Општа болница Јагодина

На основу чланова 7, 8. и 9. Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач Република Србија, аутономна покрајина и јединица локалне самоуправе, члана 23. Статута Опште болнице Јагодина и Одлуке в.д.директора Опште болнице Јагодина бр.1623 од 13.03.2019. године, Општа болница Јагодина расписује

 

О Г Л А С

ЗА ПРИЈЕМ У РАДНИ ОДНОС

 

Оглашава се потреба за пријем у радни однос на одређено време, са пуним радним временом, ради замене одсутне запослене, док траје потреба, а најдуже до повратка на рад одсутне запослене, и то:

  • доктор медицине у Одељењу за пријем и збрињавање ургентних стања – 1 извршилац.

Услови:

Високо образовање

  • на интегрисаним академским студијама, по пропису који уређује високо образовање, почев од 10. септембра 2005. године;
  • на основним студијама у трајању од најмање пет година, по пропису који је уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. године.

Додатна знања / испити / радно искуство

  • стручни испит;
  • лиценца;
  • најмање шест месеци радног искуства у звању доктора медицине.

Опис послова:

Према Правилнику о организацији и систематизацији послова Опште болнице Јагодина.

Заинтересовани кандидати подносе:

- Пријаву на оглас са кратком биографијом, адресом и контакт телефоном;

- Оверену фотокопију Дипломе или Уверења о завршеном Медицинском факултету;

- Оверену фотокопију Уверења или Потврде о положеном стручном испиту;

- Оверену фотокопију Лиценце или Решења о упису у именик Лекарске коморе;

- Извод, односно Уверење из Националне службе запошљавања (за незапослено лице).

 

Рок за подношење пријава је 8 дана од дана објављивања огласа у часопису „Послови“ Националне службе за запошљавање.

Пријаву са документацијом доставити на адресу: Општа болница Јагодина, Карађорђева бр.4, 35000 Јагодина, са назнаком – пријава за заснивање радног односа за доктора медицине, или лично у писарници Опште болнице Јагодина.

Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати.