Oпшта болница Ваљево

На  основу  члана  7. Посебног  колективног  уговора  за  здравствене  установе  чији  је  оснивач РС,  аутономна  покрајина   и  јединица   локалне  самоуправе  ( ,,Сл.гласник  РС ,,бр.106/2018), одлуке  в.д.директора  о  расписивању  јавног  огласа, бр.ОБВ-01-1981, а по  основу  сагласности  Комисије  за  давање  сагласности   за  ново  запошљавање  и  додатно  радно  ангажовање  код  корисника  јавних  средстава ,Закључак  51 број : 112-11582/2018  од 30.11.2018.године 

Општа  болница  Ваљево  расписује

ЈАВНИ  ОГЛАС

 за  пријем   у   радни  однос  на  неодређено  време  са  пробним  радом  у   трајању  од  три месеца  ,  за  радно  место

- биолог/молекуларни  биолог   за  потребе   Одсека  за  дијагностику  и  лечење  стерилитета  са  ендокринологијом   и   биомедицински  потпомогнутом   оплодњом   Службе  за  гинекологију   и  акушерство   -  1  извршилац

Услови  за  пријаву  кандидата  на  оглас :

- Завршен  Биолошки факултет

*  Високо  образовање :

-  на   студијама  другог  степена (мастер  академске  студије),  по   пропису   који  уређује  високо  образовање,  почев  од   10.септембра  2005.године; 

- на  основним  студијама  у  трајању  од  најмање  четири  године, по  пропису  који  је  уређивао  високо  образовање  до  10.септембра  2005.године

*  Положен  стручни  испит

* Пожељно  радно  искуство  на  пословима  биолошки  потпомогнуте  оплодње

Приликом  пријављивања  на  оглас  потребно  је  доставити  следећа  документа:

*  Пријаву  на  оглас  са  кратком  биографијом  са  контакт  подацима

* Фотокопију   дипломе   о  стеченом   образовању   одговарајућег   профила

* Фотокопију   уверења  о  положеном  стручном   испиту

* Потврда  о  радном  искуству

 * Извод  из  матичне  књиге  венчаних  /ако  је  дошло  до промене  презимена /

  Рок  за  пријављивање  на  оглас  је  осам  дана  од  дана  објављивања  огласа  у  публикацији ,,Послови,,  код  Националне  службе  за  запошљавање.

  Неблаговремене    и  непотпуне  пријаве  неће  бити  узете   у   разматрање.

Пријаве   са  документацијом   доставити   на   адресу:

Општа   болница   Ваљево

Одељење за  правне, кадровске  и  административне  послове

Ул.Синђелићева  бр.62

14000 Ваљево

Са  назнаком: ,,Пријава  на  оглас  за пријем  у  радни  однос  за  послове........................

(навести  тачан  профил  за  који  кандидат  подноси  пријаву)

                                                                                                                        Др Зоран  Ђурић, в.д. директора