Завод за јавно здравље Кикинда

На основу члана 131 Закона о здравственој заштити  ("Сл. глaсник РС", број 107/2005, 72/2009 - др. зaкoн, 88/2010, 99/2010, 57/2011, 119/2012, 45/2013 - др. Зaкoн, 93/2014, 96/2015 и 106/2015, 113/2017 – др закон и 105/2017 – др. закон) члана 7. Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач Република Србија, Аутономна покрајина и јединица локалне самоуправе ("Сл. гласник РС" бр. 106/18), а у складу са кадровским планом за Завод за јавно здравље за 2018. годину број 112-01-200/2018-02 од 20. августа 2018. године,  ‘’Завод за јавно здравље Кикинда'' Кикинда, Ул. Краља Петра I број 70,  расписује:

 

ЈАВНИ ОГЛАС
За пријем у радни однос

 

 I

РАСПИСУЈЕ СЕ ЈАВНИ ОГЛАС за пријем у радни однос на одређено време, са пуним радним временом ХЕМИЈСКОГ ТЕХНИЧАРА у Одељењу лабораторијског испитивања, Центра за хигијену и хуману екологију.


ОПИС ПОСЛА:

 

 • припрема и поставља лабораторијски прибор за рад;
 • врши узорковање материјала (узорци животне средине, храна, предмети опште употребе, воде) за физичко хемијско испитивање;
 • учествује у пословима разврставања узорака при пријему, евидентирање уноса података из записника о узроковању и уносу података о извршеним лабораторијским испитивањима у базу података;обезбеђује адекватно чување и транспорт лабораторијских узорака.
 • oбавља све радне операције у оквиру испитивања квалитета и здравствене исправности / безбедности узорака животних намирница, предмета опште употребе, воде за пиће и  других вода и ваздуха (мерења, органолептичке прегледе, одређивања осовних хемијских састојака, основних анализа и параметара  за које су  потребне инструменталне  методе), као што су: припрема узорака вода за анализу и основне анализе; узорковање, припрема и анализа узорака ваздуха; припрема узорака намирница и предмета опште употребе за анализу и основне анализе;

ПРИПРЕМА УЗОРАКА ВОДА ЗА АНАЛИЗУ И ОСНОВНЕ АНАЛИЗЕ

 • Припремање узорака вода за испитивање метала;Одређивање мириса и мутноће воде;
 • Одређивање боје воде;
 • Одређивање пХ вредности;
 • Одређивање нитрата, нитрита, амонијака, калцијума, потрошња КМнО4, кисеоника, бикарбоната, карбоната, хидроксида, магнезијума, гвожђа, мангана, испарни остатак, електропроводљивости, сулфата у узорцима вода;
 • Врши припрему свих потребних раствора за рад у лабораторији;
 • Учествује у вршењу анализа свих узорака донетих са терена;
 • Уписује резултате испитивања у радне свеске / радне налоге;
 • Активно учествује у припреми месечног захтева набавке;
 • Обавља и друге послове у  складу  са  својом стручном  спремом, а  по  налогу  одговорног техничара одељења и руководиоца организационе јединице;

УЗОРКОВАЊЕ, ПРИПРЕМА И АНАЛИЗА УЗОРАКА ВАЗДУХА

 • Врши узорковање ваздуха у редовним и акцидентним ситуацијама;
 • Врши попуњавање налога за испитивање квалитета ваздуха, као и евиденцију микроклиматских фактора;
 • Врши анализе имисије ваздуха ( сумпордиоксид, чађ, азотни оксиди и др.)
 • Обавља и друге послове у складу са својом стручном спремом, а по налогу одговорног техничара и рукивидиоца организационе јединице;

