Дом здравља ¨Др Милутин Ивковић¨ Палилула

ЈЕДАН ДОКТОР МЕДИЦИНЕ ИЗАБРАНИ ЛЕКАР ЗА ОДРАСЛЕ

НА НЕОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ УЗ ПРОБНИ РАД (трајање пробног рада 2 месеца)

РАДНО ВРЕМЕ: ПУНО

УСЛОВИ: Стручна спрема / образовање- Високо образовање-Медицински факултет:

– на интегрисаним академским студијама, по пропису који уређује високо образовање, почев од 10. септембра 2005. године;

– на основним студијама у трајању од најмање пет година, по пропису који је уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. Године

Радно искуство/ Додатна знања / Испити:

 • стручни испит;
 • лиценца
 • најмање шест месеци радног искуства у звању доктора медицине
 • познавање рада на рачунару (основни пакет MS Office и Windows окружење)

 

Опис послова:

 • организује и спроводи мере на очувању и унапређењу здравља појединаца и породице
 • ради на откривању и сузбијању фактора ризика за настанак болести, односно, на спровођењу скрининг програма у складу с посебним програмима донетим у складу са прописима и планом рада службе
 • врши дијагностику и благовремено лечење пацијената
 • указује хитну медицинску помоћ
 • упућује пацијента у одговарајућу здравствену установу према медицинским индикацијама, односно код лекара специјалисте и усклађује мишљења и предлоге за наставак лечења пацијента
 • прописује лекове и медицинска средства
 • спроводи здравствену заштиту из области менталног здравља у смислу превенције у оквиру прописаног скрининга, ране дијагностике поремећаја, упућивања на специјалистичко консултативни преглед, прописивање препоручене терапије и упућивање на виши ниво здравствене заштите
 • у поступку остваривања здравствене заштите изабрани лекар упућује пацијента на секундарни и терцијарни ниво
 • на основу мишљења доктора медицине специјалисте одговарајуће гране медицине упућује пацијента на терцијарни ниво
 • води потпуну медицинску документацију о здравственом стању пацијента, фактурише здравствене услуге које пружа
 • даје оцену радне способности и упућује на лекарску и инвалидску комисију, ради у комисијама и на посебним програмима,
 • издаје стручно мишљење, лекарско уверење, на лични захтев и на службени захтев код одређених случајева болести и повреда,
 • у стручном раду је самосталан и одговоран за координаторни рад у својој јединици,
 • прати и предлаже измене у процедуралном раду у оквиру акредитацијских стандарда,
 • обавља и друге послове из делокруга своје струке по налогу непосредног руководиоца и начелника службе којима је одговоран за свој рад.

 

Уз молбу приложити: биографију, фотокопију дипломе о завршеном факултету, фотокопију уверења о положеном стручном испиту, фотокопију лиценце или решења о упису у Комору  и фотокопију држављанства. Доставити неоверене фотокопије, које се не враћају кандидатима.

 

ДВЕ МЕДИЦИНСКЕ СЕСТРЕ / ТЕХНИЧАРА У КУЋНОМ ЛЕЧЕЊУ И НЕЗИ НА НЕОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ УЗ ПРОБНИ РАД  ( ТРАЈАЊЕ ПРОБНОГ РАДА 2 МЕСЕЦА )

РАДНО ВРЕМЕ: пуно

Услови Стручна спрема / образовање: Медицинска школа:

 

 • средње образовање, општи смер.

 

 

Радно искуство/ Додатна знања / Испити:

 • стручни испит;
 • лиценца;
 • најмање шест месеци радног искуства медицинске сестре,
 • познавање рада на рачунару (основни пакет MS Office и Windows окружење)
 • положен возачки испит - “Б” категорије

 

Опис послова:

