Дом здравља „Ириг“

На основу члана 8. Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач РС, АПВ и јединица локалне самоуправе („Сл.гласник РС“, бр.106/18), члана 24-27. Закона о раду („Сл.гласник РС“, бр. 24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013, 75/2014, 13/17-одлука УС, 113/17, 95/18-аутентично тумачење), а у вези са Кадровским планом Министарства здравља Републике Србије број 112-01-200/2018-02 од 20.08.2018.године као и Закључком Комисије за давање сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника јавних средстава број: 112-1931/2019 од 26.02.2019.године,  члана 23. Статута Дома здравља “Ириг” и одлуке директора број 530-1/19 од 27.03.2019.године Дом здравља „Ириг“ расписује:

 

 

ЈАВНИ ОГЛАС

за пријем у радни однос на НЕОДРЕЂЕНО време

са пуним радним временом

и пробним радом у трајању од 6 (шест) месеци:

 

 1. ВИШИ РАДИОЛОШКИ ТЕХНИЧАР...................................................................1 извршилац

 

У Служби за радиолошку дијагностику

 

         Опис послова:

 

 • даје упутства пацијенту о припреми за снимање и о понашању приликом снимања,
 • поставља пацијента у одговарајући положај за снимање,
 • припрема апаратуру и материјал потребан за снимање,
 • снима пацијента,
 • примењује одговарајуће мере заштите пацијента, заштите особља и простора и прати нежељена дејства зрачења,
 • придржава се упутстава и мера заштите на раду у вези са јонизујућим зрачењем.

 

         Услови за заснивање радног односа:

 

            Поред општих услова за заснивање радног односа утврђених Законом, кандидат мора испуњавати и следеће услове:

 

 • VI степен стручне спреме одговарајућег смера,
 • Положен стручни испит,
 • Најмање шест месеци радног искуства.

 

Заинтересовани кандидати дужни су да приложе следећу документацију:

 

 • Кратка биографија (CV) са адресом и контакт телефоном,
 • Фотокопија личне карте,
 • Диплома о завршеном факултету (оверена фотокопија),
 • Извод из матичне књиге рођених (оригинал или оверена фотокопија),
 • Уверење о држављанству (оригинал или оверена фотокопија),
 • Уверење да се против кандидата не води кривични поступак (оригинал уверење суда, не старије од 6 месеци),
 • Уверење да кандидат није осуђиван (оригилан уверење из полицијске управе, не старије од 6 месеци).

 

           Пријавом на оглас кандидат даје своју сагласност за обраду података о личности у сврхе избора за пријем у радни однос. Подаци се не могу користити у друге сврхе.

           Рок за подношење пријава је 8 (осам) дана од дана објављивања огласа на сајту Националне службе за запошљавање и сајту Министарства здравља Републике Србије.

           Оглас ће бити објављен и на сајту Дома здравља „Ириг“.

           Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се разматрати.

           Пријаве са траженом документацијом доставити у затвореној коверти лично или путем поште на адресу: ДОМ ЗДРАВЉА „ИРИГ“, ул.Војводе Путника бр.5, 22406 Ириг, са назнаком „Пријава на оглас за Вишег радиолошког техничара“.

 

 

Дом здравља „Ириг“

Директор

др Небојша Ацин