Општа болница «Ђорђе Јоановић» Зрењанин

На основу члана 24. Закона о раду (»Службени  гласник РС» бр.24/05, 61/05, 54/09, 32/13 и 75/14), члана 7.  Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач Република Србија, аутономна покрајина и јединица локалне самоуправе («Службени гласник  РС» бр. 106/2018), члана 9. Правилника о уговарању здравствене заштите из обавезног здравственог осигурања са даваоцима здравствених услуга, у складу са важећим Кадровским планом Министарства здравља број:112-01-200/2018-02  од 20.08.2018. године, на основу Закључка Комисије за давање сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника јавних средстава 51 број: 112-655/2019 од 25.01.2019. године, а који смо примили 08.02.2018. године, дел.број: 01-653  и Одлуке директора Опште болнице »Ђорђе Јоановић» Зрењанин број 01-1250 од 21.03.2019. годинe расписује се:

 

О  Г Л  А С

                

 

За пријем у радни однос на  НЕОДРЕЂЕНО време са пуним радним временом

   1. Виши радиолошки техничар  у дијагностици ...................................  1 извршилац
Кандидати за радно место под редним бројем 1 морају поседовати VI степен стручне  спреме, завршену вишу медицинску школу –  смер виши радиолошки техничар односно високу здравствену школу струковних студија– смер струковни медицински радиолог   и положен стручни испит.

 

      Заинтересовани кандидати треба да приложе:

  • молбу
  • CV
  • оверену фотокопију дипломе
  • оверену фотокопију  уверења о положеном стручном испиту
  • оверену фотокопију Лиценце издате од надлежног органа (ако је кандидат из радног односа) или Решење о упису у комору (ако кандидат није у радном односу).
  • лекарско уверење о општој здравственој способности
  • доказ о имунизацији ММР вакцином или потврду о серолошкој анализи на морбиле (IGG антитела)
  • доказ о имунизацији Хепатитис БРок за подношење пријава је  8 дана од дана објављивања огласа код Националне службе за запошљавање Зрењанин и на сајту Министарства здравља Републике Србије. Пријаве се подносе поштом или лично, на адресу Опште болнице «Ђорђе Јоановић» Зрењанин, ул. др Васе Савића 5,

са назнаком «ОГЛАС
Назначити у молби датум почетка огласа

 

Оглас важи од  22.03.2019. године до  29.03.2019.године

Неблаговремене и непотпуне молбе неће се узимати у разматрање.