Завод за биоциде и медицинску екологију

На основу члана 7. Посебног колективног уговора  за здравствене установе чији је оснивач Република Србија, аутономна покрајина и јединица локалне самоуправе („Сл. гласник РС“ број 106/18), Закључка Комисије за давање сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника јавних средстава број 51 број 112-11582/2018 од 30.11.2018. године, у складу са Правилником о организацији и систематизацији послова Завода за биоциде и медицинску екологију

 

ЗАВОД ЗА БИОЦИДЕ И МЕДИЦИНСКУ ЕКОЛОГИЈУ

из Београда, ул. Требевићка бр. 16

расписује

 

ОГЛАС

ЗА ПРИЈЕМ У РАДНИ ОДНОС

 

I   MOЛЕКУЛАРНИ БИОЛОГ - 1 ИЗВРШИЛАЦ

 

СТРУЧНА СПРЕМА/ОБРАЗОВАЊЕ:

Високо образовање:

– на студијама другог степена (мастер академске студије) из научне, односно стручне области из поља природно-математичких наука, области молекуларне биологије по пропису који уређује високо образовање, почев од 10. септембра 2005. године;

– на основним студијама у трајању од најмање четири године, по пропису који је уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. године, Биолошки факултет

 

Додатна знања/испити/радно искуство: Познавање рада на PCR уређају.

 

ОПИС ПОСЛА:

 1. обавља послове из области биологије и медицинске физиологије;
 2. дефинише адекватан лабораторијско–дијагностички приступ у односу на достављене индикације за тестирање;
 3. ради дијагностику и интерпретацију резултата  молекуларне генетике и биохемијске генетике;
 4. ради пре – аналитичке и аналитичке технике и методе које се примењују у геномској дијагностици: ћелијску културу, ДНК/РНК изолацију, PCR, варијације у броју копија, гел електрофорезу, Сангер Анализа секвенци, и РНК испитивање;
 5. ради оптимизацију, валидацију и имплементацију нових тест система у лабораторији;
 6. ради на контроли квалитета (OECD recommendations, ECA guidelines, Eurogentest – EQA – recommendations);
 7. ради извештаје тестирања коришћењем интернационалних система за номенклатуру (ISCN, HGVS) као и online извора (OMIM, Orphanet and GeneReviews);
 8. припрема, спроводи и тумачи резултате молекуларно–патолошких анализа;
 9. контролише узимањe узорака, обрада и тумачење добијених резултата;
 10. припрема и спроводи биолошкe и молекуларно биолошке анализе у лабораторији и тумачи резултате лабораторијских испитивања;
 11. припрема и обрађује ткивне узорке за молекуларно–патолошке анализе и тумачи резултате испитивања;
 12. израђује стручне анализе, извештаје, мишљења;
 13. учествује у изради студија, елабората итд. из области биолошких и молекуларно биолошких истраживања у медицини;
 14. ради на сталном усавршавању постојећих и проналажењу нових метода за израду биолошких, молекуларно биолошких анализа и генетичких анализа.

 

Кандидат подлеже провери знања рада на  PCR уређају. 

 

II      ЗДРАВСТВЕНИ САРАДНИК У БИОХЕМИЈСКОЈ ЛАБОРАТОРИЈИ – ИСТРАЖИВАЧ ТЕХНОЛОГ - 1 ИЗВРШИЛАЦ

 

СТРУЧНА СПРЕМА/ОБРАЗОВАЊЕ

Високо образовање:

– на студијама другог степена (мастер академске студије) из области техничко технолошких наука,  инжењерства заштите животне средине по пропису који уређује високо образовање, почев од 10. септембра 2005. године;

– на основним студијама у трајању од најмање четири године, по пропису који је уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. године године, Технолошко металушки факултет

 

Додатна знања/испити/радно искуство: Познавање рада на атомском апсорпционом спектрофотометру.

 

ОПИС ПОСЛА:

 1. рад у лабораторији за испитивање ефикасности биоцидних производа који се користе у комуналној хигијени,
 2. врши узорковање и хемијске и биохемијске анализе на терену и у лабораторији, као и оцењивање резултата лабораторијских испитивања,
 3. контролише биолошки материјал узет / донет за рад,
 4. припрема реагенаса потребних за рад,
 5. израђује стручне анализе, извештаје и мишљења,
 6. послови иновације и развоја нових биоцидних производа,
 7. истраживања у реализацији програмских активности.

 

Кандидат подлеже провери знања рада на  атомском апсорпционом спектрофотометру. 

 

За радно место под I и II:

 

Радни однос се заснива на неодређено време.

 

Уз пријаву се подноси биографија и докази о испуњености услова конкурса у неовереним фотокопијама (фотокопија дипломе/уверења).

 

Пријаве са траженим прилозима се достављају на адресу Завода за биоциде и медицинску екологију, Београд, Требевићка 16, поштом или на писарницу Завода.

 

Рок за подношење пријаве је 8 дана од дана објављивања огласа у публикацији Националне службе за запошљавање „Послови“.

 

Непотпуне и неблаговоремене пријаве се неће разматрати.

Кандидат који буде изабран дужан је да достави доказ о здравственој способности за рад на наведеним пословима.

 

директор Завода

Прим. др Драгана Деспот