Oпшта болница Ваљево

На основу  члана 7. Посебног  колективног  уговора  за  здравствене  установе  чији  је  оснивач  РС,  аутономна  покрајина   и  јединица  локалне  самоуправе  ( ,,Сл.гласник  РС ,,бр.106/2018) ,  одлуке   в.д. директора   о  расписивању   јавног  огласа ,  бр.ОБВ -01-1930  од   06.03.2019.године,  а  по  основу  сагласности  Комисије  за  давање  сагласности  за  ново  запошљавање  и  додатно радно  ангажовање  код  корисника  јавних  средстава, Закључак 51 број: 112-655/2019  од  25.01.2019.год.

 

Општа  болница  Ваљево  расписује

ЈАВНИ  ОГЛАС

 за  пријем   у   радни  однос  на  неодређено  време   са  пробним  радом  у  трајању  од  три  месеца, за  радно  место

 

- сервирка   хране  за  потребе   Одсека  за  припрему  и   дистрибуцију   хране  у  Служби  за  техничке  и  помоћне  послове   -  2   извршиоца

 

Услови  за  пријаву  кандидата  на  оглас :

*   завршена  основна  школа  

 

Приликом  пријављивања  на  оглас  потребно  је  доставити  следећа  документа:

*  пријаву  на  оглас  са  кратком  биографијом;

* фотокопију   дипломе   о  завршеној  основној  школи

 * извод  из  матичне  књиге  венчаних  /ако  је  дошло  до промене  презимена /

 

  Рок  за пријављивање на  оглас  је  осам  дана  од  дана објављивања  огласа  у  публикацији ,,Послови,,  код  Националне  службе  за  запошљавање.

   Неблаговремене    и  непотпуне  пријаве  неће  бити  узете   у   разматрање.

Пријаве   са документацијом   доставити   на   адресу:

Општа   болница   Ваљево

Одељење за  правне, кадровске  и  административне  послове

Ул.Синђелићева  бр.62

14000 Ваљево

Са назнаком: ,,Пријава  на  оглас  за пријем  у  радни  однос  за  послове........................

(навести  тачан  профил  за  који  кандидат  подноси  пријаву)

 

                            

Др Зоран  Ђурић, в.д. директора