Дом здравља "Краљево"

На основу  члана 7 , 8 и 9 Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач РС аутономна покрајина и јединица локалне самоуправе ("Сл.гласник РС" бр. 106/2018), сагласности Министарства здравља бр.112-01-295/2019-02 од 05.03.2019.године, Закључка Комисије за давање сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника јавних средстава 51 број 112-1931/2019  од 26.02.2019.године  и Одлуке  директора Дома здравља "Краљево" у  Краљеву бр. 5-325 од 28.03.2019. године,  Дом здравља "Краљево"  у  Краљеву  расписује                                        

 

 

 

О   Г   Л   А   С

 

За пријем у радни однос : 

 

Под тачком 1. - 1 (једног)  возача у екипи хитне медицинске помоћи на неодређено време са пуним радним временом  за рад у Служби за  хитну медицинску помоћ са санитетским превозом, Дома здравља "Краљево" у Краљеву; 

 

Под тачком   2. - 1 (једног)  возача у екипи хитне медицинске помоћи на одређено време  најдуже до 24 месеца са пуним радним временом  за рад у Служби за  хитну медицинску помоћ са санитетским превозом, Дома здравља "Краљево" у Краљеву .

 

Поред општих услова за заснивање радног односа утврђених Законом о раду, кандидати морају испуњавати и посебне условe утврђене Правилником о организацији и систематизацији послова  Дома здравља  „Краљево“ у Краљеву:

 

Под тачком 1  и 2   -   КВ возач или  III степ. стручности саобраћајне струке- возач моторних возила

 

Заинтересовани кандидати уз пријаву подносе:

      -   оверену фотокопију дипломе о завршеној школи;

      -    извод из матичне књиге рођених;

  • кратку биографију са адресом, контакт телефоном, e-mail адресом.

 

Рок за подношење пријава је 8 дана од дана објављивања огласа на огласној табли Националне службе за запошљавање Филијала Краљево.Оглас је достављен Министарству здравља Републике Србије ради објављивања на интернет страници истог.      

Пријавом на оглас кандидат даје своју сагласност за обраду података о личности у сврхе избора за пријем у радни однос. Подаци се не могу користити у друге сврхе.

Кандидати који испуњавају услове огласа могу бити позвани на разговор уколико су потребне додатне информације које могу бити важне за доношење одлуке о пријему.


Кандидати који буду изабрани, пре закључивања уговора о раду дужни су да доставе доказ о здравственој способности за рад на наведеним пословима.

 

Пријаву са документацијом и тачном назнаком за које радно место конкуришу доставити на адресу: Дома здравља "Краљево" у Краљеву (Кадровска служба) - Југ Богданова 110.

Непотпуне и неблаговремене  пријаве   неће се разматрати.

 

ДИРЕКТОРА ДОМА ЗДРАВЉА

"КРАЉЕВО"  У  КРАЉЕВУ

Др Мирјана Крчевинац,спец.опште медицине и

мастер менаџмента у  здравству