства здравља Републике  Србије и  на огласној табли   Националне службе  запошљавања.

Неблаговремене и непотпуне   пријаве неће  се разматрати.

Пријавом на оглас кандидат даје сагласност за обраду података о личности у сврхе избора за пријем у радни однос. Подаци се не могу користити у друге сврхе

Кандидати који испуњавају  услове огласа могу бити позвани на разговор уколико су потребне додатне информације које могу бити важне за доношење одлуке о пријему.

 Одлуку о  избору  кандидата који ће бити примљени у радни однос доноси  вршилац дужности директора,  року  од 30 дана,  од  дана   истека рока  за пoдношење  пријава   кандидата.

За све информације можете се обратити на телефон  032/854-340.

Докази приложени  уз пријаву  биће  враћени  кандидатима који  нису примљени  у радни однос  само на њихов захтев.

Напомена: Лекарско  уверење  којим се доказује  здравствена способност  за рад на  радном месту за које је  расписан  оглас, достављају кандидати који  буду примљени у радни однос.

 

                           

В.Д.   ДИРЕКТОРА

Др Даница Стефановић