Општа болница Ћуприја

         На основу члана 7. и 8. Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач Република Србија, Кадровског плана бр.112-01-200/2018-02 од 20.08.2018.године, донетог од стране министра здравља за Општу болницу Ћуприја за 2018. годину, Закључка 51 бр. 112-11582/2018 од 30.11.2018. године Комисије за давање сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање и обавештења Министарства здравља бр. 112-01-1436/2018-02 од 26.12.2018. године, Правилника о организацији и систематизацији послова Опште болнице Ћуприја, члана 23. Статута Опште болнице Ћуприја и Одлуке директора бр.4264 од 02.04.2019.године, расписује

                                                

Ј А В Н И   О Г Л А С

 

За пријем у радни однос на неодређено време, са пуним радним временом, за следећa раднa местa, односно послове:

 

  1. Техничар одржавања информационих система и технологија……..1 извршилац,

         

  1. Сервирка......................................................... 1 извршилац

 

Стручна спрема/образовање – за радно место техничар одржавања информационих система и технологија – средња стручна спрема

         Опис послова: Обавља послове техничара информационих система и технологија,води оперативну документацију и потребне евиденције, инсталира,подешава,прати параметре рада,   у складу са својом стручном спремом и правилима струке, предвиђене нормативним актима Установе за радно место на које ће по пријему у радни однос бити распоређен/а.

Кандидати за радно место техничара одржавања информационих система и технологија су дужни да уз пријаву доставе: 

   - оверену фотокопију доказа о завршеној средњој  школи,

   - фотокопију личне карте или очитане податке са личне карте 

   - кратку биографију са адресом и контакт телефоном,            

          

Стручна спрема/образовање – за радно место сервирке - средња стручна спрема/изузетно основно образовање и искуство на овим пословима стечено до дана ступања на снагу уредбе о Каталогу радних места(81/2017,6/2018,43/2018).

        Опис послова: Обавља послове преузимања,сервирања и послуживања хране пацијентима,одржавање хигијене посуђа,прибора,уређаја и обављање других послова предвиђених нормативним актима Установа за радно место на које ће по пријему у радни однос бити распоређен/а.

Поред општих услова предвижених Законом кандидати треба да испуњавају и посебне услове које доказују наведеном документацијом.

Кандидати за радно место сервирсервирке су дужни да уз пријаву доставе:

- оверену фотокопију доказа о завршеној средњој школи изузетно основног образовања са потврдом послодавца о радном искуству на пословима сервирке

- фотокопију личне карте или очитане податке са личне карте

- кратку биографију са адресом и контакт телефоном     

            

          Рок за подношење пријаве је 8 дана од дана објављивања Огласа код Националне службе за запошљавање у Ћуприји.

          Пријаве се подносе поштом или лично, на адресу Општа болница Ћуприја, Миодрага Новаковића 78, 35230 Ћуприја са назнаком ,,Пријава на конкурс за пријем у радни однос на неодређено време – за послове (навести послове за које се подноси пријава) .

          Оглас објавити на Wеб сајту Министарства здравља РС и код Националне службе за запошљавање у Ћуприји.

ОГЛАС ВАЖИ ОД 03.04.2019. ДО 10.04.2019.године

            Непотпуне и неблаговремене приспеле пријаве неће се узимати у разматрање.

 

в.д.Директор-а

Опште болнице Ћуприја

Др Слободан Гајић