Дом здравља ,,Др Драган Фундук“ Пећинци

На основу члана 24. Закона о раду (Службени гласник РС' број 24/05, 61/05, 54/09, 32/2013 и 75/2014 и 13/2017 – Одлука УС и 113/2017), члана 9. Kолективног уговора Дома здравља ,,Др Драган Фундук“ Пећинци број 1025. од дана 07.09.2015. године и члана 23. Статута Дома здравља ,,Др Драган Фундук“ Пећинци број 446. од дана 29.06.2007. године, расписује се

 

О Г Л А С

за пријем у радни однос, на одређено време у Дому здравља ,,Др Драган Фундук“ Пећинци,

са пуним радним временом, због повећаног обима посла

 

 

  1. ДОКТОР МЕДИЦИНЕ

            број извршилаца 2

Поред општих услова за заснивање радног односа утврђених Законом, кандидати треба да испуњавају и следеће посебне услове:

  • Медицински факултет, положен стручни испит, VII-1 степен, поседовање лиценце за рад

 

ОПИС ПОСЛОВА:

Према Правилнику о организацији и систематизацији послова Дома здравља ''Др Драган Фундук'' Пећинци:

– превенира, дијагностикује и лечи болести, повреде и друге физичке и менталне поремећаје коришћењем специјализованих метода и техника, кроз примену принципа и процедура савремене медицине, о чему води прописану медицинску документацију;

– организује и спроводи мере на очувању и унапређењу здравља појединца и породице, ради на откривању и сузбијању фактора ризика за настанак болести, прати здравствено стање становништва на свом подручју и осигурава податке за потребе здравствене статистике, утврђује ризике за здравље, предлаже и спроводи мере за њихово отклањање, спроводи здраствено - васпитне активности и остварује сарадњу са кључним појединцима и организацијама у заједници;

– ради у превентивним саветовалиштима;

– организује и спроводи прописане систематске, циљане и скрининг прегледе;

– учествује у посебним програмима (вакцинација, мере у току епидемија и масовних несрећа, мере за рано откривање болести);

– обавља прегледе и упућује на даљу дијагностику и специјалистичке прегледе, одређује начин и врсту лечења, прати ток лечења и усклађује мишљење и предлоге за наставак лечења, одређује врсту и дужину кућног лечења и прати његово спровођење, одређује дужину привремене спречености за рад због болести или повреде;

– прописује лекове и медицинска средства, као и медицинско - техничка помагала;

– даје оцену о здравственом стању и упућује на оцену радне способности, иде у кућне посете у оквиру теренског рада

– збрињава пацијенте на месту повређивања, односно нагло насталог обољења, којима је неопходно указивање хитне медицинске помоћи, по потреби прати пацијента у хитном санитетском транспорту до одговарајуће здравствене установе;

– учествује у унапређењу квалитета здравствене заштите;

– обавља консултације са другим здравственим радницима и здравственим сарадницима;

– планира, надзире и евалуира спровођење здравствене заштите;

– утврђује време и узрок смрти;

 

Сваки кандидат дужан је да уз пријаву - биографију приложи следећу документацију:

  • молбу за пријем и биографију, са адресом, контакт телефоном,
  • оверену фотокопију дипломе,
  • оверену фотокопију уверења о положеном стручном испиту,
  • фотокопију личне карте или очитане податке са личне карте (уколико је чипована),
  • фотокопију извода из матичне књиге венчаних (уколико су дипломе или уверења издати на девојачко презиме),
  • oверену фотокопију Лиценце издате од надлежне Коморе

 

Рок за доставу пријава на оглас је 8 (осам) дана од дана објављивања Огласа на званичном сајту Националне службе за запошљавање.

Оглас је објављен и на сајту Министарства здравља.

 

Контакт телефон: 022 215 22 24


Пријаве достављати на адресу:
 Дом здравља “Др Драган Фундук” Пећинци
- кадровској служби -
Улица Јове Негушевић број 5-7       
22410 Пећинци
или лично доставити у  Дом здравља “Др Драган Фундук” Пећинци.

 

                                                                                                               

ДИРЕКТОР

др Дубравка Цветковић Мићић

спец. интерне медицине