 • Води медицинску документацију и сачиљава извештаје о раду службе кућног лечења и медицинске неге и у стану болесника, предузима све неопходне мере,
 • даје инфузионе растворе у стану,
 • даје интрамускуларне и интравенске ињекције у стану,
 • ставља фиксациони завој,
 • врши обраду декубитиса и других рана у стану,
 • врши давање серума,
 • врши скидање конаца,
 • врши катетеризацију и замену катетера,
 • спроводи терапију са кисеоником,
 • учествује у здравствено-васпитном раду,
 • ради ЕКГ снимање,
 • фактурише пружене здравствене услуге
 • израђује месечне и тромесечне извештаје,
 • управља санитетским возилом и у вези са тим сноси сву одговорност,
 • учествује у палијативном збрињавању болесника, рад у Тиму за палијативно збрињавање, пружање подршке породици оболелог,
 • одговорна за потрошњу и залихе лекова и санитетског материјала
 • ради и друге послове из домена своје струке по налогу одговорне сестре и начелника службе којима је одговоран за свој рад.

 

Уз молбу приложити: биографију, фотокопију дипломе о завршеном школи , фотокопију возачке дозволе, фотокопију уверења о положеном стручном испиту, фотокопију лиценце  или решења о упису у Комору   и фотокопију држављанства. Доставити неоверене фотокопије, које се не враћају кандидатима.

 

ЈЕДАН ДЕФЕКТОЛОГ У САВЕТОВАЛИШТУ ЗА МЛАДЕ

НА НЕОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ УЗ ПРОБНИ РАД (трајање пробног рада 2 месеца)

РАДНО ВРЕМЕ: ПУНО

УСЛОВИ: Стручна спрема / образовање : Високо образовање – Дефектолошки факултет и други сродни факултети одговарајућег смера,

Високо образовање:

- на студијама другог степена (мастер академске студије) по пропису који уређује високо образовање, почев од 10.септембра 2005.године,

- на основним студијама у трајању од најмање четири године, по пропису који је уређивао високо образовање до 10.септембра 2005.године.

 

Радно искуство/ Додатна знања / Испити:

 • стручни испит у складу са законом
 • познавање рада на рачунару (основни пакет MS Office и Windows окружење)

 

Опис послова:

 • ради на превенцији и дијагностиковању психоматских способности школске деце и младих у оквиру своје струке,
 • примењује специфичне методе третмана у процесу хабилитације и рехабилитације особа са различитим типовима поремећаја вида, слуха, сензомоторичких, моторичких сметњи и поремећаја у понашању,
 • ради на терапији – рехабилитацији деце и младих са различитим развојним поремећајима,
 • ради индивидуални и групни здравствено-васпитни рад,
 • ради процену психомоторног развоја деце и младих, индивидуалну и групну терапију,
 • ради на професионалној оријентацији и оспособљавању болесне и здраве деце и младих и даје предлог за упис у школе,
 • ради у комисијама,
 • сарађује са школама, центрима за социјални рад и другим организацијама,
 • фактурише здравствене услуге које пружа
 • ради и друге послове из домена своје струке по налогу непосредног руководиоца и начелника Службе којима је одговоран за свој рад.

 

Уз молбу приложити: биографију, фотокопију дипломе о завршеном факултету, фотокопију уверења о положеном стручном испиту и фотокопију држављанства. Доставити неоверене фотокопије, које се не враћају кандидатима.

 

 

ЈЕДАН  ВОЗАЧ ВОЗИЛА Б КАТЕГОРИЈЕ

НА НЕОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ УЗ ПРОБНИ РАД (трајање пробног рада 2 месеца)

РАДНО ВРЕМЕ: ПУНО

УСЛОВИ: Стручна спрема / образовање:

– средње образовање, III или IV степен стручне спреме

изузетнo:

– основно образовање и радно искуство на тим пословима стечено до дана ступања на снагу ове уредбе.

 

Додатна знања / испити / радно искуство:

возачка дозвола „Б“ категорије.

