Општа болница "Студеница" Краљево

На основу  члана 7 и 8 Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач Република Србија, аутономна покрајина и јединица локалне самоуправе ("Сл.гласник РС" бр. 106/2018) ,  Сагласности Министарства здравља  51 број 112-12610/ 2018 од 25.12.2018.год и   Одлуке директора Опште болнице "Студеница" Краљево  бр.6-232   од 27.03.2019. године                                                                                                                                                                                                               

Општа болница "Студеница " Краљево расписује

 

О    Г    Л    А   С                  

За пријем у радни однос  у радни однос на неодређено време са пуним радним временом:

 

 1. Одељење здравствене неге - 1 медицинска сестра/техничар на болничком одељењу

 

 1. Служба за гинекологију и акушерство :

А.- Одељење за гинекологију - 2 медицинске сестре/техничара у гинекологији и акушерству

Б. - Одсек за неонатологију  – 1 медицинска сестра/техничар на неонатологији

 

 1. Служба за неурологију – 1 медицинска сестра/техничар на болничком одељењу

 

 1. Служба за интерну медицину:

       А.- Одсек за гастроентерологију – 1 медицинска сестра/техничар у амбуланти

Б. - Одељење за интерне болести - 1 медицинска сестра/техничар на болничком одељењу

 

 1. Служба за физикалну медицину и рехабилиатцију – 1физиотерапеутски техничар

 

 1. Одељење за лабораторијску дијагностику – 1 лабораторијски техничар у дијагностици

 

 1. Служба за хирургију - 1 медицинска сестра/техничар на болничком одељењу

 

Услови за заснивање радног односа утврђени Правилником о организацији и систематизацији послова Опште болнице"Студеница":

 

Под тачком  1,3,4АБ  - IV  степен - средња медицинска школа општег смера,стручни испит, лиценца и најмање шест месеци радног искуства у наведеном звању  ( приправнички стаж )

Под тачком   2А   - IV  степен - средња медицинска школа акушерског смера,стручни испит, лиценца и најмање шест месеци радног искуства у наведеном звању  ( приправнички стаж )

 

Под тачком   2Б  -  IV  степен - средња медицинска школа педијатријског  смера,  стручни испит, лиценца и најмање шест месеци радног искуства у наведеном звању ( приправнички стаж )

 

Под тачком   5  -  IV  степен - средња медицинска школа смер за физиотерапеуте, стручни испит, лиценца и најмање шест месеци радног искуства у наведеном звању ( приправнички стаж )

 

Под тачком   6  -  IV  степен - средња медицинска школа смер лабораторијски техничар, стручни испит, лиценца и најмање шест месеци радног искуства у наведеном звању ( приправнички стаж )

 

Под тачком   7  -  IV  степен - средња медицинска школа општег или педијатријског  смера,  стручни испит, лиценца и најмање шест месеци радног искуства у наведеном звању ( приправнички стаж )

Заинтересовани кандидати  уз пријаву подносе:

 • оверену фотокопију дипломе о завршеној школи;
 • оверену фотокопију уверења о положеном стручном испиту;
 • лиценцу
 • извод из матичне књиге рођених;
 • кратку биографију са адресом, контакт телефоном, е-маил адресом.

 

Рок за подношење пријава је 8 дана од дана објављивања огласа на огласној табли Националне службе за запошљавање Филијала Краљево.

 

Оглас је достављен Министарству здравља Републике Србије ради објављивања на интернет страници истог.                                                         

 

Пријавом на оглас кандидат даје своју сагласност за обраду података о личности у сврхе избора за пријем у радни однос. Подаци се не могу користити у друге сврхе. Подацима рукује и податке обрађује Одсек за кадровске послове   Опште болнице"Студеница" Краљево.

 

Кандидати који испуњавају услове огласа могу бити позвани на разговор уколико су потребне додатне информације које могу бити важне за доношење одлуке о пријему.


Пријаву са документацијом доставити на адресу: Општа болница "Студеница" Краљево

 ( Кадровска служба ) - Југ Богданова 110.

Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати.

