Дом здравља,,Др Симо Милошевић”

На основу члана 7. и 8. Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач Република Србија аутономна покрајина и јединица локалне самоуправе (,,Сл.гласник РС“ бр.106/2018), у складу са Закључцима  51 Број:112-655/2019 од 25.01.2019 год. и 51 Број:112-6160/2018 од 28.06.2018 год.Kомисије за давање сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника јавних средстава, и члана 18.тачка 10. Статута Дома здравља ,,Др Симо Милошевић” , в.д директора Дома здравља расписује

 

Ј А В Н И  О Г Л А С

 

За пријем у радни однос са пуним радним временом на неодређено време у Дому здравља ,,Др Симо Милошевић”,на пословима:

 

1.Доктор медицине изабрани лекар  у Служби опште медицине-2 извршиоца:

 

Услови за заснивање радног односа су:

Стручна спрема / образовање

Високо образовање:

– на интегрисаним академским студијама, по пропису који уређује високо образовање, почев од 10. септембра 2005. године;

– на основним студијама у трајању од најмање пет година, по пропису који је уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. године важећа лиценца за обављање послова из своје струке.

Додатна знања / испити / радно искуство

-Положен стручни испит;

-Важећа лиценца за рад;

-Познавање рада на рачунару (основни пакет MS Office и Windows окружење);

-Радно искуство: најмање шест месеци у звању доктора медицине

 

Заинтересовани кандидат подноси следећу документацију:

-Пријаву на оглас са кратком  биографијом

-Извод из матичне књиге рођених/венчаних

-Уверење о држављанству

-Фотокопију дипломе о завршеном факултету;

-Фотокопију уверења о положеном стручном испиту;

-Фотокопију лиценце ;

-Фотокопију личне карте;

2.Доктор медицине специјалиста изабрани лекар за жене у Служби за здравствену заштиту жена-1 извршилац

Услови за заснивање радног односа по овом огласу су:

-Завршен Медицински факултет,

-Положен стручни испит,

-Завршена специјализација из гинекологије и акушерства,

 

- Високо образовање:

– на интегрисаним академским студијама, по пропису који уређује високо образовање, почев од 10. септембра 2005. године и завршена специјализација из гинекологије и акушерства, у складу са Правилником о специјализацијама и ужим специјализацијама здравствених радника и здравствених сарадника;

 

– на основним студијама у трајању од најмање пет година по пропису који је уређивао високо образовање до 10. септембра 2005.године и завршена специјализација из гинекологије и акушерства, у складу са Правилником о специјализацијама и ужим специјализацијама здравствених радника и здравствених сарадника.

-Важећа лиценца за обављање послова из своје струке

-Познавање рада на рачунару (основни пакет MS и Office Windows окружење)

 

Заинтересовани кандидат  подноси следећу документацију:

Пријаву на оглас са кратком биографијом;

-Фотокопију дипломе о завршеном Медицинском факултету;

-Фотокопију дипломе или уверења о завршеној специјализацији из гинекологије и акушерства;

-Фотокопију потврде о положеном стручном испиту;

-Фотокопију дозволе за рад-лиценце издате од надлежне лекарске коморе;

-Извод из матичне књиге рођених/венчаних;

-Уверење о држављанству;

-Фотокопију личне карте;

 

3.Доктор медицине специјалиста изабрани лекар за децу у Служби за здравствену заштиту деце и омладине-1 извршилац

 

Услови за заснивање радног односа по овом огласу су:

-Завршен Медицински факултет,

-Положен стручни испит,

-Завршена специјализација из педијатрије,

 

- Високо образовање:

– на интегрисаним академским студијама, по пропису који уређује високо образовање, почев од 10. септембра 2005. године и завршена специјализација из педијатрије , у складу са Правилником о специјализацијама и ужим специјализацијама здравствених радника и здравствених сарадника;

 

– на основним студијама у трајању од најмање пет година по пропису који је уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. године и завршена специјализација из педијатрије, у складу са Правилником о специјализацијама и ужим специјализацијама здравствених радника и здравствених сарадника.

-Важећа лиценца за обављање послова из своје струке

-Познавање рада на рачунару (основни пакет MS и Office Windows окружење)

 

Заинтересовани кандидат  подноси следећу документацију:

Пријаву на оглас са кратком биографијом;

-Фотокопију дипломе о завршеном Медицинском факултету;

-Фотокопију дипломе или уверења о завршеној специјализацији из педијатрије;

-Фотокопију потврде о положеном стручном испиту;

-Фотокопију дозволе за рад-лиценце издате од надлежне лекарске коморе;

-Извод из матичне књиге рођених/венчаних;

-Уверење о држављанству;

-Фотокопију личне карте;

 

4.Стоматолошка сестра –техничар у Служби за стоматолошку здравствену заштиту-1 извршилац

 

Стручна спрема / образовање

Завршена средња зуботехничка школа, смер стоматолошка сестра, положен стручни испит, IV степен стручне спреме, важећа лиценца за обављање послова из своје струке.

 

Додатна знања / испити / радно искуство

– стручни испит;

– лиценца;

– најање шест месеци радног искуства у звању стоматолошка сестра / техничар.

 

Заинтересовани кандидат подноси следећу документацију:

-Пријаву на оглас са кратком биографијом

-Извод из матичне књиге рођених/венчаних

-Уверење о држављанству

-Фотокопију дипломе о завршеној средњој Зуботехничкој,смер стоматолошка сестра;

-Фотокопију уверења о положеном стручном испиту;

-Фотокопију лиценце;

-Фотокопију личне карте;

 

5.Медицинска сестра-техничар у  Служби  за здравствену заштиту одраслих (одељење кућног лечења)-2 извршиоца

 

Стручна спрема / образовање

Завршена средња медицинска школа

-  IV степен стручне спреме;

-Положен стручни испит;

-Лиценца за рад;

-Познавање рада на рачунару(основни пакет MS Office и Windows окружење);

– најмање шест месеци радног искуства у звању медицинске сестре / техничара.

Заинтересовани кандидат подноси следећу документацију:

-Пријаву на оглас са кратком биографијом

-Извод из матичне књиге рођених/венчаних

-Уверење о држављанству

-Фотокопију дипломе о завршеној средњој медицинској школи;

-Фотокопију уверења о положеном стручном испиту;

-Фотокопију лиценце;

-Фотокопију личне карте;

 

Рок за подношење пријава је 8 (осам) дана од дана објављивања у огласним новинама Националне службе за запошљавање „Послови“,сајту Министарства здравља РС, и сајту Дома здравља,,Др Симо Милошевић”.

Пријаве се подносе на адресу Дома здравља,,Др Симо Милошевић” ,ул.Пожешка бр.82, 11030 Београд или на архиви ДЗ, III спрат,соба бр.15.

Пријаве поднете мимо означеног рока и без потпуне документације неће се узимати у разматрање.

Како достављену документацију подносиоца молби на објављене конкурсе не враћамо кандидатима, иста не мора бити оверена.

Одлука о избору кандидата на расписани конкурс, биће објављена сајту Дома здравља,,Др Симо Милошевић”.

 

 

 

                                                                                                           В.Д ДИРЕКТОР

                                                                                                           Др Ненад Бјелица