Specijalna bolnica za rehabilitaciju „Rusanda“

Na osnovu člana 5. Posebnog Kolektivnog ugovora za zdravstvene Ustanove čiji je osnivač Republika Srbija, Autonomna Pokrajina i jedinica lokalne samouprave ("Sl. glasnik RS", br. 106/2018) kao i člana 6. Kolektivnog ugovora kod Specijalne bolnice za rehabilitaciju „Rusanda“ Melenci, dana 29.03.2019. raspisuje se sledeći:

 

 

JAVNI OGLAS

ZA PRIJEM U RADNI ODNOS

 

 1. a) Na određeno vreme zbog povećanog obima posla na period od 3 meseca za 1 izvršioca na radnom mestu:

                                                                                              

SERVIR/KA

 

II USLOVI:

-           završena osnovna škola.

-           završen kurs za servira/ku

 

III OPIS POSLOVA:

 

 • priprema, servira i poslužuje tople i hladne bezalkoholne napitke;
 • održava higijenu posuđa, pribora i uređaja;
 • preuzima robu i vodi knjige zaduženja i razduženja robe;
 • vodi evidencije o trebovanju i utrošku robe.
 • vrši serviranje hrane korisnicima u trpezarijama i po sobama korisnika,
 • doprema hranu na odelјenja ustanove i vraća posuđe u kuhinjski prostor,
 • odgovoran je za izdate obroke i vodi evidencije o utrošku namirnica i pića,
 • vodi evidenciju i odgovoran je za sitan inventar u upotrebi,
 • obavlјa i druge poslove u okviru svoje struke po nalogu konobara- glavnog,
 • obavlјa i druge poslove po nalogu direktora Bolnice.

 

IV ODGOVORNOST:

-           za svoj rad je odgovoran je konobaru- glavnom.

 

 

 1. b) Na određeno vreme zbog povećanog obima posla na period od 1 meseca za 1 izvršioca na radnom mestu:

 

DOMAR / MAJSTOR ODRŽAVANјA-ELEKTRIČAR

 

II USLOVI:

-           stečeno srednje obrazovanje u trajanju od najmanje tri godine,

-           tehnička škola - smer električar.

 

III OPIS POSLOVA:

 • obavlјa svakodnevne preglede objekta,
 • vrši kontrolu ispravnosti instalacija i inventara,
 • u slučaju kvara rada električne opreme, pomaže pri pisanju izveštaja nemenjenih osiguravajućim kućama,
 • vrši električarske radove,
 • priprema objekte, opremu i instalacije za rad,
 • obaveštava koordinatora službe tehničkog održavanja i drugih poslova o uočenim nepravilnostima u objektu ili većim kvarovima na sistemima i instalacijama,
 • pušta el. opremu ili postrojenja u operativni rad i zaustavlјa na kraju operativnog rada, kao i u slučaju poremećaja ili kvara,
 • prati parametre rada i podešava opremu i postrojenje,
 • kontroliše i otklanja nedostatke u postrojenjima u kotlarnici i hidroforu,
 • obavlјa redovne preglede objekata, opreme, postrojenja i instalacija, prema planu održavanja,
 • vodi evidenciju o kvarovima i izvršenim popravkama.
 • obavlјa i druge poslove u okviru svoje struke po nalogu rukovodioca poslova investicionog i tehničkog održavanja,
 • obavlјa i druge poslove po nalogu direktora Bolnice.

 

IV ODGOVORNOST:

 • za svoj rad je odgovoran rukovodiocu poslova investicionog i tehničkog održavanja,

 

 

Uz prijavu, u kojoj je potrebno navesti za koje poslove se prijavljuju, kandidati  podnose kratku biografiju i dokaze o ispunjenosti uslova oglasa. Dokazi o ispunjenosti uslova oglasa podnose se u originalu ili OVERENOJ FOTOKOPIJI.

 

Rok za podnošenje prijava je 8 dana od dana objavljivanja oglasa na oglasnoj tabli Nacionalne službe za zapošljavanje Filijala Zrenjanin.

 

Kontakt telefon pravne službe za dodatne informacije : 0233150402, 063223066

Prijavu sa dokumentacijom dostaviti na adresu: Specijalna bolnica za rehabilitaciju „Rusanda“ 23270 Melenci, ul. Banja Rusanda b.b. -  Odeljenju za opšte pravne i kadrovske  poslove.

Nepotpune i neblagovremene prijave neće se razmatrati.

 

v.d. direktora:

mr sc. med. dr ZoricaĆulibrk