Апотека “Београд“

На  основу  члана  23. Статута  Апотеке “Београд“,чл. 7-9  Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач Република Србија, аутономна покрајна и јединица локалне самоуправа тј. Одлуке о примени Посебног колективног уговора на све послодавце који обављају здравствену делатност (Сл.гласник РС.бр.42/2010.), и Одлуке директора бр. 1087 oд 27.03.2019. године

 

 

КОМИСИЈА АПОТЕКЕ „БЕОГРАД„

ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ПОСТУПКА ИЗБОРА КАНДИДА ЗА ПРИЈЕМ У РАДНИ ОДНОС

НА  ОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ

 

расписује

 

ЈАВНИ КОНКУРС

за пријем кандидата на радно место:

 

 1. Софтвер инжењер- Завршене академске студије из области електротехнике, ФОН, природно математичке науке у обиму од најмање 240ЕСПБ по пропису који уређује високо образовање почев од 10. септембра 2005. година или завршене основне студије у трајању од најмање четири године, по пропису који је уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. године – 1 извршилац                                                                                                                     

Услови:

 • Познавње C#, SQL, NET tehnologija;
 • Знање енглеског језика.
 • Пожељно исксутво са oдржавањем  и развојем   net aplikacije,  са одржавањем и развојем Web aplikacije, искуство са SQL-оm (комплексни обједињени упити, скрипте i stored procdure), искуство у администрацији база података(посебно подешавање перформанси), искуство у креирању извештаја, web програмирању, системској и пословној интелигенциј.

Опис послова:

 • Одржавање, развој и тестирање постојећих desktop aplikacijа;
 • Одржавање база података;
 • Програмирање миграција база података и интеграција између различитих извора података;
 • Дизајн, развој и тестирање SQL Server stored pocedura, извештај и функција;
 • Сарадња са софтверским тимом у оквиру наше компаније;
 • Сарадња са спољним тимом и крајњим корисницима;
 • Ради на реализацији нових модула IS;
 • Одговоран је за рад постојећих модула;
 • Контролише правилно функционисање софтвера.

 

 

 1. Пројектант информатичке инфраструктуре- Завршене академске студије из области електротехнике, ФОН, природно математичке науке у обиму од најмање 240ЕСПБ по пропису који уређује високо образовање почев од 10. септембра 2005. година или завршене основне студије у трајању од најмање четири године, по пропису који је уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. године – 1 извршилац                                                                                                                     

Услови:

 • Радно искуство две године на пословима Систем администратора;
 • Администрација Windows servera;
 • Искуство у раду Vmware virtualizaciji;
 • Пожељно искуство администрација активног директоријума, поседовање одговарајућих сертификата.

 

 

Опис послова:

 • Одржавање и администрирање мрежне и серверске инфраструктуре (Windows, Vwware)
 • Инсталација и администрирање системског софтвера
 • Надзор ИТ мрежне и серверске инфракструктуре
 • Одржавање радних станица, Windows и периферних уређаја

 

 1. Програмер инжењер- завршене академске/струковне студије (информационе технологије) у обиму од 180 ЕСПБ, по пропису који уређује високо образовање почев од 10 септембра 2005. године или завршене основне студије у трајању од три године, по пропису који је уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. године;

Услови:

Радно искуство 3 године у области ИТ;

Познавање SQL програмирања и SQL базе.

Опис послова:

 • Учествује у реализацији нових модула IS-a;
 • Сарађује у дефинисању елемената пројекта у бази података и корисничком интерфејсу;
 • Контролише логички интегритет података;
 • Израђивање документације модула софтвера за које је задужен.

 

II

 

Документација потребна за пријаву:

 

 1. Пријава на конкурс
 2. CV (радна биографија) са контакт телефоном, e-mail-ом или адресом
 3. Фотокопија личне карте или очитана лична карта
 4. Диплома  о завршеноj школи (оверна фотокопија)
 5. Извод из матичне књиге рођених (оригинал или оверна форокопија)
 6. Уверење о држављанству Републике Србије (оригинал или оверна фотокопија)
 7. Уверење суда да се против кандидата не води кривични поступак, да није против кандидата покренута истрага или претходни поступак
 8. Уверење МУП-а да се кандидат не води у казненој евиденцији, тј. да није осуђиван
 9. Доказ о претходном радном искуству

Документа под ставкама 5, 6, 7 и 8 не смеју бити старија од 6 месеци.

 

III

 

Рок за подношење пријаве је  15 дана од дана објављивања јавног конкурса. Пријаве слати у затвореној коверти (са назнаком: „за конкурс“),  на адресу:

 

 

АПОТЕКА „БЕОГРАД“

Ул. Бојанска број 16/IV - Београд