Општа болница Лесковац

На основу члана 7. Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач Република Србија, аутономна покрајина и јединица локалне самоуправе ("Сл. гласник РС" број 1/2015 и на основу сагласности Министарства здравља Републике Србије број: 112-01-295/2019-02 од 04.03.2019. године, Општа болница Лесковац расписује

 

 

Ј А В Н И  О Г Л А С

за пријем у радни однос

 

 

1.

 

а) На НЕОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ, са пуним радним временом, за обављање послова:

 

Доктор медицине:

1) У Служби за инфективне болести - 2 извршиоца

2) У Служби за оториноларингологију са максилофацијалном хирургијом - 1 извршилац

3) У Служби за неурологију - 1 извршилац

 

Виша медицинска сестра - техничар

1) У Служби за пријем и збрињавање ургентних стања - 1 извршилац

 

Медицинска сестра - техничар

1) У Служби за пријем и збрињавање ургентних стања - 1 извршилац

2) У Служби за нефрологију са центром за дијализу – 1 извршилац

2) У Служби за психијатрију - 1 извршилац

 

Техничар-електроничар на хемодијализи

            1) У Служби за техничке и друге послове – Одсеку за одржавање опреме - 1 извршилац

 

Спремач/спремачица просторија у којима се пружају здравствене услуге

 • У Служби за техничке и друге послове - Одсеку за одржавање објеката - 3 извршиоца

 

2.

 

Поред општих услова прописаних законом, кандидати морају испуњавати и следеће посебне услове, и то за  радно место:

 

 1. Доктор медицине

- да имају завршен медицински факултет и положен стручни испит и да су здравствено способни за обављање послова за које подносе пријаву;

 

 

 1. Виша медицинска сестра-техничар

- да имају завршену вишу или високу медицинску школу струковних студија општег смера и положен стручни испит и да су здравствено способни за обављање послова за које подносе пријаву.

 

 1. Медицинска сестра-техничар

- да имају завршену средњу медицинску школу општег смера и положен стручни испит и да су здравствено способни за обављање послова за које подносе пријаву.

 

            - за медицинску сестру у Служби за нефрологију са центром за дијализу, неопходно је да имају и радно искуство на пословима хемодијализе у трајању од најмање 1 године.

 

 1. Техничар-електроничар на хемодијализи

- да имају завршену средњу школу одговарајућег смера и завршену обуку о руковању и одржавању опреме и уређаја за хемодијализу и да су здравствено способни за обављање послова за које подносе пријаву.

 

 1. Спремач/спремачица просторија у којима се пружају здравствене услуге

- да имају завршену основну школу и да су здравствено способни за обављање послова за које подносе пријаву.

 

3.

            Као доказ о испуњености услова за пријем у радни однос кандидати су дужни да доставе:

 1. Пријаву на оглас потписану од стране кандидата, са контакт телефоном, адресом становања и е-mail адресом;
 2. Кратку биографију кандидата;
 3. Оверену фотокопију дипломе/уверења о завршеној школи;
 4. Оверену фотокопију уверења о положеном стручном испиту (за здравствене раднике);
 5. Доказ (потврду) о завршеној обуци за руковање и одржавање опреме и уређаја за хемодијализу;
 6. Уверење Националне службе за запошљавање да је кандидат незапослено лице и о дужини чекања на посао (за незапослена лица) или потврду послодавца да је кандидат у радном односу и то на одређено или неодређено време (за лица у радном односу);
 7. Доказ о радном искуству на пословима хемодијализе (за медицинску сестру за Службу за нефрологију са центром за дијализу).

 

4.

Рок за подношење пријава на оглас је 8 дана од дана објављивања огласа код Националне службе за запошљавање и на сајту Министарства здравља Републике Србије.

            Пријаве са доказима о испуњености услова достављају се поштом на адресу: Општа болница Лесковац, Лесковац, Светозара Марковића 110, или се непосредно предају у Одељењу за правне послове Опште болнице Лесковац (сутерен Болнице), са назнаком «за оглас за пријем у радни однос».

            Неблаговремене или непотпуне пријаве неће бити разматране.

 

 

ДИРЕКТОР

ОПШТЕ БОЛНИЦЕ ЛЕСКОВАЦ

др Небојша Димитријевић