Дом здравља Нови Кнежевац

             На основу члана  7 и 8. Посебног колективног уговора здравствене установе чији је оснивач Република Србија, аутономна покрајина и јединица локалне самоуправе ( “Сл. Гласник ПС” бр.106/2018) и члана 19.тачка 4. Статута Дома здравља Нови Кнежевац,  Директор Дома здравља Нови Кнежевац расписује:

 

ЈАВНИ ОГЛАС

за пријем у радни однос на неодређено време

 

  1. 1. Дипломирани правник и правни заступник - на неодређено време, са пуним радним временом …...... 1 извршилац

     

         Услови за заснивање радног односа:

    - Високо образовање: - на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, односно специјалистичким струковним студијама, по пропису који уређује високо образовање почев од 10. септембра 2005. године; - на основним студијама у трајању од најмање четири године, по пропису који је уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. године.

        -  познавање рада на рачунару

        -  положен правосудни испит

 

Захтевано радно искуство:

- најмање три године радног искуства.

 

Кандидати морају да испуњавају опште услове прописане законом.

Потпуном пријавом сматра се пријава која садржи:

  • пријаву на оглас са кратком биографијом
  • фотокопија личне карте
  • уверење о држављанству
  • оверену фотокопију дипломе о завршеном Правном факултету
  • оверену фотокопију потврде о положеном правосудном испиту

 

Рок за пријављивање на јавни оглас је 8 дана од објављивања огласа у листу “Послови” Националне службе за запошљавање и званичној веб страници Министарства здравља Републике Србије. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узети у разматрање.

 

Кандидат је дужан да приликом заснивања радног односа достави лекарско уверење о способности за рад.

 

Пријаве са траженом документацијом слати на адресу : Дом здравља Нови Кнежевац, ул. Краља Петра I Карађорђевића бр.85, 23330 Нови Кнежевац са назнаком “ ЗА КОНКУРС-НЕ ОТВАРАТИ”.

 

 

Директор Дома здравља Нови Кнежевац

др Рената Миклош