Општа болница Лесковац

На основу члана 7. Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач Република Србија, аутономна покрајина и јединица локалне самоуправе ("Сл. гласник РС" број 106/2018), члана 22. Статута Опште болнице Лесковац, Кадровског плана за Општу болницу Лесковац за 2018. годину број 112-01-200/2018-02 од 20.08.2018. године, директор Опште болнице Лесковац расписује

 

 

Ј А В Н И  О Г Л А С

 

 

1.

РАСПИСУЈЕ СЕ ЈАВНИ ОГЛАС за пријем у радни однос на ОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ,

 

- у трајању од 24 месеца, са пуним радним временом, за обављање послова:

 

Виша медицинска сестра/техничар у операционој сали / инструментар

- У Служби за ортопедију и трауматологију – 1 извршилац

Медицинска сестра/техничар у операционој сали/инструментар

- У Служби за гинекологију и акушерство – 1 извршилац

Медицинска сестра/техничар

- У Служби за продужену негу и лечење – 1 извршилац

Лабораторијски техничар у трансфузиологији

- У Служби за трансфузију крви – 1 извршилац

Домар/мајстор одржавања - зидар

- У Одсеку за одржавање објеката Службе за техничке и друге послове – 1 извршилац

Домар/мајстор одржавања - столар

- У Одсеку за одржавање објеката Службе за техничке и друге послове – 1 извршилац

Кувар/посластичар

- У Одсеку за исхрану болесника Службе за техничке и друге послове – 1 извршилац

Возач санитетског возила

- У Одсеку за медицински и услужни транспорт Службе за техничке и друге послове – 1 извршилац

Руковалац парних котлова

- У Одсеку за грејање Службе за техничке и друге послове – 1 извршилац

Спремач/спремачица просторија у којима се пружају здравствене услуге

- У Одсеку за одржавање хигијене Службе за техничке и друге послове  -  1 извршилац

Помоћни радник

- У Одсеку за одржавање објеката Службе за техничке и друге послове – 3 извршиоца

 

 • у трајању од 12 месеци, са пуним радним временом, за обављање послова:

 

Виша медицинска сестра/техничар

 • У Служби за пријем и збрињавање ургентних стања – 1 извршилац

Виша медицинска сестра/техничар у операционој сали / инструментар

 • У Служби за ортопедију и трауматологију – 1 извршилац

Медицинска сестра/техничар

 • У Служби за општу хирургију – 1 извршилац

Медицинска сестра/техничар

 • У Служби за психијатрију – 1 извршилац

Кувар/посластичар

- У Одсеку за исхрану болесника Службе за техничке и друге послове – 1 извршилац

Сервирка

 • У Одсеку за исхрану болесника Службе за техничке и друге послове – 1 извршилац

Спремач/спремачица просторија у којима се пружају здравствене услуге

- У Служби за техничке и друге послове - Одсеку за одржавање хигијене -  1 извршилац

 

 

 • РАДИ ЗАМЕНЕ ОДСУТНИХ ЗАПОСЛЕНИХ, са пуним радним временом, за обављање послова:

 

Доктор медицине

 • У Служби за психијатрију – 1 извршилац

Виши радиолошки техничар

 • у Служби за радиолошку дијагностику – 1 извршилац

Виша медицинска сестра/техничар у операционој сали/инструментар

 • У Служби за урологију – 1 извршилац

Виша медицинска сестра/техничар на неонатологији

 • У Служби за гинекологију и акушерство – 1 извршилац

 

2.

 

Поред општих услова прописаних законом, кандидати морају испуњавати и следеће посебне услове:

 

 1. за послове доктора медицине:

- да имају завршен медицински факултет и положен стручни испит и да су здравствено способни за обављање послова за које подносе пријаву;

 

 1. за послове више медицинске сестре - техничара:

- да имају завршену високу или вишу медицинску школу општег смера и положен стручни испит и да су здравствено способни за обављање послова за које подносе пријаву;

 

 1. за послове медицинске сестре - техничаре општег смера:

- да имају завршену средњу медицинску школу општег смера и положен стручни испит и да су здравствено способни за обављање послова за које подносе пријаву;

 

 1. за послове медицинске сестре - техничаре лабораторијског смера:

- да имају завршену средњу медицинску школу лабораторијског смера и положен стручни испит и да су здравствено способни за обављање послова за које подносе пријаву;

 

 1. за послове кувара/посластичара

- да имају средње образовање угоститељске струке и да су здравствено способни за обављање послова за које подносе пријаву;

 

 1. за послове домара/мајстора одржавања - зидар и столара

- да имају средње образовање техничке струке и да су здравствено способни за обављање послова за које подносе пријаву;

 

 1. за послове возача санитетског возила

- да имају средње образовање и возачку дозволу Б категорије и да су здравствено способни за обављање послова за које подносе пријаву;

 

 1. за послове руковалоца парних котлова

- да имају средње образовање и положен стручни испит за рад са судовима под притиском и да су здравствено способни за обављање послова за које подносе пријаву;

 

 1. за послове сервирке

- да имају средње образовање и да су здравствено способни за обављање послова за које подносе пријаву;

 

 1. за послове помоћног радника:

- да имају завршену осмогодишњу школу и да су здравствено способни за обављање послова за које подносе пријаву;

 

 1. за послове спремачице

- да имају завршену осмогодишњу школу и да су здравствено способни за обављање послова за које подносе пријаву;

 

3.

 

            Као доказ о испуњености услова за пријем у радни однос кандидати су дужни да доставе:

 1. Пријаву на оглас потписану од стране кандидата, са контакт телефоном, адресом становања и е-mail адресом;
 2. Кратку биографију кандидата;
 3. Оверену фотокопију дипломе/уверења о завршеној школи;
 4. Оверену фотокопију уверења о положеном стручном испиту (за здравствене раднике);
 5. Уверење Националне службе за запошљавање да је кандидат незапослено лице и о дужини чекања на посао (за незапослена лица) или потврду послодавца да је кандидат у радном односу и то на одређено или неодређено време (за лица у радном односу);

 

4.

Рок за подношење пријава на оглас је 8 дана од дана објављивања огласа код Националне службе за запошљавање и на сајту Министарства здравља Републике Србије.

            Пријаве са доказима о испуњености услова достављају се поштом на адресу: Општа болница Лесковац, Лесковац, Светозара Марковића 110, или се непосредно предају у Одељењу за правне послове Опште болнице Лесковац (сутерен Болнице), са назнаком «за оглас за пријем у радни однос».

            Неблаговремене или непотпуне пријаве неће бити разматране.

           

            Кандидати који конкуришу за послове на одређено време у трајању од 24 месеца немају право учешћа на огласу уколико су били у радном односу на одређено време у Општој болници Лесковац.

 

 

ДИРЕКТОР

ОПШТЕ БОЛНИЦЕ ЛЕСКОВАЦ

др Небојша Димитријевић