Института за реуматологију

На основу члана 7. Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач Република Србија ("Службени гласник РС", број 106/2018) и члана 22. Статута Института за реуматологију, директор Института расписује оглас:

 

 

  1. МЕДИЦИНСКА СЕСТРА/ТЕХНИЧАР НА ОСТАЛИМ БОЛНИЧКИМ ОДЕЉЕЊИМА, на неодређено време, са пуним радним временом (два извршиоца), пробни рад три месеца

 

Услови:

Стручна спрема/образовање:

- завршена средња медицинска школа, медицинска сестра/техничар, педијатријска сестра/ техничар

 

Додатна знања/испити/радно искуство:

- положен стручни испит за медицинску сестру/техничара или педијатријску сестру/техничара,

- лиценца Коморе медицинских сестара и здравствених техничара Србије,

- најмање шест месеци радног искуства у наведеном звању.

 

Заинтересовани кандидати подносе:

- пријаву са кратком биографијом,

- фотокопију дипломе о завршеној средњој школи,

- фотокопију уверења о положеном стручном испиту за медицинску сестру/техничара или педијатријску сестру/техничара,

- фотокопију лиценце Коморе медицинских сестара и здравствених техничара Србије,

- доказ о радном искуству (фотокопија радне књижице, уговора о раду, уговора о воло-

  нтирању, уговора о привременим и повремени пословима и други слични уговори или

  потврде о раду или другом виду ангажовања), 

- фотокопију извода из матичне књиге рођених/венчаних,

- фотокопију личне карте.

 

 

  1. ВИШИ РАДИОЛОШКИ ТЕХНИЧАР У ДИЈАГНОСТИЦИ на неодређено време, са пуним радним временом (један извршилац)

 

Услови:

Стручна спрема/образовање:

Високо образовање:

- на струковним студијама првог степена (основне струковне студије), по пропису које уређује високо обаразовање, почев од 10. септембра 2005. године - област: медицинске науке, струковни медицински радиолог;

- на основним студијама у трајању од најмање две године по пропису који је уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. године, виши радиолошки техничар.

 

Додатна знања/испити/радно искуство:

- положен стручни испит за струковног медицинског радиолога/вишег радиолошког техничара,

- лиценца Коморе медицинских сестара и здравствених техничара Србије,

- најмање шест месеци радног искуства у наведеном звању.

 

Заинтересовани кандидати подносе:

- пријаву са кратком биографијом,

- фотокопију дипломе о завршеној високој/вишој школи,

- фотокопију  уверења о положеном стручном испиту за струковног медицинског радиолога/вишег радиолошког техничара,

- фотокопију лиценце Коморе медицинских сестара и здравствених техничара Србије,

- доказ о радном искуству (фотокопија радне књижице, уговора о раду, уговора о воло-

  нтирању, уговора о привременим и повремени пословима и други слични уговори или

  потврде о раду или другом виду ангажовања), 

- фотокопију извода из матичне књиге рођених/венчаних,

- фотокопију личне карте.

 

  1. ВИШИ РАДИОЛОШКИ ТЕХНИЧАР У ДИЈАГНОСТИЦИ, на одређено време, ради замене привремено одсутног запосленог, до његовог повратка на рад, са пуним радним временом (један извршилац)

 

Услови:

Стручна спрема/образовање:

Високо образовање:

- на струковним студијама првог степена (основне струковне студије), по пропису које уређује високо обаразовање, почев од 10. септембра 2005. године - област: медицинске науке, струковни медицински радиолог;

- на основним студијама у трајању од најмање две године по пропису који је уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. године, виши радиолошки техничар.

 

Додатна знања/испити/радно искуство:

- положен стручни испит за струковног медицинског радиолога/вишег радиолошког техничара,

- лиценца Коморе медицинских сестара и здравствених техничара Србије,

- најмање шест месеци радног искуства у наведеном звању.

 

Заинтересовани кандидати подносе:

- пријаву са кратком биографијом,

- фотокопију дипломе о завршеној високој/вишој школи,

- фотокопију  уверења о положеном стручном испиту за струковног медицинског радиолога/вишег радиолошког техничара,

- фотокопију лиценце Коморе медицинских сестара и здравствених техничара Србије,

- доказ о радном искуству (фотокопија радне књижице, уговора о раду, уговора о воло-

  нтирању, уговора о привременим и повремени пословима и други слични уговори или

  потврде о раду или другом виду ангажовања), 

- фотокопију извода из матичне књиге рођених/венчаних,

- фотокопију личне карте.

 

  1. ВИША МЕДИЦИНСКА СЕСТРА/ТЕХНИЧАР НА ОСТАЛИМ БОЛНИЧКИМ ОДЕЉЕЊИМА или МЕДИЦИНСКА СЕСТРА/ТЕХНИЧАР НА ОСТАЛИМ БОЛНИЧКИМ ОДЕЉЕЊИМА на одређено време, ради замене привремено одсутне запослене, до повратка на рад, са пуним радним временом (један извршилац), пробни рад три месеца

 

Услови:

Високо образовање:

- на основним студијама, првог степена (струковне/академске) из научне области медицинске науке, по пропису који уређује високо образовање, почев од 10. септембра 2005. године, сруковна медицинска сестра, односно дипломирана медицинска сестра,

- на основним студијама у трајању од најмање два године по пропису који је уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. године, виша медицинска сестра/техничар.

или

- завршена средња медицинска школа, медицинска сестра техничар

 

Додатна знања/испити/радно искуство:

- положен стручни испит за струковну/вишу медицинску сестру техничара или медицинску сестру/техничара,

- лиценца Коморе медицинских сестара и здравствених техничара Србије,

- најмање шест месеци радног искуства у наведеном звању.

 

Заинтересовани кандидати подносе:

- пријаву са кратком биографијом,

- фотокопију дипломе о завршеној високој/вишој школи или средњој школи,

- фотокопију уверења о положеном стручном испиту за струковну/вишу медицинску сестру техничара или медицинску сестру/техничара,

- фотокопију лиценце Коморе медицинских сестара и здравствених техничара Србије,

 - доказ о радном искуству (фотокопија радне књижице, уговора о раду, уговора о волонтирању, уговора о привременим и повремени пословима и други слични уговори или  потврде о раду или другом виду ангажовања), 

- фотокопију извода из матичне књиге рођених/венчаних,

- фотокопију личне карте.

 

Пријаве са неопходним прилозима подносе се у року од 8 (осам) дана од дана објављивања огласа на сајту Института за реуматологију, на адресу Института за реуматологију, 11129 Београд, Ресавска 69,  са назнаком "Пријава на оглас".

Неблаговремене и непотпуне пријаве неће бити узимане у разматрање.

Кандидати могу бити позвани на разговор ради пружања додатних података који су од значаја за доношење одлуке о пријему.

                                   

           

Д И Р Е К Т О Р

Проф. др Немања Дамјанов