 

 

В.Д.ДИРЕКТОР ОПШТЕ БОЛНИЦЕ

"СТУДЕНИЦА"  КРАЉЕВО

Мр сци мед др Зоран Мрвић, спец.дечије хирургије и дечије урологије

 

 

На основу  члана 7 и 8 Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач Република Србија, аутономна покрајина и јединица локалне самоуправе ("Сл.гласник РС" бр. 106/2018) ,  Сагласности Министарства здравља  51 број 112-12610/ 2018 од 25.12.2018.год и   Одлуке директора Опште болнице "Студеница" Краљево бр. 6-234 од 27.03.2019. године                                                                                                                                   

Општа болница "Студеница " Краљево расписује

О    Г    Л    А   С                  

 

За пријем у радни однос  у радни однос на неодређено време са пуним радним временом:

 

 1. Служба за оперативно лечење и стерилизацију – 1 виша медицинска сестра/техничар у операционој сали

 

 1. Служба за анестезију са реаниматологијом – Одсек за интензивну негу - 1 виша медицинска сестра/техничар у интензивној нези ниво 2

 

 1. Служба за психијатрију – Одељење психијатрије – 1 виша медицинска сестра/техничар у осталим стационарним установама које обављају психијатријску делатност

 

 1. Одељење здравствене неге – 1 виши санитарни техничар/санитарно еколошки инжењер

 

 1. Служба за гинекологију и акушерство – Одељење за гинекологију – 1 виша медицинска сестра/техничар у гинекологију и акушерству

 

Услови за заснивање радног односа утврђени Правилником о организацији и систематизацији послова Опште болнице"Студеница":

 

Под тачком  1  - Високо образовање:

-на основним студијама првог степена (струковне/академске)  - општи смер, по пропису који уређује високо образовање почев од 10. септембра 2005. године;

-на основним студијама – општи смер или смер за инструментаре у трајању од најмање две године, по пропису који је уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. године.

                                                            

-стручни испит;

-лиценца;

-најмање шест месеци радног искуства у наведеном звању( приправнички стаж )

 

Под тачком   2   - Високо образовање:

-на основним студијама првог степена (струковне/академске) – општи смер, по пропису који уређује високо образовање почев од 10. септембра 2005. године;

-на основним студијама – општи смер или смер за анестетичаре у трајању од најмање две године, по пропису који је уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. године.

                                                            

-стручни испит;

-лиценца;

-најмање шест месеци радног искуства у наведеном звању( приправнички стаж )

 

Под тачком   3 - Високо образовање:

-на основним студијама првог степена (струковне/академске) – општи смер,по пропису који уређује високо образовање почев од 10. септембра 2005. године;

-на основним студијама – општи смер, у трајању од најмање две године, по пропису који је уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. године.

                                                            

-стручни испит;

-лиценца;

-најмање шест месеци радног искуства у наведеном звању( приправнички стаж )

 

Под тачком   4  -  Високо образовање:

-на основним студијама првог степена (струковне/академске) - струковни санитарно еколошки инжењер, по пропису који уређује високо образовање, почев од 10. септембра 2005. године;

-на основним студијама – смер санитани техничар у трајању од најмање две године, по пропису који је уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. године.

                                                            

-стручни испит;

-лиценца;

-најмање шест месеци радног искуства у наведеном звању ( приправнички стаж )

 

-  Под тачком   5  -  Високо образовање:

-на основним студијама првог степена (струковне/академске)  - смер за бабице, по пропису који уређује високо образовање, почев од 10. септембра 2005. године;

-на основним студијама – акушерски смер у трајању од најмање две године, по пропису који је уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. године.

                                                            

-стручни испит;

-лиценца;

-најмање шест месеци радног искуства у наведеном звању( приправнички стаж ).

 

Заинтересовани кандидати  уз пријаву подносе:

 • оверену фотокопију дипломе о завршеној школи;
 • оверену фотокопију уверења о положеном стручном испиту;
 • лиценцу
 • извод из матичне књиге рођених;
 • кратку биографију са адресом, контакт телефоном, е-маил адресом.

 

Рок за подношење пријава је 8 дана од дана објављивања огласа на огласној табли Националне службе за запошљавање Филијала Краљево.

 

Оглас је достављен Министарству здравља Републике Србије ради објављивања на интернет страници истог.                                                         

 

Пријавом на оглас кандидат даје своју сагласност за обраду података о личности у сврхе избора за пријем у радни однос. Подаци се не могу користити у друге сврхе. Подацима рукује и податке обрађује Одсек за кадровске послове   Опште болнице"Студеница" Краљево.

 

Кандидати који испуњавају услове огласа могу бити позвани на разговор уколико су потребне додатне информације које могу бити важне за доношење одлуке о пријему.


Пријаву са документацијом доставити на адресу: Општа болница "Студеница" Краљево

 ( Кадровска служба ) - Југ Богданова 110.

Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати.

 

В.Д.ДИРЕКТОР ОПШТЕ БОЛНИЦЕ

"СТУДЕНИЦА"  КРАЉЕВО

Мр сци мед др Зоран Мрвић, спец.дечије хирургије и дечије урологије