 

Опис послова:

 • обавља све послове возача у Дому здравља,
 • води евиденцију пређених километара и утрошка горива и мазива,
 • обавља све послове на прању, чишћењу и подмазивању возила,
 • одржава чистоћу паркинг преостора у оквиру организационе јединице
 • врши дневне прегледе возила пре, за време и после употребе,
 • ради и друге послове из делокруга своје струке по налогу непосредног руководиоца и Начелника службе којима је одговоран за свој рад.
 • превоз корисника по налогу непосредног руководиоца;
 • управља моторним возилом по налогу руководиоца;
 • води евиденцију о употреби моторног возила, пређеној километражи, потрошњи горива и мазива;
 • припрема путни налог за коришћење возила;
 • одржава возила у уредном и исправном стању;
 • контролише исправност возила и уговара поправке возила у сервисним радионицама.

 

Уз молбу приложити: биографију, фотокопију дипломе о завршеној школи,  фотокопију возачке дозволе  и фотокопију држављанства. Доставити неоверене фотокопије, које се не враћају кандидатима.

 

ДВЕ МЕДИЦИНСКЕ СЕСТРЕ / ТЕХНИЧАРА У АМБУЛАНТИ ОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ ДО ПОВРАТКА ОДСУТНОГ ЗАПОСЛЕНОГ УЗ ПРОБНИ РАД  ( ТРАЈАЊЕ ПРОБНОГ РАДА 2 МЕСЕЦА )

РАДНО ВРЕМЕ: пуно

Услови Стручна спрема / образовање: Медицинска школа:

 

 • средње образовање, општи смер.

 

Радно искуство/ Додатна знања / Испити:

 • стручни испит;
 • лиценца;
 • најмање шест месеци радног искуства медицинске сестре,
 • познавање рада на рачунару (основни пакет MS Office и Windows окружење)

Опис послова:

 • води потребну евиденцију о осигураницима, здравственом стању корисника и популације,
 • учествује у превентивним прегледима, скрининзима и здравствено-васпитном раду,
 • врши примарну обраду ране/завој и по потреби компресивни завој и тампонаду,
 • ставља фиксациони завој и врши скидање конаца и копчи, ЕКГ, инхалације, инфузија,
 • врши апликовање хуманог имуноглобулина и других лекова, инцизија, транспортну имобилизацију, обраду опекотина, испирање уха, превијање у стану болесника,
 • даје вакцине у амбуланти и на терену, као и ињекције у сужби и стану болесника,
 • прати болесника до болнице, по налогу лекара,
 • врши требовање и набавку ампулираних лекова и инструмената. Контролише рок трајања лекова и санитетског материјала и контролише хладни ланац лекова
 • ради са компјутерима и видео терминалима,
 • обавља послове на пријему пацијената, наплата партиципације у складу са прописима и слично,
 • одговорна је за правилно вођење медицинске документације
 • фактурише здравствене услуге које пружа
 • одговорна је за потрошњу и залихе ампулираних лекова, вакцина и санитетског материјала
 • учествује у изради извештаја,
 • учествује у спровођењу плана здравствено-васпитног рада,
 • ради у тиму, врши заказивање пацијената лично и телефоном,
 • врши стерилизацију инструмената,
 • обавља дезинфекцију радног простора у интервенцијама, превијалишту и ординацији,
 • разврстава медицински отпад, обележава и одлаже у за то предвиђене кесе,
 • узима брис рана,
 • ради и остале послове из свог делокруга  по налогу одговорне сестре,
 • за свој рад одговора одговорној медицинској сестри, непосредном руководиоцу и Начелнику службе

 

Уз молбу приложити: биографију, фотокопију дипломе о завршеном школи , фотокопију уверења о положеном стручном испиту, фотокопију лиценце  или решења о упису у Комору   и фотокопију држављанства. Доставити неоверене фотокопије, које се не враћају кандидатима.

 

Рок за подношење пријаве је 8 дана од дана објављивања огласа, поштом или личном доставом у писарницу Дома здравља “Др Милутин Ивковић”, ул. Кнез Данилова 16, IV спрат, соба бр.12. ОБАВЕЗНО НАЗНАЧИТИ ЗА КОЈЕ РАДНО МЕСТО СЕ КОНКУРИШЕ.

Резултати огласа ће бити објављени на сајту Дома здравља www.dzpalilula.org.rs и на огласној табли - IV спрат.

 

 

Д И Р Е К Т О Р 

Др Александар Стојановић