Општа болница Крушевац

На основу члана 7. и 8. Посебног колективног уговора  здравствене установе чији је оснивач Република Србија, aутономна покрајина и јединица локалне самоуправе, и одлуке в.д. директора бр. 1730/12 од 27.03.2019.год., в.д.директор Опште болнице Крушевац, расписује

 

 

 

О Г Л А С

За пријем у радни оснос на одређено време

За радно место- послове:

 

 1. 1. Референт за правне, кадровске и административне послове - Архивар за рад на Одељењу за правне, кадровске и опште послове Службе за правно и економско финансијске послове Опште болнице Крушевац

 1 извршилац на 3 (три) месеца због повећаног обима посла

Услови: средње образовање, IV степен стручне спреме,

- знање рада на рачунару

Опис послова: према Правилнику о организацији  и  систематизацији послова Опште болнице Крушевац

 

 

 1. Медицинска сестра/техничар на осталим болничким одељењима за рад у Одсеку за стандардну негу Службе за урологију Опште болнице Крушевац

 1 извршилац на 3 (три) месеца због повећаног обима посла

Услови: Средња мед. школа општег смера, IV степен

- стручни испит;

- лиценца;

- најмање шест месеци радног искуства у наведеном звању

Опис послова: према Правилнику о организацији  и  систематизацији послова Опште болнице Крушевац

 

 

 1. Медицинска сестра/техничар на осталим болничким одељењима за рад у Служби за интерну медицину Опште болнице Крушевац

 1 извршилац на 3 (три) месеца због повећаног обима посла

Услови: Средња мед. школа општег смера, IV степен

- стручни испит;

- лиценца;

- најмање шест месеци радног искуства у наведеном звању

Опис послова: према Правилнику о организацији  и  систематизацији послова Опште болнице Крушевац

 

4. Mедицинска сестра/техничар у амбуланти за рад у Одсеку за максилофацијалну хирургију Службе за оториноларингологију Опште болнице Крушевац

- 1 извршилац на 3 (три) месеца због повећаног обима посла

Услови: Средња медицинска школа општег смера IV  степен

- стручни испит;

- лиценца;

- најмање шест месеци радног искуства у наведеном звању

Опис послова: према Правилнику о организацији  и  систематизацији послова Опште болнице Крушевац

 

 

Заинтересовани кандидати подносе

 

За радно место бр.1  :

 • молбу за пријем и биографију, са адресом, контакт телефоном,
 • оверену фотокопију дипломе
 • фотокопију личне карте или очитане податке са личне карте (уколико је чипована)
 • фотокопију извода из матичне књиге венчаних (уколико су дипломе или уверења издати на девојачко презиме),
 • доказ о знању рада на рачунару

За радна места од бр.2 до 4    :

 • молбу за пријем и биографију, са адресом, контакт телефоном,
 • оверену фотокопију дипломе,
 • оверену фотокопију уверења о положеном стручном испиту,
 • фотокопију личне карте или очитане податке са личне карте (уколико је чипована),
 • фотокопију извода из матичне књиге венчаних (уколико су дипломе или уверења издати на девојачко презиме),
 • oверену фотокопијуЛиценце издате од надлежног органа

      Пријавом на оглас кандидат даје своју сагласност за обраду података о личности у сврхе избора за пријем у радни однос. Подаци се не могу користити у друге сврхе.

Изабрани кандидати пре заснивања радног односа дужни су да доставе лекарско уверење као доказ о здравственој способности за послове за које се заснива радни однос.

Рок за подношење пријава 8 дана од дана објављивања у огласима у публикацији „Послови“ Националне службе за запошљавање.

Уколико изабрани кандидат не достави наведена документа у остављеном року, са њим се неће закључити уговор о раду.

Оглас објављен и на web сајту Министарства здравља Републике Србије.

Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати.

 

Пријаву доставити у затвореној коверти са назнаком "за оглас" са називом и редним бројем радног места за које се конкурише, а на адресу :

Општа болница Крушевац,

улица Косовска бр. 16,

37000 Крушевац.

 

 

В.Д. ДИРЕКТОР ОПШТЕ БОЛНИЦЕ КРУШЕВАЦ

Прим. мр сци. мед. Весна Стевић Гајић

специјалиста опште медицине