Дом здравља „Др Сава Станојевић“ Трстеник

Дом здравља „Др Сава Станојевић“ Трстеник, на основу члана 7. Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач Република Србија, аутономна покрајина и јединица локалне самоуправе и на основу Одлуке директора  02-бр. 268/1 од 18. 3. 2019. године, расписује

 

ЈАВНИ ОГЛАС

за заснивање радног односа на одређено време

 

            I Дом здравља „Др Сава Станојевић“ Трстеник има потребе за заснивањем радног односа на ОДРЕЂЕНО време, због привремено повећаног обима посла и то.

 

 1. У Служби хитне медицинске помоћи:

 

 • Возача санитетског возила у хитној медицинској помоћи................2 извршиоца за рад на одређено време у трајању најдуже 31. 5. 2019. године

 

            Опис послова :

-     врши хитан санитетски превоз пацијената;

-    врши санитетски превоз пацијената, који није хитан, али је оправдан и медицински неопходан;

-     помаже приликом уношења и изношења непокретних пацијената;

-    управља специјалним санитетским возилом за превоз нагло оболелог, унесрећеног и повређеног;

-    на интервенцији екипе помаже лекарској екипи у пружању хитне медицинске помоћи, у поступцима оживљавања, преносу болесника или медицинске опреме са виших спратова или подрумских просторија, као и друге послове које наложи дежурни лекар екипе;

-     рукује инсталисаним системом у возилу и светло - звучном сигнализацијом у

возилу;

-    надзире исправност функције система за оксигенацију, односно о функционисање боце са кисеоником и регулатора за проток кисеоника у возилу;

-     при преузимању возила контролише његову прописану опремљеност;

-    води путни налог који по завршетку смене предаје одговорном возачу смене, сменовођи;

-    одговоран је за безбедност у саобраћају лекарске екипе и животно угрожених пацијената;

-     у случају удеса обавезно обавештава МУП и начелника Службе за ХМП;

  -     материјално одговара за стање и комплетност возила и опреме у њему;

 

             Услови за пријем у радни однод кандидата су:

              - средње образовање,

              - положен возачки испит за Б категорију

 

 1. У Служби за здравствену заштиту одраслог становништва са медицином рада-Одељењу кућног лечења

      

 • Медицинске сестре у кућном лечењу и нези............................ 2 извршиоца за рад на одређено време у трајању најдуже до 31. 5. 2019. године

 Опис послова :

 -    пружа услуге здравствене неге и подршке лицима којима је потребна нега као последица старења, повређивања, болести или других физичких и менталних поремећаја, или потенцијалих ризика за здравље у складу са праксом и стандардима савремене неге и о томе води прописану медицинску документацију у папирној и електронској форми;

-     у тиму са докторима медицине и другима или самостално, спроводи

превентивне и куративне мере, по налогу доктора медицине или доктора медицине специјалисте у установи и на терену,у оквиту теренског рада;

-    припрема болесника за дијагностичко терапијске процедуре и припрема ординацију, опрему и уређаје за рад;

-    учествује у дијагностици (ЕКГ са мониторингом, одређивање шећера у крви и др.) и врши антропометријска мерења

-     врши дезинфекцију и стерилизацију материјала и инструмената;

-     правилно одлаже медицински отпад;

    -     обавља медицинско-техничке интервенције давања медикаментозне терапије, пласирање венске каниле, обрада ране и превијање, пласирање уринарног катетера, давање оксигенотерапије, инхалационе терапије,  правилно одлаже медицински отпад;

 

        Услови за пријему радни однос кандидата су:

       

 • завршена средња медицинска школа-општи смер,
 • положен стручни испит,
 • лиценца за рад,
 • положен возачки испит за Б категорију,
 • најмање 6 месеци радног искуства у звању медицинске сестре

 

 1. У Служби за стоматолошку здравствену заштиту

 

 • Стоматолошка сестра у амбуланти..................................... 1 извршилац за рад на одређено време у трајању најдуже до 31. 5. 2019. године

Опис послова:

-    асистира доктору стоматологије током спровођења стоматолошке здравствене заштите;

-     асистира при денталним и интраоралним снимањима;

-     води прописану медицинску документацију у папирној и електронској форми;

-     припрема стоматолошку ординацију за рад;

-     врши дезинфекцију и стeрилизaциjу мaтeриjaлa и инструмeнaтa;

        -     правилно одлаже медицински отпад

 

            Услови за пријем у радни однос кандидата су:

 • завршена средња медицинска школа, стоматолошки или општи смер
 • положен стручни испит,
 • лиценца за рад,
 • најмање 6 месеци радног искуства у звању медицинске или стоматолошке сестре

 

 

 1. У Служби за медицинску дијагностику- Одсеку за радиолошку и ултразвучну дијагностику

 

 • Виши радиолошки техничар.................................. 1 извршилац за рад на одређено време у трајању најдуже до 31. 5. 2019. године

 

Опис послова:

-     даје упутства пацијенту о припреми за снимање и о понашању приликом снимања;

-     поставља пацијента у одговарајући положај за снимање;

-     припрема апаратуру и материјал потребан за снимање;

-     снима пацијента, развија филм и процењује квалитет снимка;

        -     примењује одговарајуће мере заштите пацијента, заштите особља и простора и прати

               нежељена дејства зрачења.

 

        Услови за пријем у радни однос кандидата су:

 

       Високо образовање:

-    на основним студијама првог степена (струковне студије) по пропису који уређује високо образовање, почев од 10. септембра 2005. године;

-    на основним студијама у трајању од најмање две године, по пропису који је уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. године;

- положен стручни испит,

- лиценца за рад

 

 1. У Служби за правне, економско-финансијске, техничке и друге сличне послове-Одељењу за техничке послове

 

 • Спремачице.................................................. 1 извршиоца за рад на одређено време у трајању најдуже до 25. 4. 2019. године

 

Опис послова :

        -     одржава хигијену просторија и опреме у коме се обавља здравствена делатност;

-     одржава хигијену у административним просторијама;

-    одржава хигијену у заједничким просторијама здравствене установе и околине здравствене установе;

-    обавља послове прања, пеглања и одржавања одеће, веша и друге робе за потребе здравствене установе.

             

           Услови за пријем у радни однос кандидата су:

 • основно образовање

 

Уз пријаву кандидати треба да доставе доказе да испуњавају услове огласа и то:

 • фотокопију дипломе о завршеној одговарајућој школи,
 • уверење о положеном стручном испиту,
 • лиценцу или решење о упису у комору,
 • доказ о радном искуству,
 • фотокопију возачке дозволе

 

            Пријаве са доказима о испуњавању услова огласа достављати поштом или лично у року од 8 (осам) дана од дана објављивања огласа на интернет страници Министарства здравља и огласној табли Националне службе за запошљавање, на адресу: Дом здравља „Др Сава Станојевић“ Трстеник, ул. Светог Саве бр. 49, 37240 Трстеник.

 

            Контакт телефон: 037/714-150

 

            Кандидати ће о одлуци о избору бити обавештени у року од 30 дана од дана истека рока за достављање пријава.

 

Д и р е к т о р,

Др Радован Поповић, спец.

ургентне медицине