Здравствени центар Ужице

На основу Одлуке   директора Здравственог центра Ужице број 0107 бр 3199 од    01.04.2019.год., Здравствени центар Ужице расписује

 

 

ОГЛАС

О пријему у радни однос на одређено време на замену радника на дужем одсуству због боловања

           

            

           ОЈ Општа болница Ужице

 1. Виша медицинска сестра техничар на осталим болничким одељењима.......... 1 извршилац
 2. Медицинска сестра техничар на осталим болничким одељењима .................. 1 извршилац
 3. Сервирка .................................................................................................................. 1 извршилац

 

          ОЈ Дом здравља Ужице

 1. Спремачица просторија у којима се пружају здравствене услуге ....................... 1 извршилац

       

          

Услови за заснивање радног односа

 • За радно место виша медицинска сестра техничар на осталим болничким одељењима – VI степен стручне спреме,завршена виша медицинска школа,смер медицински техничар и положен стручни испит
 • За радно место медицинска сестра техничар на осталим болничким одељењима – IV степен стручне спреме,завршена медицинска школа,смер медицински техничар и положен стручни испит
 • За радно место сервирке и спремачице просторија у којима се пружају здравствене услуге- II степен стручне спеме,завршена основна школа,без обзира на радно искуство

 

Рок за подношење пријава је 8 дана од дана објављивања огласа

Заинтересовани кандидати .подносе следећа документа:

 • Молбу за пријем са тачно назначеним радним местом на које се конкурише
 • Оверену фотокопију дипломе о завршеном  одговарајућој  школи
 • Оверену фотокопију потврде о положеном стручном испиту
 • Кратку биографију

 

Пријаве са потребном документацијом подносе се на адресу

Здравствени центар Ужице, Милоша Обреновића бр. 17, 31000 Ужице- Комисија за пријем

Одлуку о пријему донеће директор Здравственог центра , у року од 30 дана од дана објављивања истог.

Непотпуне и неблаговремене пријаве се неће разматрати.

Поднета документа неће се враћати.

 

Здравствени центар Ужице

Д И Р Е К Т О Р

Прим др Милош Божовић