Дом здравља Житорађа

На основу чл. 24. Закона о раду ("Сл. гласник РС", бр. 24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013, 75/2014, 13/2017 - одлука УС и 113/2017), чл. 7.и 8. Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач Република Србија („Сл. гласник РС“, бр. 106/2018), чл. 21. Статута Дома здравља Житорађа, Измене Кадровког плана за Дом здравља Житорађа за 2018.годину бр.112-01-200/2018-02 од 22.02.2019. в.д.директора Дома здравља Житорађа расписује

 

ЈАВНИ ОГЛАС

ЗА ЗАСНИВАЊЕ РАДНОГ ОДНОСА НА НЕОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ

        Оглашава се потреба за пријем у радни однос на неодређено време, са пуним радним временом у Дому здравља Житорађа, за обављање послова радног места:

 

  Доктор медицине изабрани лекар................ Број извршилаца: 1

Опис послова: Утврђен Правилником о унутрашњој организацији и систематизацији

радних места у Дому здравља Житорађа бр.515 од 05.06.2018.године.

 

Услови за пријем у радни однос :

Потребна стручна спрема:  Високо образовање – Медицински факултет:

-          на интегрисаним академским студијама, по пропису који уређује високо образовање,          

           почев  од 10. септембра 2005.године.

-          на основним студијама у трајању од најмање пет година по пропису који је уређивао                           високо образовање до 10. септембра 2005.године.

Остали посебни услови:

-          стручни испит

-          лиценца или решење о упису у комору

-          најмање једну годину радног искуства на пословима доктора медицине

 

Уз кратку биографију/пријаву кандидати треба да доставе доказе да испуњавају услове конкурса и то :

-          доказ о стручној спреми ( оверену фотокопију: дипломе о завршеном                     

            медицинском    факултету)

-          оверена фотокопија уверења о положеном стручном испиту 

-          фотокопија лиценце или решења о упису у именик одговарајуће коморе

-          фотокопија извода из матичне књиге рођених

-          уверење о држављанству

-          доказ о радном искуству

 

Докази морају бити оригинал или оверене фотокопије.

Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узимати у разматрање.

 

Рок за достављање пријаве кандидата је 8 (осам) дана од дана објављивања огласа   у публикацији „Послови“ Националне службе за запошљавање

Пријаве се достављају на адресу: Дом здравља Житорађа, ул.Топлички хероји бр.55,18412 Житорађа, са назнаком „Пријава на конкурс „  или лично предати у  правној служби Дома здравља Житорађа .

 

ВД ДИРЕКТОР

Дома здравља Житорађа

Александар Станковић