Институт за јавно здравље Војводине

На основу члана 13. Колективног уговора Института за јавно здравље Војводине бр. 01-1031/8  од 06.06.2018. године, члана 8. Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач Република Србија, аутономна покрајина и јединица локалне самоуправе ( ''Сл. Гл. РС'' бр. 106/2018), a  након прибављене Сагласности Министарства здравља бр.112-01-46/2019-02 од 27.фебруара 2019. године директор Института расписује

         

  Ј А В Н И   О Г Л А С

 

 

За пријем 1 извршиоца  на неодређено и пуно радно време и то:

 • Медицинска сестра / техничар у јавном здрављу....................................1 извршилац

За пријем 4 извршиоца на одређено време, али не дуже од 24 месеца, због повећаног  обима послa и то:

 • Доктор медицине ……………………………................................................... 2 извршиоца
 • Лабораторијски техничар у дијагностици.................................................. 1 извршилац
 • Хемијски техничар...........................................................................................1 извршилац

ДОКУМЕНТАЦИЈА КОЈА СЕ ДОСТАВЉА ЗА ПОСЛОВЕ МЕДИЦИНСКЕ СЕСТРЕ/ТЕХНИЧАРА У ЈАВНОМ ЗДРАВЉУ

 • пријава са личном и радном биографијом са адресом и контакт телефоном
 • оверена фотокопија дипломе о завршеном средњем образовању здравствене струке у трајању од четири године
 • оверена фотокопија уверења/потврде о положеном стручном испиту
 • оверена фотокопија доказа о поседовању лиценце
 • фотокопија очитане личне карте
 • фотокопија извода из матичне књиге венчаних (уколико је дошло до промене презимена)
 • фотокопија возачке дозволе Б категорије

ДОКУМЕНТАЦИЈА КОЈА СЕ ДОСТАВЉА УЗ ПРИЈАВУ ЗА ПОСЛОВЕ  ДОКТОРА МЕДИЦИНЕ:

 • пријава са личном и радном биографијом са адресом и контакт телефоном
 • оверена фотокопија дипломе о стеченом звању доктора медицине
 • оверена фотокопија уверења/потврде о положеном стручном испиту
 • оверена фотокопија доказа о поседовању лиценце
 • фотокопија очитане личне карте
 • фотокопија извода из матичне књиге венчаних ( уколико је дошло до промене презимена)

 

ДОКУМЕНТАЦИЈА КОЈА СЕ ДОСТАВЉА УЗ ПРИЈАВУ ЗА ПОСЛОВЕ ЛАБОРАТОРИЈСКОГ ТЕХНИЧАРА У ДИЈАГНОСТИЦИ:

 • пријава са личном и радном биографијом са адресом и контакт телефоном
 • оверена фотокопија дипломе о завршеном средњем образовању здравствене струке у трајању од четири године и стеченом звању лабораторијског техничара
 • оверена фотокопија уверења/потврде о положеном стручном испиту
 • оверена фотокопија доказа о поседовању важеће лиценце
 • фотокопија очитане личне карте
 • фотокопија извода из матичне књиге венчаних ( уколико је дошло до промене презимена)

ДОКУМЕНТАЦИЈА КОЈА СЕ ДОСТАВЉА УЗ ПРИЈАВУ ЗА ПОСЛОВЕ ХЕМИЈСКОГ ТЕХНИЧАРА

 • пријава са личном и радном биографијом са адресом и контакт телефоном
 • оверена фотокопија дипломе о завршеном средњем образовању хемијске струке у трајању од четири године
 • оверена фотокопија уверења/потврде о положеном стручном испиту
 • фотокопија очитане личне карте
 • фотокопија извода из матичне књиге венчаних ( уколико је дошло до промене презимена)

 

Јавни оглас ће бити објављен у Огласним новинама ''Послови''  дана  03.04.2019. године као и на интернет страницама Националне службе за запошљавање и Министарства здравља Републике Србије.

 

Рок за пријаву кандидата је 8 (осам) дана од дана објављивања  јавног огласа у Огласним новинама ''Послови'' и на интернет страницама Националне службе за запошљавање и Министарства здравља Републике Србије.

 

Кандидати који испуњавају услове огласа могу бити позвани на разговор уколико су потребне додатне информације које могу бити важне за доношење одлуке о пријему.

 

Претходно радно искуство на истим или сличним пословима ће се сагледати као предност

 

Пријаву са потребном документацијом у затвореној коверти  доставити поштом на адресу  Футошка 121,  са назнаком  ''пријава за јавни оглас за радно место ( навести назив радног места) или предати лично  на писарницу  Института за јавно здравље Војводине ( соба бр. 53).