ПРИПРЕМА УЗОРАКА НАМИРНИЦА И ПРЕДМЕТА ОПШТЕ УПОТРЕБЕ ЗА АНАЛИЗУ И ОСНОВНЕ АНАЛИЗЕ

 • Припремање узорака животних намирница, предмета опште употребе за испитивање метала;
 • Хомогенизација узорка,
 • Мерење на техничкој и аналитичкој ваги;
 • Прављење засићених процентних раствора;
 • Органолептичко испитивање;
 • Изоловање вештачке боје;
 • Водени екстракт
 • Вода сушењем до константне тежине;
 • Екстракција по Соxл.са и без разарања;
 • Екстракција На-бензоата;
 • Етарски екстракт;
 • Јод у кухињској соли;
 • Кофеин;
 • Крајсова реакција;
 • Киселински степен;
 • Маст по Герберу;
 • Одређивање укупних масти, фосфора,
 • Одређивање односа фила;
 • Пепео;
 • Песак;
 • Шећер пре инверзије и шећер после инверзије;
 • Одређивање укупне миграције;
 • Одређивање миграције органских састојака;
 • врши унос и проверу резултата испитивања у радне свеске / радне налоге; Унос података у базу података
 • обавља друге послове које може да врши према својој стручној спреми и радној оспособљености;
 • запослени је обавезан  да се придржава  одредби кодекса пословног понашања запослених и кућног реда Завода, да у свом раду поштује, користи и примењује документа QΜS- а.
 • одговоран је за ажурно и квалитетно обављање радних задатака и вођење и чување пословне документације, одговоран је за чување средстава за рад и материјала на/са којима ради, спровођење заштите на раду;

 

 • За свој рад одговара Хемијском техничару – одговорном техничару Одељења.

 

 

БРОЈ ИЗВРШИЛАЦА: 1(један).

 

II

УСЛОВИ ЗА ПРИЈЕМ У РАДНИ ОДНОС

 

 • ПОТРЕБНА СТРУЧНА СПРЕМА /ОБРАЗОВАЊЕ:

 

--средње образовање: хемијско-технолошка школа.

 

 • ПОТРЕБНА ДОДАТНА ЗНАЊА/ИСПИТИ/ РАДНО ИСКУСТВО:

 

-стручни испит за здравствене раднике или сараднике, у складу са законом;

-познавање рада на рачунару;

 

Радно искуство: -није неопходно.

 

 

III

Рок за подношење пријаве је 8 дана од дана објављивања  на  Web сајту Министарства  здравља PС и на огласној табли Националне службе за запошљавање - Филијала у Кикинди.

Пријаве се шаљу путем поште или се подносе лично у затвореној коверти на писарници Завода од 8 до 13 часова на адресу: ''Завод за јавно здравље Кикинда'' Кикинда, Ул. Краља Петра I број 70, 23300 Кикинда са назнаком: „ПРИЈАВА НА КОНКУРС за хемијског техничара“.

 

IV

Приликом пријаве на конкурс кандидати су дужни да доставе следећа документа:

 • кратку радну биографију, адресу, контакт телефон
 • оверену фотокопију уверења (уколико диплома још није издата)/дипломе о завршеној средњој школи,
 • оверену фотокопију уверења о положеном стручном испиту за здравствене сараднике,

 

Непотпуне и неблаговремене пријаве се неће разматрати.

Кaндидaти кojи су сe jaвили нa oглaс мoгу бити пoзвaни нa рaзгoвoр рaди пружaњa дoдaтних пoдaтaкa кojи мoгу бити вaжни зa oдлуку o приjeму  (прeтхoднo искуствo o рaду, прoсeчнa oцeнa у тoку шкoлoвaњa, дoдaтнo oбрaзoвaњe или oспoсoбљeнoст, дужинa трajaњa шкoлoвaњa, итд.).

Кандидат који буде изабран за пријем у радни однос на одређено време пре склапања Уговора о раду мора доставити доказ о општој здравственој способности.

 

 

ДИРЕКТОР ЗАВОДА

др Сандра Радловић,

спец. епидемиологије