Градски завод за хитну медицинску помоћ Београд

На основу  члана 7., 8. и 9.  Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач Република Србија, аутономна покрајина и јединица локалне самоуправе (Сл. гласник РС“ 106/2018), члана 22. Статута Градског завода за хитну медицинску помоћ у Београду и Одлуке о потреби за заснивањем радног односа са новим запосленим број 2946 од 15.03.2019. године, директор  Градског завода за хитну медицинску помоћ у Београду расписује

 

ЈАВНИ ОГЛАС
за пријем у радни однос

 

 

 2 (два) возача санитетског возила за рад у Служби за хитну медицинску помоћ у Градском заводу за хитну медицинску помоћ у Београду, на неодређено време, са пуним радним  временом.

Услови за радно место из огласа: Поред општих услова предвиђених законом, кандидат мора испуњавати и следеће посебне услове: III/V степен стручне спреме – кв/вк возач моторног возила, возачка дозвола „Б“ категорије, 1 година радог искуства на пословима возача, уверење да се против кандидата не води истрага или кривични поступак (не старије од 6 месеци); уверење Полицијске управе да лице није осуђивано за кривично дело на безусловну казну затвора од 6 месеци (не старије од 6 месеци).

Као доказе о испуњености услова, кандидати су дужни да доставе: пријаву на оглас са кратком биографијом, бројем телефона и адресом; фотокопију извода из матичне књиге рођених; фотокопију уверења о држављанству; фотокопију дипломе о завршеној школи, фотокопију возачке дозволе, фотокопију потврде о радном искуству на пословима возача, фотокопије уверења да се против кандидата не води истрага или кривични поступак (не старије од 6 месеци) и уверења Полицијске управе да лице није осуђивано за кривично дело на безусловну казну затвора од 6 месеци (не старије од 6 месеци).

Пријаве на оглас послати препоручено поштом, на адресу Градског завода за хитну медицинску помоћ Београд, Франше д Епереа 5, са назнаком: „За јавни оглас“ и навођењем радног места на које се конкурише.

 

 Оглас се објављује на интернет страници Министарства здравља Републике Србије и на интернет страници Националне службе за запошљавање .

 

Рок за подношење пријава на оглас је 8 дана од дана објављивања на сајту Националне службе за запошљавање.

 

 Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се разматрати.

 

Кандидати који уђу у ужи избор биће позвани на разговор.

 

Одлука о избору кандидата донеће се у року од 30 дана од дана истека рока за подношење пријава и иста ће бити објављена на веб-страници Градског завода за хитну медицинску помоћ у Београду.

 

 Достављена документација се не враћа.

 

Кандидат који буде изабран за пријем у радни однос на неодређено време пре склапања уговора о раду биће дужан да достави: оверене копије доказа о испуњености услова, као и доказ о започетој или извршеној имунизацији на hepatitis B; извештај о извршеном претходном лекарском прегледу за рад под отежаним условима;

 

Д И Р Е К Т О Р

др Горан Чолаковић