Дом здравља `` Др Властимир Годић `` Варварин

На основу чл.30-33 и чл.37 Закона о раду („Сл.гласник РС“, бр. 24/05, 61/05, 54/09, 32/13, 74/15,13/2017-одлука УС и 113/2017), чл.23 Статута Дома здравља `` Др Властимир Годић `` Варварин, чл. 7-8 Посебног колективног уговора за здравствене установе  чији је оснивач Република Србија, аутономна покрајина и јединица локалне самоуправе („Сл.гласник РС“, бр.106/2018), закључка Општинског већа Општине Варварин бр.401-12/2019-III од 21.03.2019.год. и одлуке директора бр.__534    _ од _28.03.2019      ____  год., расписује се:

 

ЈАВНИ ОГЛАС

 

 За пријем у радни однос на одређено време – до 9 месеци, а најдаље до 31.12.2019.год., ради заснивања радног односа чије је трајање унапред одређено објективним разлозима који су оправдани роком, са пуним радним временом :

 

- Два извршиоца (2 извршиоца) – доктор медицине  у Служби за здравствену заштиту одраслог становништва - Одељење за здравствену заштиту грађана – Здравствена станица Варварин у Дому здравља ``Др Властимир Годић`` Варварин

 

Опис послова :

Превенира, дијагностикује и лечи болести, повреде и друге физичке и менталне поремећаје коришћењем специјализованих метода и техника, кроз примену принципа и процедура савремене медицине, о чему води прописану медицинску документацију; Организује и спроводи прописане систематске, циљне и скрининг прегледе; Учествује у посебним програмима ( вакцинација, мере у току епидемија и масовних несрећаа, мере за рано откривање болести; Прописује лекове и медицинска средства, као и медицинско-техничка помагала; Даје оцену о здравственом стању и упућује на оцену радне способности, иде у кућне посете у оквиру теренског рада; Учествује у унапређењу квалитета здравствене заштите; Утврђује време и узрок смрти; Обавља консултације са другим здравствееним радницима и сарадницима. 

Услови за пријем у радни однос :

Потребна стручна премаВисоко образовање – Медицински факултет:

 • на интегрисаним академским студијама, по пропису који уређује високо образовање, почев од 10. септембра 2005.године.
 • на основним студијама у трајању од најмање пет година по пропису који је уређивао високо образовање до 10. септембра 2005.године.

Остали посебни услови:

 • стручни испит
 • лиценца
 • најмање шест месеци радног искуства у звању доктора медицине

 

 • Један извршилац (1 извршилац) – возач у хитној медицинској помоћи у Одељењу хитне медицинске помоћи – Одсек санитетског транспорта у Дому здравља „ Др Властимир Годић“ Варварин.

 

Опис послова:

Врши хитан санитетски превоз пацијената; Управља специјалним санитетским возилом за превоз нагло оболелог, унесрећеног и повређеног; На интервецији екипе помаже лекарској екипи у пружању хитне медицинске помоћи, у поступцима оживљавања, преносу болесника или медицинске опреме са виших спратова или подрумских просторија, као и друге послове које наложи дежурни лекар екипе; Рукује светло-звучном сигнализацијом у возилу; Води путни налог који по завршетку смене предаје одговорном возачу смене –шефу возног парка; Одговоран је за за безбедност у саобраћају лекарске екипе и  пацијената; У случају удеса обавезно обавештва МУП; Одговара за стање и комплетност возила и опреме у њему; уочени квар одмах пријављује непосредном руководиоцу, води редовну евиденцију о утрошку горива и стара се о штедњи.

Услови за пријем у радни однос :

Потребна стручна према: Средње образовање

Остали посебни услови: Возачка дозвола „ Б“ категорије

 

Уз кратку биографију/пријаву кандидати треба да доставе доказе да испуњавају услове конкурса и то :

 • доказ о стручној спреми ( оверену фотокопију: дипломе о завршеној средњој школи/ медицинском факултету)
 • оверена фотокопија уверења о положеном стручном испиту  – за лекаре
 • фотокопија лиценце или решења о упису у именик одговарајуће коморе – за лекаре
 • фотокопија извода из матичне књиге рођених – за све кандидате
 • уверење о држављанству – за све кандидате
 • лекарско уверење – само за лекаре
 • фотокопију или очитану личну карту
 • фотокопија возачке дозволе „ Б“ категорије – само за возаче

 

Пријаве са пратећом документацијом слати поштом или лично у року од 8 дана од дана објављивања конкурса, на адресу : Дом здравља `` Др Властимир Годић `` Варварин, ул. Слободе бб.

Контакт телефон : 037/787-276

 

 • Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узимати у разматрање.

 

 

                                                                             Директор Дома здравља Варварин

                                                                           Др Јасмина Ракић, спец.опште медицине