Специјална болница за рехабилитацију Бања Ковиљача

На основу члана 7. Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач Р Србија, аутономна  покрајина и локална самоуправа („ Службени гласник РС „ број 1/15), Сагласности Министарства здравља Сагласности Министарства здравља бр. 112-01-1551/2018-02 од 11.01.2019.године и Одлуке В.Д. директора болнице број 97/a/2019  од  14.03.2019. године,  а на  oснову указане потребе,

 

Специјална болница за рехабилитацију – Бања Ковиљача,

расписује

 

            Јавни оглас за пријем у радни однос на НЕОДРЕЂЕНО време са пуним радним временом за обављање следећих послова:

 

 1. СПРЕМАЧИЦЕ........................................................................три (3) извршиоца;
 • Стручна спрема / образовање:основно образовање
 1. КОНОБАРИ.................................................................................. пет (5) изршиоца;
 • Стручна спрема / образовање: средње образовање
 1. ДОМАР/Мајстор одржавања/ ЕЛЕКТРИЧАР.......................један (1) извршилац;
 • Стручна спрема / образовање: средње образовање

 

 1. ПОМОЋНИ РАДНИК У ТЕХНИЧКОЈ СЛУЖБИ..............два (2) извршиоца
 • Стручна спрема / образовање:основно образовање

 

 

Услови за заснивање радног односа:

 

 • Кандидат мора да испуњава опште услове прописане законом као и посебне услове наведене у огласу;

 

Заинтересовани кандидати уз пријаву, као доказ о испуњености услова из огласа подносе следећа документа:

 

 • уверење о држављанству
 • диплома о стеченом образовању

 

Рок за подношење пријаве са краћом пословном биографијом и доказима (који се прилажу у фотокопији) о испуњености услова из огласа је 8 ( осам ) дана од  дана  објављивања  на wеб страници Специјалне болнице за рехабилитацију Бања Ковиљача, Министарства здравља и Националне службе запошљавања.

 

Непотпуне  и неблаговремене пријаве неће бити разматране.

Приложена документација уз пријаву не враћа се кандидатима.

Резултати огласа ће бити објављени на wеб страници Специјалне болнице за рехабилитацију Бања Ковиљача.   

Кандидати који не буду изабрани неће бити посебно обавештавани о резултатима огласа.

Пријаву на оглас доставити на адресу:

 Специјална болница за рехабилитацију

15316 Бања Ковиљача

Парк бб,

или директно  у Специјалну болницу за рехабилитацију, сваког радног дана од 08.оо до 14.оо часова, са назнаком „ за оглас за запошљавање“.                                 

 

В. Д.  Директора Болнице

Прим. др Александар Јокић