Дом здравља ¨Др Милутин Ивковић¨ Палилула

ЈЕДНА ПЕРАЧИЦА ЛАБОРАТОРИЈСКОГ ПОСУЂА

НА НЕОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ УЗ ПРОБНИ РАД (трајање пробног рада 2 месеца)

РАДНО ВРЕМЕ: ПУНО

УСЛОВИ: завршена Основна школа

Опис послова:

  • одржава чистоћу лабораторијског посуђа,
  • пере, суши и стерилише епрувете, пипете, плочице, флашице и друго посуђе од стакла и пластике,
  • припрема, пере и дезинфикује радне столове и површине,
  • опрано посуђе распоређује на радна места,
  • стара се о чистоћи просторија у одсутности спремачице,
  • учествује у сакупљању и изношењу инфективног и комуналног упакованог отпада,
  • одржава чистоћу уређаја (фрижидер, клима, и лаб.намештаја),
  • са ½ радног времена ради као перачица, а ½ ради послове спремачице,
  • обавља и друге послове из домена своје струке по налогу одговорног лаборанта, непосредног руководиоца и Начелника службе којима  је одговорна за свој рад.

 

Уз молбу приложити: биографију, фотокопију дипломе о завршеној основној школи  и фотокопију држављанства. Доставити неоверене фотокопије, које се не враћају кандидатима.

 

Рок за подношење пријаве је 8 дана од дана објављивања огласа, поштом или личном доставом у писарницу Дома здравља “Др Милутин Ивковић”, ул. Кнез Данилова 16, IV спрат, соба бр.12. ОБАВЕЗНО НАЗНАЧИТИ ЗА КОЈЕ РАДНО МЕСТО СЕ КОНКУРИШЕ.

Резултати огласа ће бити објављени на сајту Дома здравља www.dzpalilula.org.rs и на огласној табли - IV спрат.

 

 

Д И Р Е К Т О Р 

Др Александар Стојановић