Специјална болница за рехабилитацију Ивањица

 На основу члана 50., члана 51. и члана 52. Закона о запосленима у јавним службама ("Сл. гласник РС", бр. 113/2017 и 95/2018), члана 7. и 8. Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач Република Србија, аутономна покрајина и јединица локалне самоуправе („Сл.гл.РС“ бр.106/18) и Одлуке о расписивању конкурса бр.341 од 02.04.2019.године, ВД директор Специјалне болнице за рехабилитацију Ивањица, расписује

 

ЈАВНИ ОГЛАС

за пријем у радни однос на одређено време

1 (једног) помоћног радника у кухињи

I

 

Оглашава се пријем у радни однос на одређено време у трајању од 3 (три) месеца са пуним радним временом за радно место:

- помоћни радник у кухињи

II

Услови за заснивање радног односа су:

- Основна школа

III

Уз пријаву се подносе следећа документа:

- оверена фотокопија дипломе о завршеном основном образовању

- лична и радна биографија

- фотокопија личне карте

 

 

IV

Кандидати који испуњавају услове конкурса биће позвани на разговор ради пружања додатних информација и провере знања уколико је то важно за доношење одлуке о пријему.

V

Оглас објавити на веб страницама Националне службе за запошљавање, Министарства здравља и Специјалне болнице за рехабилитацију Ивањица.

Рок за подношење пријаве је 10 дана од дана објављивања огласа на веб страни Националне службе за запошљавање.

Пријаве се могу послати поштом на адресу Специјална болница за рехабилитацију Ивањица, 13. септембар бр. 78 или доставити лично у Специјалној болница за рехабилитацију Ивањица на исту адресу, у периоду од 7,00 до 15,00 часова.

Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати.

VI

Одлука о избору кандидата биће донета најкасније у року од 30 дана од дана истека рока за подношење пријава, а обавештење о избору кандидата биће објављено на веб страници Специјалне болнице за рехабилитацију Ивањица.

Кандидати који не буду изабрани могу захтевати повраћај конкурсне документације.

Контакт телефон: 032/661-305.