Специјална болница за рехабилитацију „Рибарска Бања“

На основу члана 22. Статута Специјалне болнице за рехабилитацију „Рибарска Бања“, а у складу са Кадровским планом за Специјалну болницу за рехабилитацију „Рибарска Бања“, в.д. директора Специјалне болнице за рехабилитацију „Рибарска Бања“, др Душан Шокорац дана 27.03.2019. године расписује

 

Оглас за пријем у радни однос

 

  • један извршилац на одређено време, са пуним радним временом, на радном месту медицинска сестра/техничар

Услови:

  1. средња медицинска школа (IV степен стручне спреме),
  2. обављен приправнички стаж и положен стручни испит,
  3. лиценца.

Кандидати су обавезни да доставе:

  • кратку биографију са адресом, контакт телефоном и мејл адресом,
  • неоверене фотокопије: дипломе о завршеној школи, положеног стручног испита, лиценце и доказа о радном искуству.

 

  • један извршилац на одређено време, са пуним радним временом, на радном месту домар/мајстор одржавања водоинсталатер

Услови:

         -     средње образовање.

Кандидати су обавезни да доставе:

  • кратку биографију са адресом, контакт телефоном и мејл адресом,
  • неоверене фотокопије радне књижице и дипломе о завршеној школи.

 

Пријаве са потребном документацијом достављају се у затвореним ковертама на адресу: Специјална болница за рехабилитацију „Рибарска Бања“, Рибарска Бања 37205, служба за правне, кадровске и административне послове, са назнаком „пријава за конкурс“, са навођењем радног места за које се конкурише.

Пријаве морају да буду примљене у Специјалној болници за рехабилитацију најкасније осмог дана од дана објављивања огласа у листу „Послови“ Националне службе за запошљавање, без обзира на начин доставе.

Пријаве које буду примљене у Специјалној болници за рехабилитацију после истека рока наведеног у овом огласу одбациће се као неблаговремене и неотворене ће се вратити пошиљаоцу, са назнаком датума и сата када су примљене у Специјалној болници за рехабилитацију.

Пријаве са непотпуним подацима и непотпуном документацијом ће бити одбијене као непотпуне.

Оглас остаје отворен 8 дана од дана објављивања код Националне службе за запошљавање.

                             

Специјална болница за рехабилитацију

„Рибарска Бања“

в.д. директора

др Душан Шокорац