Институт за ментално здравље, Београд

На основу члана 7. Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач Република Србија (''Сл. гласник РС'' бр. 106/2018.“), члана 22. Статута , директор Института за ментално здравље дана 19.03.2019. године доноси одлуку о расписивању

 

Јавног огласа

за пријем у радни однос

на ОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ са пуним радним временом за послове:

 

 1. СОЦИЈАЛНИ РАДНИК – 1 извршилац:

високо образовање:

 • на студијама другог степена (мастер академске студије), по пропису које уређује високо образовање, почев од 10. септембра 2005.
 • основним студијама у трајању најмање од четири године по пропису који је уређивао високо образовање до 10. септембра 2005.
 • на вишој школи у трајању до 2 године по пропису који је уређивао високо образовање до 2005. године
 • стручни испит у складу са законом

 

 1. ВИША МЕДИЦИНСКА СЕСТРА/ТЕХНИЧАР - 1 извршилац,

Високо образовање:

 • на студијама првог степена основне струковне /академске студије по пропису који уређује високо образовање, почев од 10.09.2005. године;
 • на основним студијама у трајању од најмање 2 године, по пропису који је уређивао високо образовање до 10.09.2005. године;
 • положен стручни испит
 • лиценца
 • најмање 6 (шест) месеци радног искуства у наведеном звању.

 

Заинтересовани кандидати  подносе:
                        -    пријаву на јавни оглас – молба,

 • радну биографију,
 • фотокопију дипломе о завршеној школи,
 • фотокопију уверења о положеном стручном испиту,
 • фотокопију лиценце или решења о упису у именик Коморе медицинских сестара и техничара Србије,
 • извод из матичне књиге рођених и
 • уверење о држављанству.

Тражена документа се подносе у неовереним фотокопијама , с тим што је изабрани кандидат дужан да у року од 3 (три) дана од дана достављања одлуке о избору достави документа у оригиналу или у овереним фотокопијама.  Достављена документа се не враћају.

Одлука о избору кандидата ће бити објављена на сајту Института за ментално здравље www.imh.org.rs и неће се достављати учесницима јавног огласа.

Рок за подношење пријава је 8 (осам) дана од дана објављивања на сајту Националне службе за запошљавање.  ОГЛАС ЈЕ ОБЈАВЉЕН  ДАНА 22.03.2019. ГОДИНЕ И ВАЖИ ДО 29.03.2019. ГОДИНЕ. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати.

Пријаве доставити на адресу:  Институт за ментално здравље, Београд,  Палмотићева 37,

са назнаком: ''За јавни оглас'' или предати лично код пословног секретара ( I спрат, соба бр.3)

 

Д и р е к т о р 

Проф. др Душица Лечић Тошевски