Здравствени центар Неготин

На основу  чланова 7. и 8.  Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач Република Србија, аутономна покрајина и јединица локалне самоуправе (Сл. гласник РС бр. 106/2018), чланa 22. Статута ЗЦ Неготин, а у складу са Обавештењем Министарства здравља РС број 112-01-295/2019-02 од 11. марта 2019. и одлуке Комисије за давање сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника јавних средстава – Закључак 51 број 112-1931/2019 од 29. фебруара 2019, директор ЗЦ Неготин доноси одлуку да се распише

 

ОГЛАС
за пријем у радни однос

 

I

 Оглашава се пријем у радни однос на неодређено време, са пуним радним временом:

 

Доктора стоматологије у Служби за стоматолошку здравствену заштиту – 1 (један) извршилац

 

II

Опис послова: према Правилнику о организацији и систематизацији послова Здравственог центра Неготин.

 

III

 Услови: Поред општих услова предвиђених законом:

- Стручна спрема/ образовање:

Високо образовање:

 • на интегрисаним академским студијама, по пропису који уређује високо образовање, почев од 10. септембра 2005. године;
 • на основним студијама у трајању од најмање пет година по пропису који је уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. године.

- Додатна знања / испити / радно искуство:

 • положен стручни испит,
 • поседовање лиценце за рад,
 • са или без радног искуства.

 

IV

Као доказ о испуњености услова, уз пријаву приложити:

 • кратку биографију;
 • фотокопију личне карте или очитане податке са личне карте (уколико је чипована);
 • оверену фотокопију дипломе о завршеном стоматолошком факултету;
 • оверену фотокопију уверења о положеном стручном испиту;
 • оверену фотокопију лиценцe за рад или решење о упису у именик Коморе;
 • доказ о радном искуству,
 • извод из матичне књиге венчаних (уколико је дошло до промене презимена), фотокопију радне књижице (уколико је кандидат поседује).

 

V

Рок за подношење пријаве је 8 (осам) дана од дана објављивања огласа на званичној интернет страници Националне службе за запошљавање и Министарства здравља РС.

 

VI

Кандидат који буде изабран, пре закључивања уговора о раду, дужан је да достави лекарско уверење о здравственој способности за рад на наведеним пословима.

 

VII

Одлука о избору кандидата ће бити донета у року од 30 дана од дана истека рока за подношење пријава.

 

Кандидати који не буду изабрани могу захтевати повраћај конкурсне документације.

 

VIII

Пријаве са доказима доставити у затвореној коверти лично кадровској служби Здравственог центра Неготин или поштом на адресу:

 

Здравствени центар Неготин, ул. Бадњевска број 4, 19300 Неготин,

са назнаком: „Пријава на оглас“.

Неблаговремене и непотпуне пријаве се неће разматрати.

 

 

Здравствени центар Неготин

В.д. директора

Др Видосава Пауновић