Здравствени центар Књажевац

На основу одредаба члана 7. до 9. Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач Република Србија, аутономна покрајина и јединица локалне самоуправе ("Сл.гласник РС” бр.106/18), а у складу са Кадровским планом за Здравствени центар Књажевац за 2018.годину бр.112-01-200/2018-02 од 20.08.2018.године Здравствени центар Књажевац, ул.4.јули бр.2, расписује

 

 

ЈАВНИ ОГЛАС  ЗА  ПРИЈЕМ У РАДНИ ОДНОС

 

I

 

Оглашава се пријем у радни однос на ОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ у трајању од 6 месеци, са пуним радним временом и пробним радом у трајању од 3 месеци за попуњавање слободног, односно упражњеног радног места у Служби за гинекологију и акушерство са неонатологијом О.Ј. Општа болница З.Ц.Књажевац и то за следеће радно место:

 

ДОКТОР МЕДИЦИНЕ – VII- с.с.с.

1 (један) извршиоц

 

Опис послова:

обавља послове за које је оспособљен-а; врши преглед и комплетну медицинску обраду болесника и одређује терапију, учествује у консултативним прегледима, спроводи здравствено-васпитани рад, води сву потребну медицинску и финансијску евиденцију и документацију; контролише исправност основних средстава и опреме, стручно рукује, чисти и одржава за несметан рад, писмено обавештава претпостављене, о лому, квару, потребним поправкама и недостатица; обавезан/на је на хуман однос према пацијентима и професионалан и коректан однос према повереном послу и сарадницима; обавља и друге послове по налогу начелника службе; за свој рад непосредно је одговоран/на начелнику службе.

 

II

 

Услови за заснивање радног односа су општи услови за заснивање радног односа утврђени Законом о раду (“Сл.гласник РС” бр. 24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013, 75/2014 и 13/2017-УС) и посебним прописима везаним за јавне службе из области здравствене заштите:

 

Услови за обављање послова и радних задатака из тачке I огласа:    

- завршен медицински факултет - VII степен стручне спреме;

- положен стручни испит;

- поседовање дозволе/лиценце за рад (односно доказа о упису у именик надлежне коморе);

- потпуна психичка и физичка способност за обављање послова и радних задатака;

 

III

 

Критеријуми за избор кандидата иапуњавају услове из течке II су:

 

  1. просечна оцена током студија - максимално 20 бодова
  2. дужина студирања - максимално 20 бодова
  3. дужина чекања на запослење

(након положеног стручног испита на

пословима здравствене заштите)                            - максимално  5 бодова

  1. радно искуство стечено у ЗЦ Књажевац - максимално 15 бодова

-подразумева волонтерски рад у ЗЦ Књажевац

 након положеног стручног испита

 на пословима здравствене заштите)

  1. оцена рада у ЗЦ Књажевац

- подразумева оцену коју даје начелни,

односно шеф службе за радно ангажовање

у ЗЦ Књажевац након положеног стручног

испита на пословима здравствене заштите)           - максимално 10 бодова

  1. тест и оцена на разговору - максимално 30 бодова (15 бодова тест и

                                                                           15 бодова оцена на разговору)

           

IV

 

За посао из тачке I огласа, заинтересовани кандидати подносе:

 

У оригиналу:

  1. потпуну личну и радну биографију са адресом, контакт телефоном, (е-маил адресом) и изјавом да се против њих не води кривични поступак

 

 У овереној фотокопији следећа документа: (ОВЕРА ФОТОКОПИЈЕ НЕ СМЕ БИТИ СТАРИЈА ОД 6 МЕСЕЦИ):

1.диплому / уверење  о завршеном медицинском факултету;

2.уверење о положеном стручном испиту;

3.дозволу за рад – лиценцу издату од надлежног органа (ако је кандидат из радног односа) или Решење о упису у комору (ако кандидат није у радном односу);

4.извод из матичне књиге рођених;

5.извод из матичне књиге венчаних (уколико су дипломе или уверења издати на девојачко презиме);

6.уверење о држављанству;

7.фотокопију личне карте или очитане податке са личне карте (уколико је чипована);

8.фотокопију радне књижице (уколико исту поседује);

  1. фотокопије уговора као доказ искуства у струци (подразумева волонтерско ангажовање у Здравственом центру Књажевац након положеног стручног испита на пословима здравствене заштите).
  2. 10. потврду Националне службе за запошљавање као доказ дужине чекања на запослење.V

 

Кандидат који буде изабран за пријем у радни однос на одређено време пре потписивања Уговора о раду биће дужан да достави:

- лекарско уверење као доказ о здравственој способности за послове за које се заснива радни однос,

 

 

VI

 

Решењем директора биће формирана Комисија која ће на основу увида у приспелу документацију пријављених кандидата, исте рангирати  на основу критеријума из тачке III подтачка 1. до.4 ове одлуке a примењујући пропорционалну методу бодовања где ће кандидат који има најбоље показатеље-параметре остварити максималан број бодова а сви остали пропорционално мање бодова у односу на кандидата са највише бодова. Критеријум из тачке III подтачке 5 ове одлуке бодоваће начелници односно шефови служби у ЗЦ Књажевац у којима је кандидат био радно ангажован након положеног стручног испита.

После спроведеног бодовања од стране комисије и начелника односно шефова служби у З.Ц. Књажевац, првих пет кандидата са највише бодова, биће позвани на разговор са директором установе којом приликом ће и писмено одговарати на стручна питања из области медицине (тест) и имати прилике да се лично представе. О тесту и разговору са кандидатом обавезно се сачињава записник

Коначну одлуку о избору кандидата који ће бити примљени у радни однос доноси директор на основу извештаја Комисије, оцене-бодовања начелника односно шефова служби у ЗЦ Књажевац и оцене-бодова које кандидат добије на тесту и разговору.

 

 

VII

 

Пријавом на оглас кандидат даје своју сагласност за обраду података о личности у сврхе избора за пријем у радни однос. Подаци се не могу користити у друге сврхе. Подацима рукује и податке обрађује Одељење за опште правне и кадровске послове Здравственог центра Књажевац.

 

VIII

 

Оглас се објављује код Националне службе за запошљавања,  на wеб страници Министарства здравља РС (www.zdravlje.gov.rs) и огласној табли Здравственог центра Књажевац.
Рок за подношење пријава је 8 (осам) дана од дана објављивања огласа у листу “Послови“ Националне службе за запошљавање.

Неблаговремене, непотпуне и непотписане пријаве, као и пријаве са непотпуном и неодговарајућом документацијом, неће се разматрати.

Рок у коме кандидат мора бити обавештен о избору не може бити дужи од 30 дана од дана истека рока за пријаву кандидата.

Приложена конкурсна документација неће се враћати кандидатима.

Пријаве на оглас могу се поднети лично или послати препорученом  поштом на адресу Здравственог центра Књажевац, ул. 4. јули бр.2, 19350 Књажевац, (Одељење за опште правне и кадровске послове Здравственог центра Књажевац) са назнаком “Пријава на оглас за пријем у радни однос на одређено време за радно место доктора медицине“.

 

В. директора ЗЦ Књажевац

Др Ивица Ракић