Дом здравља Младеновац

        На основу члана 131 Закона о здравственој заштити (Службени гласник РС.бр 72/2009,107/2009,88/2010,57/2011,119/2012,45/2013,93/2014,106/2015,113/2017 i 105/2017),у вези са чл.7 Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач Република Србија, аутономна покрајина и јединица локалне самоуправе и Закључка Kомисије за давање сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника јавних средстава  број 112-01-46/2019-02 od 19.02.2019 године , Дом здравља у Младеновцу расписује оглас за пријем у радни однос:         

  1. ДОКТОР MЕДИЦИНЕ  У  ХИТНОЈ  СЛУЖБИ

 

  1. СТОМАТОЛОШКА СЕСТРА-ТЕХНИЧАР У АМБУЛАНТИ

 

Радни однос се заснива на неодређено време и под тачком 1 и под тачком 2.

 

УСЛОВИ ЗА РАДНО МЕСТО ПОД рб. 1

                      

Завршен Медицински факултет,

VII/1 степен стручне спреме

 Поседовање лиценце за рад                                                                                                                           Стручни испит                                                                                                                                       - Познавање рада на рачунару

             - Поседовање возачке дозволе Б категорије

             - Спремност за рад у сменама и ноћу                                                                                                           - Најмање _1_ година радног искуства на пословима доктора медицине у служби хитне помоћи.

                              КРАТАК ОПИС ПОСЛА:  

     Збрињава пацијенте у служби, на месту повређивања/ нагло насталог обољења, којима је неопходно указивање хитне медицинске помоћи

-обавља лекарске прегледе  на терену и у амбуланти Дома здравља примењујући савремене поступке у дијагностици и лечењу;

–обавља консултације са другим здравственим радницима и здравственим сарадницима;

-по пријему лекарског позива одговоран је за благовремени старт екипе;

-узима хетеро-анамнезу,врши физикални преглед,поставља дијагнозу и одређује терапију;

-код виталне угрожености примењује савремене реанимационе поступке;

-спроводи целокупну антишок терапију;

-обавља све послове из области ургентне медицине у оквиру делокруга рада лекара опšте медицине;

               -Кандидати за радно место  достављају -                                                                    -Пријаву на оглас са кратком биографијом                                                                                -Диплому Медицинског  факултета у овереној фотокопији

               Диплому о положеном специјалистичком испиту у овереној фотокопији

-Оверену фотокопију уверења о положеном стручном испиту                           -                                                                    Оверене фотокопије  лиценце или решења о лиценци издато од  Лекарске  коморе Србије

                            -Фотокопију личне карте

  

     УСЛОВИ ЗА РАДНО МЕСТО ПОД рб. 2

 

  • Завршена зуботехничка школа
  • Положен стручни испит
  • Лиценца за рад у струци
  • Познавање рада на рачунару
  • Фотокопију личне карте
  • Најмање _3_ година радног искуства на пословима стоматолошка сестра-техничар у амбуланти.

  

КРАТАК ОПИС ПОСЛА:  

 

У ординацији и на терену обавља послове свога занимања према налогу непосредног руководиоца и руководиоца тима, води здравствену и другу евиденцију у вези пружања здравствене заштите. Асистира  доктору стоматологије током спровођења стоматолошке здравствене заштите  - изводи и асистира при денталним и интраоралним снимањима,    -За свој рад одговара начелнику службе и главној сестри службе.

                                    -Кандидати за радно место  достављају –

                          Пријаву на оглас са кратком биографијом

                          Оверена фотокопија дипломе

                          Оверена фотокопија стручног испита

                          Оверена фотокопија лиценце за рад у струци

                          Фотокопија личне карте

 

      Пријаве се достављају у затвореним ковертама са назнаком ПРИЈАВА НА ОГЛАС- НЕ ОТВАРАТИ,у року од 8 дана од дана објављивања у публикацији Националне службе за запошљавање-Послови, на адресу Дом здравља Младеновац ,ул.Краљице Марије бр.15. Неблаговремене пријаве се неће разматрати.  Изабрани кандидат је дужан да приликом заснивања радног односа достави лекарско уверење о способности за рад.

 

 

ВД ДИРЕКТОРА

Др Душица Миловановић