Zavod za hitnu medicinsku pomoć „Niš“

Na osnovu Zaključka 51 Komisije za davanje saglasnosti za novo zapošljavanje i dodatno radno angažovanje kod korisnika javnih sredstava  br. 112-01-295/2019-02 od 11.03.2019 god., čl. 7, 8 i 9 Posebnog kolektivnog ugovora za zdravstvene ustanove čiji je osnivač Republika Srbija, autonomna pokrajina ili jedinica lokalne samouprave("Sl.glasnik RS" broj 106/18),  na osnovu  člana 4 stav 2. alineja 3 Kadrovskog Plana br: 112-01-200/2018-02 od 20.08.2018.god. i Statuta Zavoda za hitnu medicinsku pomoć "Niš" u Nišu, broj 4103 od 12.09.2008. godine u svojstvu  direktora Zavoda raspisujem:

 

O  G  L  A  S

o potrebi za zasnivanjem  radnog odnosa na neodređeno vreme sa 2 izvršilaca i to:

-1 (jedna) medicinska sestra-tečničar sa IV stepenom stručne spreme i

- 1(jedan) vkv električar V stepen stručne spreme, za obavljanje poslova održavanja objekta

                                                     

Broj izvršioca: 1 (jedanMEDICINSKA SESTRA-TEHNIČAR U HITNOJ MEDICINSKOJ POMOĆI

      

     Uslovi koje kandidati treba da ispunjavaju prilikom prijavljivanja na oglas su:

 1)   POTREBNI USLOVI : medicinska škola, IV  stepen stručne spreme, položen stručni ispit i licencu Komore medicinskih sestara-tehničara

-  Dopunski  uslovi :

Prethodna provera znanja i posebne psihofizičke sposobnosti pre zaključenja Ugovora o radu

       -Uslovi rada :

Posebni zdravstveni uslovi, rad u smenama, noćni rad , postoji izloženost meteorološkim promenama, psiho-fizičkim naporima, infekciji i alergijskoj infekciji (radno mesto sa povećanim rizikom)

  

 Prilikom prijavljivanja na oglas potrebno je dostaviti original ili overena sledeća dokumenta:

 • Molbu u kojoj je navedeno radno mesto za koje se kandidat javlja,
 • Diplomu o završenoj medicinskoj školi,  IV stepen stručne spreme, (overena fotokopija)
 • Uverenje o položenom stručnom ispitu (overena fotokopija)
 • Važeća lična karta očitana ili fotokopija,
 • Uverenje  da kandidat nije osuđivan (original, ne starije od 6 meseci),
 • Uverenje da se protiv kandidata ne vodi krivični postupak (original,ne starije od 6 meseci),
 • Kratku biografiju CV

 

                                                     

Broj izvršioca 1(jedan) vkv ELEKTRIČAR

      

     Uslovi koje kandidat treba da ispunjava prilikom prijavlјivanja na oglas su:

                                  1)   Završena elektrotehnička škola – zanimanje - električar  

                                         V stepen stručne spreme,                     

  dopunski  uslovi :

 • Prethodna provera radnih sposobnosti

     

 Prilikom prijavlјivanja na oglas potrebno je dostaviti original ili overena sledeća dokumenta:

 • Molbu u kojoj je navedeno radno mesto za koje se kandidat javlјa,
 • Diplomu o završenoj elektrotehničkoj školi – zanimanje ELEKTRIČAR,  V stepen stručne spreme, (overena fotokopija)
 • Važeća lična karta očitana ili fotokopija,
 • Uverenje  da kandidat nije osuđivan (ne starije od 6 meseci),
 • Uverenje da se protiv kandidata ne vodi krivični postupak (ne starije od 6 meseci),
 • Kratku biografiju CV

Rok za podnošenje prijave je 8 (osam) dana od dana objavljivanja na Web sajtu Ministarstva zdravlja Republike Srbije i  na sajtu Nacionalne službe za zapošljavanje.

Prijave se podnose lično ili putem pošte na adresu: Zavod za hitnu  medicinsku pomoć Niš,  ul. Vojislava Ilića bb 18000 Niš, sa naznakom „Za oglas na neodredjeno vreme“ .

Nepotpune i neblagovremene prijave se neće  razmatrati.

Postupak izbora kandidata izvršiće   direktor Zavoda za hitnu medicinsku pomoć „Niš“ u Nišu, nakon prispele konkursne dokumentacije.


Odluku o potrebi zasnivanja radnog odnosa objaviti na Web sajtu Ministarstva zdravlja Republike Srbije i  na sajtu Nacionalne službe za zapošljavanje.
                                                                                                                

 

DIREKTOR
dr Slavoljub Živadinović

spec. urgentne  medicine