 

Учесницима јавног огласа доставиће се путем поште обавештење о изабраном кандидату заједно са документима.

 

О б р а з л о ж е њ е

 

          С обзиром да је Колективним  уговором Института за јавно здравље Војводине бр. 01-1031/8  од 06.06.2018 годинепрописано да се радни однос у Институту заснива  расписивањем јавног огласа од стране директора Института, одлучено је као у диспозитиву.

 

 

Опис послова Медицинске сестре/техничара у јавном здрављу   у Одсеку за обавезне здравствене прегледе одређених категорија запослених ун Центру контролу и превенцију болести  је следећи:

 

 • ради на здравственим прегледима одређених категорија становништва које подлежу здравственом надзору у Центру и на терену;
 • води евиденцију и унос података у електронски регистар прегледаних лица;
 • води евиденцију о носиоцима узрочника заразних болести и узрочницима болести;
 • обавља унос и обраду података из пријава заразних болести и лабораторијски утврђених узрочника заразних болести;
 • води и издаје медицинску документацију (забране, опозиви, санитарне књижице, лабораторијски резултати)
 • саставља периодичне извештаје (месечни, полугодишњи и годишњи) из делокруга рада;
 • обрађује статистичке податке о појединим заразним болестима;
 • обрађује статистичке податке о носиоцима узрочника заразних болести и узрочницима болести
 • води картотеку клицоноша и носилаштва;
 • учествује у превентивним активностима на терену;
 • узоркује потенцијално заразни биолошки материјал за лабораторијске анализе у Центру и на терену;
 • израђује понуде за плаћање услуга санитарног прегледа
 • обезбеђује услове за складиштење, чување и транспорт лабораторијских узорака;
 • прикупља податке за епидемиолшки упитник приликом узорковања болесничког материјала;
 • прикупља и извештава о резултатима лабораторијских анализа;
 • учествује у епидемиолошком испитивању и истраживању заразних болест и клицоноштава;
 • учествује у раду комисија, радних група и других тела у складу са општим актима Института, по решењу директора
 • обавља и друге сродне послове који су у складу са стручном спремом и за које je стекao одређена знања и звања а по налогу непосредног руководиоца;

     Посебни услови:

 • рад на терену (поједине групације становништва у здравственим установама и на инфективним одељењима);
 • повремена изложеност инфективном материјалу и агенсима непознатог порекла
 • повремено додатно ангажовање у случају ванредних стања и епидемија и појаве болести од већег епидемиолошког значаја, по налогу непосредног руководиоца

 

Опис послова Доктора медицине (1 извршилац)  у Одсеку за копрологију, паразитологију и серолошку дијагностику у Центру за микробиологију  је следећи:

 

 • обавља сродне послове по налогу лекара специјалисте (ментора) из одговарајућег центра
 • за свој рад одговара ментору и помоћнику директора за образовну и научно-истраживачку делатност.
 • дијагностикује болести, ради на извођењу, тумачењу и издавању налаза, спроводи унутрашњу и спољашњу контролу квалитета и консултативне активности са докторима медицине других специјалности.
 • ради са потенцијално-инфективним биолошким материјалима
 • обавља послове предвиђене програмом специјализације за одређену област здравствене заштите
 • учествује у раду комисија, радних група и других тела у складу са општим актима Института, по решењу директора
 • обавља и друге сродне послове који су у складу са стручном спремом и за које je стекao одређена знања и звања а по налогу непосредног руководиоца.
 •  

 

Oпис послова Доктора медицине (1 извршилац)  у Одсеку за хуману екологију у Центру за хигијену и хуману екологију је следећи:

 • прати и проучава извођење, тумачење и издавање лабораторијских анализа и израду извештаја из домена рада Одсека;
 • прати и проучава законске прописе и стандарде из области рада;
 • учествује у раду и обавља послове из домена рада Одсека;
 • учествује у раду Одсека са успостављеним системом квалитета у Институту;
 • учествује у сачињавању извештаје из делокруга свог рада и доставља их шефу Одсека и/ или начелнику Центра;
 • учествује у остваривању контаката и сарадњи са надлежним инспекцијским службама у областима рада;
 • учествује у изради планова из делокруга рада Одсека;
 • обавља послове у складу са писменим овлашћењем које му изда непосредни руководилац а који су везани за систем менаџмента сагласно захтевима стандарда SRPS ISO/IEC 17025;
 • учествује у анализи ризика (утврђивање опасности, управљање ризицима и информисање о ризицима) у циљу процене здравственог стања популације;
 • учествује у планирању програма раног откривања масовних незаразних болести и у њиховој реализацији;
 • учествује у идентификацији приоритетних здравствених потреба заједнице у циљу предлагања одговора и планирања имплементације адекватних мера;
 • учествује у континуираном раду на креирању и развоју окружења која подржавају здравље и здраве изборе;
 • учествује у идентификацији приоритетних здравствено промотивних потреба заједнице;
 • учествује у изради, имплементацији и евалуацији здравствено-промотивних програма, пројеката и интервенција у заједници и спроводи истраживања;
 • учествује у припреми информација за информисање, саветовање и обуку становништва, за сарадњу са мас - медијима о очувању и унапређењу здравља, факторима ризика и афирмацији здравих стилова живота;
 • учествује у анализи и прикупљању података о санитарно - хигијенском стању објеката који подлежу хигијенско - санитарном надзору у циљу праћења санитарно - хигијенских и других услова који утичу на стање здравља становништва;
 • учествује у прикупљању и анализирању здравствено - статистичких података о појави болести везаних за проблем утицаја фактора ризика из животне средине на здравље;
 • учествује у праћењу и контроли здравствене исправности воде за пиће, хране, предмета опште употребе, квалитета отпадних вода, ваздуха, површинских вода за водоснабдевање, рекреацију и базене и нивоа буке;
 • обавља и друге сродне послове који су у складу са стручном спремом и за које je стеклa одређена знања и звања а по налогу непосредног руководиоца.

 

 

Опис послова Лабораторијског техничара у дијагностици  Одсеку за пиогене, респираторне и полно преносиве инфекције са референтном лабораторијом за резистенцију бактерија на антимикробне лекове у Центру за микробиологију је следећи:

 

 • врши узорковање биолошког материјала, припрема узорке, реагенсе, подлоге и опрему за микробиолошка и биохемијска испитивања;
 • припрема, одржава и врши контролу исправности лабораторијске опреме
 • одржава културе микроорганизама;
 • ради на биохемијским и другим анализаторима;
 • изводи лабораторијске анализе биолошког материјала, у складу са номенклатуром услуга на секундарном и терцијарном нивоу здравствене заштите и установама на више нивоа здравствене заштите;
 • спроводи активности стручног усавршавања у области лабораторијске технике
 • стара се о апаратима и потрошном материјалу;
 • учествује у евиденцији примљеног материјала и издатих налаза као и у припреми и обради података за извештаје
 • ради са потенцијално-инфективним биолошким материјалима
 • у оквиру смена и дежурстава ради у свим организационим јединицама на узимању, пријему и обради доспелог материјала и издављњу резултата;
 • по потреби ради са пацијентима на пријему и узимању материјала за микробиолошке прегледе;
 • учествује у раду комисија, радних група и других тела у складу са општим актима Института, по решењу директора
 • обавља и друге сродне послове који су у складу са стручном спремом и за које je стекao одређена знања и звања а по налогу непосредног руководиоца;

 

 

Опис послова Хемијског техничара у Одсеку лабораторијских служби у Центру за хигијену и хуману екологију

 • обавља лабораторијске анализе поступцима прописаним системом менаџмента  сагласно захтевима стандарда SRPS  ISO/IEC 17025
 • спроводи принципе добре лабораторијске праксе и добре хигијенске праксе;
 • води бригу о повереној лабораторијској опреми;
 • уноси податке у рачунар и обрађује податке;
 • обавља послове у складу са писменим овлашћењем које му изда непосредни руководилац а који су везани за систем менаџмента сагласно захтевима стандарда SRPS ISO/IEC 17025;
 • припрема и поставља лабораторијски прибор за рад
 • обавља узорковање материјала (узорци животне средине, храна, предмети опште употребе) за физичко хемијско испитивање;
 • учествује у пословима раз је следећи:врставања узорака при пријему, евидентирања, уноса података из записника о узроковању и уноса података о извршеним лабораторијским испитивањима у базу података .
 • стара се о чувању и транспорту лабораторијских узорака,
 • стара се о исправност лабораторијске опреме;
 • учествује у раду комисија, радних група и других тела у складу са општим актима Института, по решењу директора
 • обавља и друге сродне послове који су у складу са стручном спремом и за које je стекao одређена знања и звања а по налогу непосредног руководиоца.

Посебни услови:

 • повремена изложеност потенцијално штетним физичким и хемијским материјалима.

 

Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узимати у разматрање.

 

 

ДИРЕКТОР ИНСТИТУТА

Проф. др Владимир Петровић