Дом здравља Житиште

На основу члана 7. ст.1 тач.3  Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач Република Србија, Аутономна покрајина и јединица локалне самоуправе («Службени гласник»РС бр.106/2018) и закључка Комисије за ново запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника јавних средстава 51 број 112-1931/2019 од 26.02.2019.године, расписује се

 

ОГЛАС
за радно место
ДОКТОРА
СТОМАТОЛОГИЈЕ

 

Број извршилаца :1.(један)
Врста радног односа: радни однос на неодређено време

Радно време: пуно

Опис послова:Као у Правилнику о унутрашњој организацији и систематизацији послова Дома здравља Житиште

 1. Завршен стоматолошки факултет
 2. Да има положен стручни испит
 3. Да има лиценцу за рад
 1. Да је држављанин Републике Србије
 2. Да има возачку дозволу Б катеегорије


Заинтересовани кандидати подносе следећу документацију:

 • Пријаву на оглас са кратком биографијом,
 • Фотокопију личне карте
 • Уверење о држављанству
 • Фотокопију дипломе о завршеном стоматолошком факултету
 • Уверење о положеном стручном испиту.
 • Фотокоију лиценце
 • Фотокопију возачке дозволе Б категорије

Пријаве са кратком биографијом, адресом и контакт телефоном  као и документа којима се доказује испуњеност услова огласа (оверене фотокопије), достављају се на адресу: Дом здравља Житиште ул.И.Л.Рибара 16, 23210 Житиште.Рок за подношење пријава је 8 дана од дана објављивања.Непотпуне и неблаговремене  пријаве  неће се разматрати.

Директор

Китареску др Дојнел